Search Results

1 - 10 of 21 items :

  • Hygiene and Environmental Medicine x
Clear All
A time-trend analysis of intended career choice for family medicine among croatian medical students

in formulating their speciality preferences in Jordan. BMC Med Educ 2008; 8: 32. 8. Dikici MF, Yaris F, Topsever P, Tuncay Muge F, Gurel FS, Cubukcu M et al. Factors affecting choice of specialty among first-year medical students of four universities in different regions of Turkey. Croat Med J 2008; 49: 415-20. 9. Dorsey ER, Jarjoura D, Rutecki G. Influence of controllable lifestyle on recent trends in specialty choice by US medical students. JAMA 2003; 290: 1173-8. 10. Newton R. What predicts medical student career

Open access
Perceived work ability index of public service employees in relation to ageing and gender: A comparison in three European countries

physical workload among women working in public sector occupations are likely to contribute to the work ability gender differences, but we didn’t found it among our respondents. As workers age, their physical, physiological and psychosocial capabilities change. Keeping older workers healthy is a key goal of the labour policy. Providing educational and career prospects can contribute to maintaining work ability during all your working life. Conflict of interest The authors declare that there was no conflict of interest. Funding The research did not

Open access
Voice Disorders in Occupations with Vocal Load in Slovenia / Glasovne Težave V Poklicih Z Glasovno Obremenitvijo V Sloveniji

teachers and the general population: effects on work performance, attendance, and future career choices. J Speech Lang Hear Res 2004; 47: 542-51. 15. Nerriere E, Vercambre MN, Gilbert F, Kovess-Masfety V. Voice disorders and mental health in teachers: a cross-sectional nationwide study. BMC Public Health 2009; 9: 370. 16. Hazlett DE, Duffy OM, Moorhead SA. Occupational voice demands and their impact on the call-centre industry. BMC Public Health 2009; 9: 108. 17. Registar profesionalnih bolesti 2012. Hrvatski zavod za

Open access
Patient satisfaction in primary health care - a case study of The Health Centre Šmarje pri Jelšah

Zadovoljstvo Bolnikov v Primarnem Zdravstvu - Primer Zdravstvenega Doma Šmarje Pri Jelšah

Izhodišče: Komunikacija z bolniki, odnos zdravstvenega osebja do bolnikov in sistem naročanja kot organizacijska oblika dela so dejavniki, ki vplivajo na to, kako zadovoljni so bolniki z delom zdravstvenega osebja. V prispevku na konkretnem primeru prikazujemo, kako in v kolikšni meri omenjeni dejavniki vplivajo na zadovoljstvo bolnikov. Da bi opredelili najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo bolnikov, smo .teoretična spoznanja preverili v javnem zavodu Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Metoda: Raziskava je potekala anonimno. Izvedli smo jo s pomočjo pisnega anketnega vprašalnika med 225 bolniki, ki so v juniju 2007 obiskali katero koli izmed ambulant proučevanega zdravstvenega doma. Zbrane podatke smo statistično obdelali: izračunali smo opisne statistike ter izvedli faktorsko, korelacijsko in regresijsko analizo. Zanesljivost anketnega vprašalnika smo testirali in potrdili s pomočjo Cronbachovega koeficienta.

Rezultati: Z raziskavo smo ugotovili, da lahko s skupnim vplivom treh navedenih dejavnikov pojasnimo več kot 60 % variance zadovoljstva bolnikov v proučevani organizaciji. Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo bolnikov, je odnos oz. komunikacija zdravnikov. Po pomembnosti mu sledita dejavnika sistem naročanja ter odnos oz. komunikacija medicinskih sester.

Zaključki: Izsledki naše raziskave so pokazali, da bi bilo v prihodnje smiselno v sistem izobraževanja zdravstvenega osebja v večji meri vključiti tudi vsebine, ki obravnavajo komuniciranje oz. vzpostavljanje ustreznega odnosa z bolniki (npr. empatija), z razvijanjem omenjenih spretnosti pa nadaljevati tudi v delovnem okolju. Preučevani organizaciji svetujemo, da prične z rednim spremljanjem kazalnikov zadovoljstva bolnikov ter intenzivno skrbi za razvoj odnosov in primerno komuniciranje zdravstvenega osebja z bolniki. Pozornost pa naj nameni tudi spremljanju in dopolnjevanju sistema naročanja na obisk pri osebnem zdravniku.

Open access
Uvedba 360-Stopinjskega ocenjevanja odnosa in obnašanja specializantov
Introducing multi-source feedback of trainees

-9. 22. Violato C, Lockyer J, Fidler H. Changes in performance: a 5-year longitudinal study of participants in a multi-source feedback programme. Med Educ 2008; 42: 1007-13. 23. Novak Ž, Cerar VM, Rener Primec Z, Dolžan V, Steblovnik L, Hawlina M. Zakaj bi sploh šel na TTT? Vprašaj kolega! - ali izkušnje po ducatu delavnic Učenje učiteljev. Zdrav Vestn 2010; 79: 742-7. 24. Anon. NHS Modernising Medical Careers - MSF (Multi-Source Feedback). Dostopno na: http://www.mmc.nhs.uk/pages/ assessment/msf. 25. Anon. Dodatna

Open access
Women, work and health / Ženske, delo in zdravje

, part-time nursing and the effects of “family friendly” policies on career advancement. Sociol Health Illn 2000; 24: 305 -326. 19. Walters V. The Social context of women‘s health. BMC Women Health 2004; 4 (Suppl 1): S2. 20. Ule M. Družbeni vidiki zdravja in medicine. Soc Delo 2012; 1/3: 5-14. 21. Ule M. Spregledana razmerja: o družbenih vidikih sodobne medicine. Maribor: Aristej, 2003. 22. Kamin T, Berzelak N, Ule M. The infuence of education on difference in depressive symptoms between men and women in

Open access
Refleksivno prepoznavanje potenciala študentov medicine in specializantov: primer delavnic za tutorje in mentorje na medicinski fakulteti univerze v ljubljani
The reflexive recognition of potentials of medical students and trainees: example workshops for tutors and mentors at the medical faculty university of ljubljana

among university teachers. Educ Res 1994; 36: 157-69. 20. Lackritz JR. Exploring burnout amnong university faculty: incidence, performance, and demographic issues. Teach Teach Educ 2004; 20: 713-29. 21. Litzelman DK, Stratos GA, Marriott DJ, Lazaridis EN, Skeff KM. Beneficial and harmful effects of augmented feedback on physicians' clinical-teaching performances. Acad Med 1998; 73: 324-32. 22. McManus IC, Richards P, Winder BC. Intercalated degrees, learning styles, and career preferences: prospective longitudinal study

Open access
The vision of health centers in Slovenia

; 24: 354-8. Martens FMJG, Root JMH. Practical medical education in general practice. Med Educ 1992; 26: 213-7. Rashid A, Allen J, Styles B, Gray DP. Careers in academic general practice: problems, constraints, and opportunities. BMJ 1994; 309(6964): 1270-2. Ostergaard I. General practitioners of Europe state: "Quality of education must be ensured to enhance quality of care". Eur J Gen Pract 1995; 1: 13-4. Peart S. Training in general medicine. Lancet 1998; 35

Open access
What can we learn from each other about undergraduate medical education in general practice/family medicine?

encouraged to pursue GP/FM as a career if they undertake GP/FM curriculum, which is of sufficient quantity, quality and duration ( 8 ). Our findings attest to the rising importance of family medicine in the undergraduate medical curriculum. In a descriptive study of undergraduate education in GP/FM ( 5 ), it was observed that as the length of the clinical teaching period in GP/FM increased, so did the number of level of years that are involved in the teaching of FM/GP. In our respondent medical schools, FM/GP is primarily taught during the final year of medicine

Open access
Psychological Factors of Rehabilitation of Athletes After Knee Injury

players with serious knee injuries. J Sports Sciences 1998; 16: 391-2. 46. Kleiber DA, Brock SC. The effect of career ending injuries on the subsequent well-being of elite college athletes. Soc Sport J 1992; 9: 70-5. 47. Barborič K. Psihični odziv na poškodbo. In: Tušak M, Bednarik J. (eds.). Nekateri psihološki, socialni in ekonomski vidiki športa v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, 2002: 210-40. 48. Bianco T. Social support and recovery from sport injury: elite skiers share their

Open access