Search Results

1 - 10 of 71 items :

  • "Bratislava" x
  • Curriculum and Pedagogy x
Clear All
An Inclusive Secondary School in Bratislava

). Covitality: A synergistic conception of adolescentsʼ mental health. Handbook of positive psychology in the schools (second edition). New York, NY: Routledge/Taylor&Francis. Furlong, M. J., You, S., Renshaw, T. L., Smith, D. C., & O’Malley, M. D. (2014). Preliminary development and validation of the Social and Emotional Health Survey for secondary students. Social Indicators Research, 117, 1011-1032. doi: 10.1007/s11205-013-0373‐0 Gajdošová, E. (Ed.). (2014). Psychológia - škola - inklúzia. Bratislava: PEVŠ. Gajdošová, E

Open access
Correlation of Body Perceptions and Eating Disorders of 9-12 years old Children in Bratislava

Abstract

The purpose of this study is to evaluate children in Bratislava, Slovakia. The survey sample consisted of 276 children aged 9 -12 who were tested using the Children’s Eating Attitude Test as a diagnostic tool for testing young people, who show a proclivity towards having eating issues, a possibility of anorexia, or a possible problem with bulimic tendencies. The study analyses the components of the test and the scores of children to whom it was administered, and come to conclusions as to its usefulness in diagnosing eating issues in children between grades 4 and 6. It also examines the comparisons between the children in Slovakia and the children in Australian studies in order to see if the scores correlate and what similarities and differences are present between the two groups studied.

Open access
Coping with Adversity in the Lives of Children in Foster Care

. Rodina a škola, 42 (3), 14-15. Choate, J. S., & SCHVEEN, D. C. (2004). Special needs of diverse learners. In J. S. Choate (Ed.), Succesful inclusive teaching . Boston: Pearson education. Ikhart, P., & Szobiová, E. (2018). Parenting styles and mental health of adolescents. In E. Gajdošová et al. (Eds.), Duševné zdravie a welbeing virtuálnej generácie (pp. 64-78). Bratislava: Ipčko. Kerekešová, M. (2007). Pevne objímať majú rodičia, nie terapeut. Nebyť sám, 4 (1), 12. Kósová, T. (2015). Sociálno-výchovná starostlivosť rodiny a mimorodinného

Open access
Educational Process and Personality of the Educator

References CZAPÓW, C.: Resocializační pedagogika. Bratislava: SPN, 1981. DECI, E.: Intrinsic motivation. New York: Plenum Publishing Co., 1975. DIESTERWEG, F. W. A.: Príručka vzdelania pre nemeckých učiteľov. In: PETLÁK, E.: Všeobecná didaktika. Bratislava: IRIS, 1996. KALIŠ, M.: Základy pedagogiky režimového ovplyvňovania. In: Metodické listy č. 2, Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SSR, 1986. KOMENSKÝ, J. A.: Veľká didaktika. Bratislava: SPN, 1954. KOMINAREC

Open access
Child Creativity in the Context of Education at Standard and Alternative Schools in Slovakia

References GALLOVÁ, S. Vývin detskej tvorivosti pôsobením štandardnej a alternatívnej edukácie (Master’s thesis). Bratislava: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, 2010. JURČOVÁ, M. Torranceho figurálny test tvorivého myslenia, forma B.: Príručka: Praktická časť. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, 1984. ROOKEY, T. J. Pennsylvania Assessment of Creative Tendency. Norms - Technical Manual. Pennsylvania: Department of Education, 1971. REINPRECHTOVÁ, R. Edukácia v alternatívnych

Open access
Mathematical Literacy as an Essential Criterion of Healthy Personality Development and of Effective Education with an Emphasis on Class Climate

References Čapek, R. (2010). Třídní klima a školní klima. Praha: Grada. Gavora, P. (1999). Akí sú moji žiaci? Bratislava: Práca. Gillernová, I., & Krejčová, L. et al. (2012). Sociální dovednosti ve škole . Praha: Grada. Hanuliaková, J. (2008). Klíma triedy a jej význam v tvorivo-humanistickej výchove. Výchova v pedagogickom výskume a praxi. In Zborník medzinárodnej konferencie Výchova v pedagogickom výskume a praxi . Trnava: FF UCM, 2008. Hanuliaková, J. (2010). Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi. Bratislava: IRIS

Open access
Interpersonal Communication in the Process of Value Formation

References ADAMSKI, F. Wychowanie w rodzinie. Kraków: WAM, 1982. ČÁP, J. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996. DOGIEL, G. Antropologia filozoficzna. Kraków: ITKM, 1992. JÁN PAVOL II. Prekročiť prah nádeje. Bratislava: Nové mesto, 1995. PLUŽEK, Z. Psychologia pastoralna. Kraków: ITKM, 1994. VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2001. ZWOLINSKI, A. W kierunku domu. Kraków: Biblioteczka

Open access
Teachers in the Context of Vocational Education

. (1977). Psychológia pre učiteľov. Bratislava: SPN. Fontana, D. (2010). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. Határ, C. (2012). Place of senior education in the system of lifelong learning. In Teaching and learning: goals, standards and outcomes. Užice: University of Kragujevac. Hupková, M., & Petlák, E. (2004). Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa. Bratislava: IRIS. Jakúbek, P., & Tej, J. (2015). Reform of financial administration in the Slovak Republic. Ekonomicnij Casopis-XXI, 33 - 37

Open access
Measuring of educational service quality (focused on universities)

., JANOVJAK, S. A., JANOVJAK, A. Š. 2007. Príručka pre EUmanažéra. Bratislava: LÚČ, 2007. 289 p. OBDRŽÁLEK, Z. 1994. Škola, školský system, ich organizácia a riadenie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1994. 200 p. ZELINA, M. 1996. Modely riadenia školy. Bratislava: Metodické centrum, 1996. 27 p.

Open access