Search Results

1 - 10 of 10 items :

  • "Bratislava" x
  • Library and Information Science, Book Studies x
Clear All
”Cultural and Creative” museums. Introduction to the issue

exportu kulturních a kreativních průmyslů v ČR . Praha, Institut umění – Divadelní ústav, Praha, 2016. SACCO, Pier Luigi. Culture 3.0 https://ec.europa.eu/assets/jrc/events/20131024-cci/20131024-cci-sacco.pdf . SENETT, Richard. Handwerk . Berlin, 2008. TOFFLEROVÁ, Heidi, TOFFLER, Alvin. Nová civilizace. Třetí vlna a její důsledky . Praha: Dokořán, 2011. WAIDACHER, Friedrich. Príručka všeobecnej muzeológie . Bratislava, Slovenské národné múzeum – Národné múzejné centrum, 1999. ŽÁKOVÁ, Eva, KRAUS, Marcel. Kulturní a kreativní průmysly ve

Open access
The Official and the Unofficial in the Czechoslovak Art. Notes on Visual Art in the COURAGE Project

Použité zdroje ARCHIV VÝTVARNÉHO UMĚNÍ. O nás [online]. ©2017 [cit. 5. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.artarchiv.cz/onas . BARTLOVÁ, Milena a VYBÍRAL, Jindřich (ed.). Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. Praha: Umprum, 2015. ISBN 978-80-87989-01-2. BARTOŠOVÁ, Zuzana. Napriek totalite: neoficiálna slovenská výtvarná scéna sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia. Bratislava: Kalligram, 2011. ISBN 978-80-8101-570-0. BERGMANOVÁ, Marie (ed.). Jiří Kolář: Sběratel: Veletržní palác 19

Open access
Creating an Electronic Register of Collections of Cultural Opposition

? Bratislava: VEDA, 2010. ISBN 978-80-224-1164-6. DOUBLIN CORE METADATA INITIATIVE. Doublin Core Collection Description Application Profile [online]. 2017 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: http://www.dublincore.org/groups/collections/collection-application-profile/ . GRUŠA, Jiří, et al. HANÁKOVÁ, Jitka (ed.). Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu: příspěvek k historii československého exilu. Praha: Československé dokumentační středisko – Národní muzeum, 2011. ISBN 978-80-904228-6-5 a 978-80-7036-302-7. Hra na schovávanou. In: Neznámí hrdinové

Open access
The Role and Importance of Book Culture in the Activities of the Czech Slovakophile Movement in the 19th Century

Literatúra: BUTVIN 1978 : BUTVIN, Jozef. Problematika kultúrnych vzťahov Slovákov k ostatným Slovanom v porevolučných rokoch a v prvej fáze dualizmu (1848 – 1890) so zreteľom na jej úzky vzťah k vývinu slovenskej otázky. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Historica 27. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978. HOLEC 2001 : HOLEC, Roman. Zabudnuté osudy . Martin: Matica slovenská, 2001. HOLEČEK 1880 : HOLEČEK, Josef. Podejme ruku Slovákům . Praha: Tiskem a nákladem kníhtiskárny dra. Edv. Grégra, 1880

Open access
The Library of Jiří Ribay and the Potential for Further Research

: Matica slovenská, 1994, s. 19–26. BERLÁSZ 1973 : BERLÁSZ, Jenő. Jankovich Miklós könyvtári gyűjteményeinek kilakulása és sorsa. In: Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 1970–1971 . Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1973, s. 109–173. BRTÁŇ 1964 : BRTÁŇ, Rudolf. Nové a neznámé údaje o J. Ribayovi. Slovenská literatura 11, 1964, č. 5., s. 497–501. ČERNÁ-ŠLAPÁKOVÁ 1934 : ČERNÁ-ŠLAPÁKOVÁ, Marie Ludmila. Ribayovy zápisky o četbě z roků 1778–1780. In: Bratislava (ročenka) 8, s. 99–104. ČUPROVÁ 1961 : ČUPROVÁ, Ludmila. Neznámá účast Jiřího

Open access
Illustrations of the Calendar Part of Book Calendars in the 19th Century

Literatura: BOSÁKOVÁ 2012 : BOSÁKOVÁ, Zdenka. Kalendářní kolek jako způsob regulace vydávání knižních kalendářů v 19. století. In: Studia bibliographica Posoniensia 2012 . Bratislava: Univerzitná knižnica, 2012, s. 206–214. BOSÁKOVÁ 2015 : BOSÁKOVÁ, Zdenka. České knižní kalendáře 19. století . Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2015. HORA-HOŘEJŠ 2013 : HORA-HOŘEJŠ, Petr. Mikoláš Aleš – Před sto lety zemřel nejčeštější z malířů. Vital plus [online]. 2013, 16. 7. 2013, 7(2) [cit. 2018-05-27]. Dostupné z: https

Open access
The Library of Václav Černý

. 6, s. 7. VANOVIČ 1999 : VANOVIČ, Július. Osobnosť Václava Černého: personalistický portrét . Bratislava: Kalligram, 1999. VLADISLAV 1983/84 : VLADISLAV, Jan. Tajný čtenář v Paříži 1983/1984 . Paříž: vl. n., 1983/1984. VOJTĚCHOVSKÝ 1994 : VOJTĚCHOVSKÝ, Zdeněk. Vzpomínka. In: Václav Černý v rodném kraji . Náchod: Juko, 1994, s. 46–54. VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ 2008 : VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ, Eva. Václav Černý, vášnivý a zaujatý čtenář Dostojevského. Svět literatury: časopis pro novověké zahraniční literatury 18, 2008, č. 38, s. 112–121.

Open access
Czech Protestant Printed Books from the Toleration Period (1781–1861)

: KOLLÁROVÁ, Ivona. Cenzúra knih v tereziánskej epoche. Bratislava: Ústredná knižnica SAV, 1999. KOLLÁROVÁ 2013 : Slobodný vydavateľ, slobodný čitateľ. Typografické médium v jozefínskej dobe. Budmerice: Rak, 2013. KOWALSKÁ 1999 : KOWALSKÁ, Eva. Heretici, bludári a prozelyti. Formovanie a vnímanie konfesijnej identity českých protestantov po roku 1781. Acta Universitatis Carolinae – Phil. et His. 1999, 5, s. 135–146. KREJČOVÁ ZAVADILOVÁ – STOKLASOVÁ 2016 : KREJČOVÁ ZAVADILOVÁ, Gabriela – STOKLASOVÁ, Hana. Evangeličtí kazatelé z Uher – formování nové

Open access
Mariazell in Printed Media of the 18th and 19th Centuries

. KOREC – KOREC 1893 : KOREC, František – KOREC, Tomáš. Poutní kniha. Brno: Papežská tiskárna benediktinů rajhradských, 1893. KOTEK 1994 : KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu (1) 19. a 20. století (do roku 1918) . Praha: Academia, 1994. KOVAČEVIČOVÁ 1974 : KOVAČEVIČOVÁ, Soňa. Knižný drevorez v ľudovej tradícii. Bratislava: Tatran, 1974. KRAMÁŘSKÁ PÍSEŇ 2007 : Kramářská píseň. In: BROUČEK, Stanislav – JEŘÁBEK, Richard (edd). Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska . Sv. 1 . Praha: Mladá fronta, 2007, s. 427

Open access