Search Results

1 - 10 of 76 items :

  • "Bratislava" x
  • Green and Sustainable Technology x
Clear All
Acta Regionalia et Environmentalica
The Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra
Open access
Acta Horticulturae et Regiotecturae
The Scientific Journal for Horticulture, Landscape Engineering and Architecture
Open access
Effects of Biochar and its Reapplication on Soil pH and Sorption Properties of Silt Loam Haplic Luvisol

, D. – PECHOVÁ, B. 1999. Záväzné metódy rozborov pôd. Čiastkový monitorovací systém – PÔDA. 1. vyd. Bratislava : VUPOP, 1999, 142 s. ISBN 80-85361-55-8. FIDEL, R. B. – LAIRD, D. A. – THOMPSON, M. L. – LAWRENKO, M. 2017. Characterization and quantification of biochar alkalinity. In Chemosphere, vol. 167, 2017, pp. 367–373. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.09.151 GUO, J. H. – LIU, X. J. – ZHANG, Y. – SHEN, J. L. – HAN, W. X. – CHRISTIE, P. – GOULDING, K. W. T. – VITOSEK, P. M. 2010. Singificant acidification in major Chinese croplands. In College of

Open access
Identification of Drought in Western Slovakia by Palmer Drought Severity Index (PDSI)

References ALLEY, W. M. 1984. The Palmer Drought Severity Index: Limitations and Assumptions. In Journal of Climate and Applied Meteorology [online], vol. 23, 1984, no. 7 [Retrieved 2016-04-10]. Retrieved from: http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0450%281984%29023%3C1100%3ATPDSIL%3E2.0.CO%3B2 BENETIN, J. – FÍDLER, J. – HRABAL, A. – RAUČINA, Š. 1979. Závlahy. Bratislava : Príroda, 1979, 544 p. CHMI. 2016. Sucho [online], [Retrieved 2016-10-28]. Retrieved from: http

Open access
Development of Incomes and Expenditures in Slovak Households

-0517-2 [online]. [cit. 2017-01-19]. Available at: http://www3.ekf.tuke.sk/konfera2010/zbornik/files/konfera2010_zbornik.pdf> IVANČÍKOVÁ, Ľ. - VLAČUHA, R. 2012. Možnosti merania majetkovej chudoby na Slovensku. In Pauhofová, I. - Zelinský, T. 2012. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku. Košice : TU, pp. 39-48. ISBN 9788055312255. LISÝ, J. et al. 2011. Ekonómia. Bratislava : Iuraedition, 631 p. ISBN 978-80-8078-406-5. MEYER, D.B. - SULLIVAN, J.X. 2003. Measuring theWell-Being of the Poor Using Income and Consumption

Open access
Differentiating Rural Areas in Uzbekistan and Slovakia and their Classification

rural areas in central Europe. 2012. In Identifying Rural Potentials work package. 2012. 63ps. [online]. Retrieved September 2, 2015 from: http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/outputlib/EURUFU_O3.2.2_Def_of_rural_areas_in_CEU_121016.pdf Regional Statistical Yearbook of Slovakia 2014. In Statistical Office of the Slovak Republic, March 2015. Bratislava. 503 p. ISBN 978-80-8182-374-8. State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics. 2012. Население Узбекистана в разрезе регионов (цифры). In Газета. uz

Open access
Changes in Vitamin C Content and Soluble Solids of Carrot Content (Daucus Carota L.) During Storage / Zmeny v Obsahu Vitamínu C a Rozpustnej Sušiny Mrkvy (Daucus Carota L.) Počas Skladovania

References AyHAN, Z. - ESITURK, O. - TAS, E. 2008. Effect of Modified Atmosphere Packaging on the Quality and Shelf Life of Minimally Processed Carrots. In: Turk J. Agric. For, vol. 32, 2008, p. 57-64. DEMO, M. a i. 2001. Dejiny poľnohospodarstva na Slovensku. SPU v Nitre. Bratislava : VUPaOP, 2001, 662 s. ISBN 80-7137-894-1. HRABĚ, J. - ROP, O. - HOZA, I. 2006. Technologie vyroby potravin rostlinneho původu. Zlin : UTB, 2006, 178 s. ISBN 80-7318-372-2. KAJABA, I. - šMRHA, O. 1982

Open access
The Evaluation of Soil Water Storage in A Small Catchment in 2009 And 2010

References Agricultural Compendium. 1981. Amsterdam : Elsevier Scientific Publishing Company. DUB, O. 1963. Hydrologia, hydrografia, hydrometria. Bratislava : Vydavateľstvo technickej literatúry, 1963. FULAJTÁR, E. 2006. Fyzikálne vlastnosti pôdy. Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2006. ŠÚTOR, J. 1991. Pôdna voda v systéme využiteľných vodných zdrojov. In: Vodohospodársky časopis, roč. 39, 1991, č. 5 - 6, s. 435 - 447. ŠÚTOR, J. - REHÁK, Š. 2009

Open access
Diagnosis Of The Impact Of The Gabčíkovo Water Project On Soil Water Regime In The Surroundings

vplyv na salinizáciu pôdy. In: Zborník z konferencie SvF VUT Brno. 1992. s. 249–253. KOSORIN, K. 1997. Priestorová dynamika podzemných vôd Žitného ostrova. In Vodohospodársky časopis, roč. 45, 1997. s. 348–364. KOSORIN, K. 1998. Hydraulické zásady a výpočtové prostriedky optimalizácie hladinového a prietokového režimu ovládaných kanálových sústav nížinných oblastí. Bratislava : ÚH SAV, 1998. MUDRÁKOVÁ, J. 2011. Diagnostika vodného režimu pol’nohospodárskych a lesných ekosystémov. Diplomová práca, Bratislava : STU, 2011. MUCHA, I. a i. 1992

Open access
Criminality in the Rural Areas

References Dianiška, G. a i. 2009. Kriminológia. Plzeň: Aleš Čenek, 2009. 326 s. ISBN 978-80-7380-198-4. Fáziková, M. 2009. Determinanty kvality života vo vidieckych oblastiach Sr. Koncepcia výskumu na FEŠRR do roku 2015. In: Acta regionalia et envrironmentalica. Nitra: SPU, roč. 6, 2009, č. 1, s. 1–5. ISSN 1336-9253 Heretik, A. 2004. Forenzná psychológia. Bratislava: mladé letá, 2004. 376 s. ISBN 80-10-00341-7. Holcr, K. a i. 2008. Kriminológia. Bratislava: Iura edition, 2008. 403 s. ISBN 978-80-8078-206-1. Holcr, K. a i. 2008. Prognóza kriminality

Open access