Search Results

1 - 10 of 21 items :

  • "Bratislava" x
  • Chemical Engineering x
Clear All
Application of flotation in the decontamination of sediments from the Cerny prikop stream

References Kmet, S. (1986). Flotation. Bratislava: Alfa. /in Slovak/. Spaldon, F. (1983). Mineral Processing. Bratislava: Alfa. /in Slovak/. Ahrens, M.J. & Depree, C.V. Inhomogeneous distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in different size and density fractions of contaminated sediment from Auckland Harbour, New Zealand: an opportunity for mitigation. Marine Pollution Bulletin, Volume 48, Issues 3 - 4, February 2004, Pages 341 - 350

Open access
Determination corrosion rate of welded joints realised by MAG technology

LITERATÚRA 1. Baláž I., Agócs Z. Kovové konštrukcie I. Príručka pre navrhovanie prvkov oceľových konštrukcií. I. časť. Vydavateľstvo STU:Bratislava, 1994 . 2. Ali I.A., Farzam M., Golozar M.A., Danaee I. The effect of repeated repair welding on mechanical and corrosion properties of stainless steel 316L, Materials & Design 2014 , 54, 331–341. 3. Jariyaboon M. et al. The effect of welding parameters on the corrosion behaviour of friction stir welded AA2024–T351, Corrosion Science 2007 , 49, 2, 877–909. 4. Sánchez-Tovar R., Montañés M

Open access
Faktorová analýza v Mössbauerovì spektroskopii a RTG difrakèní fázové analýze / Factor analysis in Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction analysis

References [1] Überla K. Faktorová analýza, ALFA:Bratislava, 1976. [2] Říčan P., Hampejsová O. Prolegomena k faktorové analýze, Státní pedagogické nakladatelství:Praha, 1972. [3] Chlada M. Zpracování signálů akustické emise pomocí umělých neuronových sítí, ČVUT:Praha, 2008. [4] Kochanovská A. Principy fázové kvantitativní analýzy. Materiálový sborník SVÚMT, Praha 1965. [5] L. S. Zevin, G. Kimmel Quantitative X-ray Diffractometry. Springer-Verlag:New York, 1955. [6

Open access
Corrosion monitoring of an active/passive state of Zn coatings

et. al.: Active corrosion management in automotive industry: hyphenation of electrochemical noise analysis with artificial neural networks - feasibility study, EUROCORR 2009 - The European Corrosion congress, 6.-10.9.2009, Nice M. Halama et. al.: Korózny monitoring HDG plechov, In: Zborník prednášok: 54. Medzinárodná galvanická konferencia, 12.-12.6.2012, Kočovce, STU Bratislava, 2012

Open access
Application of pyrolysis residue from waste materials in black coal flotation

. & Kučerová, R. (2004). Testing of Coal Floatability from Mine CSA, Sborník: Proceedings of 10 th International Mineral Processing Symposium, Cesme, Turkey, 5.-7.X.2004, pp. 927-934. Kmeb, S. (1992). Flotation. Alfa, Bratislava, pp. 289 (in Slovak). Laskowski, J. (2001). Coal Flotation and Fine Coal Utilization, Elsevier, Amsterdam, 368 pp. J. Urobek, V. & Buchtele, J. (2002). Coals, sources and processes of its processing. Ostrava, MONTANEX, 173 pp. (in Czech). Sablik

Open access
The tribological properties of Al-brasses in various environments

2014, 320, 34-40. 5. Senhadji S., Belafiri F., Robbe-Valoire F. Experimental investigation off riction coefficient and wear rate of brass and bronze under lubrication conditions, Tribology in Industry 2016, 38 (1), 102-106. 6. Liptáková, T., Lovíšek M., Hadzima B., Dundeková S. Material parameters affecting degradation processes of Albrasses in pipe systems, Archives of Materials Science and Engineering 2015, 76 (1), 27-34. 7. Blaaškovič, P. et al. Tribológia. Bratislava: Alfa, 1990. 360s. ISBN80

Open access
Flexible binders, their degradation and impact on cement substrate

References 1. Pocius, A. V., 8.12 - Adhesives and Sealants, in Polymer Science: A Comprehensive Reference, Möller, K. M., ed. Elsevier, Amsterdam, 2012, p. 305. 2. Blaich, J., Poruchy staveb, Bratislava, Jaga group 2001. 3. ČSN EN ISO 9046 (72 2338) - Stavební konstrukce - Těsnící hmoty - Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při stálé teplotě, Český normalizační institut, 2005, p. 8. 4. ČSN EN ISO 10590 (72 2342) - Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po

Open access
The effect of process conditions on the flocculation process occurring in an agitated vessel

and Flocculant Dosage - Rushton turbine. In 15th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002, 25-29 August 2002. Prague, Czech Republic: Czech Society of Chemical Engineering 18. Šulc, R. & Ditl, P. (2003). Model kinetiky fl okulace ve statickém směšovači - studie. In 7th International Scientifi c Conference Mechanical Engineering, 5-6 November 2003 (pp. 1-6). Bratislava, Slovak Republic: Slovak University of Technology. 19. Suharyono, H. & Hogg, R. (1996). Flocculation in fl ow through pipes and in

Open access
Corrosion of reinforced steel in the environment of blast furnace slag and steelmaking slag

References 1. Janotka I, Krajči Ľ., Špaček A. Karbonatácia betónu železobetónových konštrukcií - čast.I: základné poznatky, Beton TKS 2011, 3, 72-79. 2. Janotka I, Krajči Ľ., Špaček A. Karbonatácia betónu železobetónových konštrukcií - čast. II: stanovenie etapy karbonatácie a elektro-chemického stavu ocele, Beton TKS 2012, 4, 58-61. 3. Ściślewski Z. Korozja i ochrona zbrojenia. Arkady: Warszawa, 1972. 4. Bilčík J. Predpovedanie životnosti železobetónových konštrukcií, STU: Bratislava, 1997

Open access
Hydrogen embrittlement of tantalum and tantalum coatings

References Greenwood, N.; et al. Chemie Prvků (II) ; Informatorium: Praha, 1993. Gažo, J.; et al. Všeobecná a anorganická chémia ; Alfa: Bratislava, 1981. Černý, M.; et al. Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů ; SNTL: Praha, 1984. Kaufmann, D.; et al. Size dependent mechanical behaviour of tantalum. International Journal of Plasticity.   2011 , 27 , 470-478. Lee, S. L.; et al. Texture, structure and phase

Open access