Search Results

1 - 10 of 21 items :

  • "Bratislava" x
  • Entrepreneurship x
Clear All
Possibility of Company Goodwill Valuation: Verification in Slovak and Czech Republic

: Georgia State University, [Research Monograph]. Hyuna, P. (2017). Intangible Assets and the Book-to-market effect. European Financial Management . 0(0). Hvozdarova, J. (2006). Goodwill a Jeho Testovanie . Bratislava: Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo. Cheng, Q. (2005). What Determines Residual Income? The Accounting Review , 80, 85-112. Chrysafis, K.A. (2012). Corporate Investment Appraisal with Possibilistic CAPM. Mathematical and Computer Modelling , 55, 1041-1050. Ionescu, L. (2017). Public Perceptions of Government Corruption

Open access
Actual Problems Of Business Risk In SME Segment. Case Study From Slovakia

malé podniky-co dělá EU pro MSP. Lucemburk: Úřad pro publikace EU. Fetisovová, E. et al. (2012) Aktuálne problémy financií malých a stredných podnikov. Bratislava: Ekonóm. Fetisovová, E., Vlachynský, K., Sirotka, V. (2004) Financie malých a stredných podnikov. Bratislava: Ekonómia. Fidrmuc, J., Hainz, C. (2010) Default Rates in The Loan Market for SMEs Evidence From Slovakia. Economic system, Vol. 34, pp. 133 – 147. Geršl, A., Jakubík, P. 2012 Modely bankovního financování českých podniků a úvěrové riziko. Praha: Česká Národní Banka

Open access
Seniors as Victims of Domestic Violence

References Holcr, K. (2017). Obete násilnej kriminality medzi príbuznými v policajných štatistikách. In Polák, P., Tittlová, M. (2017). Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, 514-532. Knápková, D., Tóthová, M. (2010). Deti ako obete domáceho násilia. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie DNY PRÁVA 2010, Brno, Právnická Fakulta MU v Brne, 2010, 1-18. Medelská, Z. (2017). Netrestnoprávne inštitúty riešenia domáceho násilia. In Polák, P., Tittlová

Open access
Possibilities for the Use of Information Obtained by Using Information and Technical Means and Means of Operative-Search Activities in Other Criminal Matters

References 1. Ivor, J., Polák, P., Záhora, J.: Criminal Procedure Code. IInd part. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 2. Ivor, J., Tóthová, M.: Informácie získané použitím informačno-technických prostriedkov a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti. In Ivor, et al.: From crime to punishment. Bratislava: EUROKÓDEX, 2012. 3. Kyjac, Z.: Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. 4. Skorková, V., Kotrecová, A.: Vplyv judikatúry ESĽP na

Open access
Options for Monitoring of Spaces Publicly Inaccessible in the Context of Protection of Personal Data and Personal Rights

References 1. Čentéš, J. et al.: Criminal Code. Large comment. IIIrd updated release. Bratislava: EUROKÓDEX, 2016. 2. Ivor, J.: Monitorovanie obydlia kamerovým systémom a jeho využitie na účely trestného konania. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie ,,Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov, FP PEVŠ, Bratislava, 2017. 3. Ivor J.: Monitorovanie osôb ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní In: Ochrana osobných údajov: zborník z celoštátneho seminára s

Open access
Youth Crime as a Availability Problem

References 1.) FIRSTOVÁ J., Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech. 2.) MATOUŠEK O., MATOUŠKOVÁ A., Praha: Portál, Ltd., 2011, the Youth and Delinquency 3.) SEJČOVÁ Ľ., Deti, mládež a delikvencia, Bratislava: ALBUM, 2002 4.) SUCHÝ O., Praha: MELANTRICH, 1972, Mládež a kriminality.

Open access
Factors Contributing to Domestic Violence

References Bentovin, A. (1998). Týraní a sexuální zneužívaní v rodinách. Praha: Grada publishing. Cabanová, V. (2006). Rodina a škola: Kontext rodiny a spoločnosti v čase globalizácie, alebo prečo potrebujeme zachovať tradičnú rodinu. vol. 54 (2006), 25 Egger, R. (1999). Násilie II - tematické číslo Aspektu : Násilie voči ženám v intímnych vzťahoch. Záznam z workshopu, vol. 1(1999), 114 Holcr, K. (2008). Kriminológia. Bratislava: IURA EDITION. Klimek, L. (2012). New Law on the

Open access
The Most Important Attributes of Entrepreneurs. Case Study of the Environment of Czech SMEs.

LITERATURE 1. Beugelsdijk, S., Noorderhaven, N. (2005). Personality characteristics of self-employed; An empirical study. Small Business Economics 24 (2), 159-167. DOI 10.1007/s11187-003-3806-3 2. Caliendo, M., Fossen, F., Kritikos, A. S. (2014). Personality characteristics and the decisions to become and stay self-employed. Small Bus Econ 42, 787 – 814. 3. Deáková, K., Drážovská, K., Grznárik, D., Kondášová, I. (2010). Entrepreneurship. Bratislava: SOPK. 4. Fetisovová, E. akol. (2012). Aktuálne problem financií malých a stredných

Open access
Differences in the Concept of Risk Management in V4 Countries

Competitiveness, 10 (2), 21-40. https://doi.org/10.7441/joc.2018.02.02 Christensen, B. J., Nielsen, M., & Zhu, J. (2015), The impact of financial crisis on the risk-return tradeoff and the leverage effect, Economic Modelling, 49(1), 407-418. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.03.006 Čunderlík, D., & Rybárová, D. (2002). Podnikatelské riziko. Bratislava: Ekonóm. Deloach, J. W. (2000), Enterprise-Wide Risk Management, London. De Oliveira, U.R., Marins, F.A.S., Rocha, H.M., & Salomon, V.A.P. (2017). The ISO 31000

Open access