Search Results

1 - 10 of 23 items :

  • "Bratislava" x
  • Topics in Cultural Studies x
Clear All
Jewish Swimming and Sports Club Bar Kochba Bratislava – the Most Successful Sports Club of Slovakia in the Interwar Period

LITERATÚRA Bergerová, N. (1992). Na križovatke kultúr. Historie československých Židů . Praha: Mladá fronta. Bučka, P. (2001). História armádneho športu na Slovensku , Bratislava FTVŠ UK. Bučka, P. (2012). Športový klub Makkabea Bratislava. Slovenský národopis , 2 (60), 175–186. Bučka, P. (2016). Makabi včera – Makabi dnes . Praha: Magen. Bureš, P., Plichta, J. (1931). Sport a tělesná kultura v Čsl. republice a cizině . Praha: Ministerstvo zdravotnictví a tělesné výchovy. Gerhárd, L. (1932). A Magyar Sport . Budapest

Open access
Socio-Cultural Capital of Successful Villages in Slovakia

LITERATÚRA Bernard, J. (Ed.) (2010). Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Sociologické studie/Sociological Studies , 10:1, Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Bourdieu, P. (1998). Teorie jednání . Praha: Karolinum. Danglová, O. (2006). Slovenský vidiek. Bariéry a perspektívy rozvoja . Bratislava: Zing Print. Falťan, Ľ. (Ed.). (2011). Malé vidiecke sídla na Slovensku začiatkom 21. storočia . Bratislava: Sociologický ústav SAV. Gajdoš, P. (2015). Ako sa mení vidiek na Slovensku . Bratislava

Open access
Participatory Observation of the Celebration of Czechoslovakia’s Centenary at the All-Sokol Rally (“Let’s Get Stronger!”)

LITERATÚRA A INÉ ZDROJE AVE: Tělo tuž, vlast oslavuj. Sokol se chystá na sté narozeniny Československa . (Reportáž na ČT24) Dostupné na adrese: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2415481-telotuz-vlast-oslavuj-sokol-se-chysta-na-stenarozeniny-ceskoslovenska [Cit. 4. 1. 2019] Beňušková, Z. (2012). Masové cvičenia za socializmu ako ľudová zábava a nástroj politického marketingu. In: Žili sme v socializme . (Ed. Z. Profantová). Bratislava ÚEt SAV (s. 196–222). Česká republika slaví sto let. 27. 4. 2018. Dostupné online na: http

Open access
Hillsides as Part of the Socio-Cultural Capital and Development Potential of Villages/Regions (Example of Hrušov and Oravská Lesná)

. Dostupné na: http://www.saske.sk/cas/2-2003/dobes-std.html , [cit. 28. 2. 2019] Falťan, Ľ. (Ed.) (2011). Malé vidiecke sídla na Slovensku začiatkom 21. storočia. Bratislava: Sociologický ústav SAV. Falťanová, Ľ. (2011). Rola občianskych zdru-žení v endogénnom rozvoji malých obcí. In: Ľ. Falťan (Ed.), Malé vidiecke sídla na Slovensku začiatkom 21. storočia. Bratislava: Sociologický ústav SAV (s. 189–226). Hampl, M.(2001). Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha: UK. Hanušin, J., Lacika, J

Open access
Our People in the World – Slovaks South of Slovakia’s Border I–III

LITERATÚRA Baudrillard, J. (1976). L´echange symbolique et la mort. Paris: Gallimard. Baudrillard, J. (1985). Simulacres et simulation . Paris: Galilée. Bednárik, R. (1966). Slováci v Juhoslávii . Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1966. Bielik, F., Sirácky, J., Baláž, C. (1984). Zahraniční Slováci a národné kultúrne dedičstvo . Martin: Matica slovenská. Botík, J. (2011). Dolnozemskí Slováci . Nadlak (Rumunsko). Vydavateľstvo Ivan Krasko. Botík, J. (2016). Slováci vo Vojvodine. Nový Sad (Srbsko), Ústav pre kultúru

Open access
Selected Concepts of Contemporary Rural Research: Inspirations and Challenges for Rural Anthropology

transformácie. Výsledky etnografického výskumu jedného západoslovenského regiónu . Bratislava: Zing Print. Danglová, O. (2006). Slovenský vidiek. Bariéry a perspektívy rozvoja . Bratislava: Zing Print. Danglová, O. (2011). Vidiecke sídlo ako priestor identity. Výber z prípadových štúdií na príklade štyroch slovenských obcí. Národopisná revue , 2 , 93–102. Danglová, O. (2013). Regional Response to post-socialist decolectivization – The example of slovak villages in the little Carpathians. Acta Etnografica Hungarica , 58 , 177–194. Demossier, M

Open access
Socio-Cultural Aspects of Present-Day Internal Suburban Migration in Slovakia – in the Example of the Village Soblahov in the Trenčín District

LITERATÚRA Bezák, A. (2006). Vnútorné migrácie na Slovensku: súčasné trendy a priestorové vzorce. Geografický časopis , 58 (1), 15–44. Zís -kané 23. apríla 2019, z https://www.sav.sk/journals/uploads/05311219Bez%C3%A1k.pdf . Bitušíková, A. (2006). Transnárodná migrácia z pohľadu sociálnej antropológie. In: D. Luther (Ed.), E/Migrácie a Slovensko. Diver zita ako faktor transformácií identít . Bratislava: Ústav etnológie SAV, Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici (s. 115–136). Brettel, C. B., Holliefield, J. F. (Eds.) (2008). Migration

Open access
The Use of the Socio-Cultural Potential of Local Societies through the Presentation of Cultural Specificities

LITERATÚRA Antonietti, T., Morand, M. C. (1993). Tourismus und Gesellschaft. In: T. Antonietti, M. C. Morand (Eds.), Tourismus und Kultureller Wandel, Wallis 1950-1990. Sitten: Walliser Kantonsmuseen (s. 9–16). Bitušíková, A., Luther, D. (2010). Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku . Banská Bystrica: Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Univerzity Mateja Bela, Bratislava: Ústav etnológie SAV (s. 5–8). Bessiére, J. (1998). Local Development and Heritage: Traditional Food and Cuisine as Tourist Attractions in Rural Areas. Sociologia

Open access
Jews in Slovakia after 1989. Community between the Future and the Past

LITERATÚRA Bauman, Z. (2002). Modernosť a holokaust . Bratislava: Kaligram. Bauman, Z. (2006). Komunita: Hľadanie bezpečia vo svete bez istôt . Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o. Beňušková, Z. (2009). Premeny metód, techník a záznamov výskumu na pozadí slovenskej etnológie. Slovenský národopis , 57 (3), 300–311. Gyárfášová, O. (2015). Sonda do historickej pamäti slovenskej spoločnosti zaostrená na mladých. Annales Scientia Politica , 4 (1), 23–33. McMillan, D. W., Chavis, D. M. (1986

Open access