Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • Chemical Engineering x
Clear All

.1016/j.resconrec.2004.04.014. Water and wastewater. Training and instruction material. Polish environment al partnership foundation. (Woda i ścieki. Materiał instruktażowo-szkoleniowy. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. www.epce.org.pl Wojdalski, J., Dróżdż, B. & Lubach, M. (2005). Factors that influence on water consumption in fruit and vegetable processing plants. Technological Progress in Food Processing. (Czynniki wpływające na zużycie wody w zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. Tom 15/26, s.39-43.). Janus, P