Search Results

1 - 9 of 9 items :

  • Atmospheric Science and Climatology x
Clear All

Abstract

The water quality of the open channels (Foughal, OumDhar and Tamagnounte) flowing into Beni-Mellal city were assessed in a bid to determine impacts of anthropogenic activities. Physicochemical and bacteriological parameters comprising temperature, pH, alkalinity, electrical conductivity, oxidizability, total hardness, ammonia, nitrite, nitrate, total coliforms, fecal coliforms and geochemical analyses were determined for the channels water before reaching the irrigation areas. While biological parameters demonstrated substantial variability, other parameters showed relatively little spatial variations. The spatial variations in water quality may be attributed to the effects of the urban wastewater discharge in the channels and to surface urban and agricultural runoff. Compared with drinking water quality standards of Moroccan and WHO, the results indicated that the channels water was suitable for drinking purpose with prior treatment. Various determinants such as electrical conductivity, residual sodium carbonate, total dissolved solids and hardness revealed that all water samples were suitable for irrigation.

wodą w stawach rybnych na stosunki wodne przyległych gruntów ornych [The effect of water management in fishponds on water relations in adjacent arable lands]. Inżynieria Rolnicza. Nr 8 (28) p. 303-310. PŁOWENS T. 2004. Operat wodno-prawny. Ośrodek Pstrągowy Łoźnica. Rzeka Gowienica. Powiat Goleniów, Gmina Przybiernów [Legal water documentation. Rainbow trout farm Łoźnica. The Gowienica River. Goleniów County, commune Przybiernów]. pp. 24. PN-C-045760-6:1973. Woda i ścieki. Badania zawartości związków azotu. Oznaczanie azotu azotynowego metodą kolorymetryczną z kwasem

Inżynieryjne. Nr 2 p. 54–61. K ledyński Z. 2011b. Monitoring i diagnostyka budowli hydrotechnicznych [Monitoring and diagnostics of hydraulic structures]. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. Nr 3 p. 36–38. L ach S. 2016a. Wykrywanie oraz eliminacja obserwacji odstających w hydrotechnice. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce: woda i ścieki [Detection and elimination of outliers in hydrotechnics. In: Research and development of young scientists in Poland: water and waste water]. Ed. J. Leśny, J. Nyćkowiak. Poznań. Wydaw. Młodzi Naukowcy p. 38–46. L ach S. 2016b

Inżynieryjne. No. 2 p. 54–61. K ledyński Z. 2011b. Monitoring i diagnostyka budowli hydrotechnicznych [Monitoring and diagnostics of hydraulic structures]. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. Nr 3 p. 36–38. L ach S. 2016. Wykrywanie oraz eliminacja obserwacji odstających w hydrotechnice. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce: woda i ścieki [Detection and elimination of outliers in hydrotechnics. In: Research and development of young scientists in Poland: Water and waste water]. Eds. J. Leśny, J. Nyćkowiak. Poznań. Wydaw. MN p. 38–46. L ach S. 2017. Wykrywanie

. Removal of iron and manganese using biological roughing up flow filtration technology. Water Research. Vol. 39. Iss. 18 p. 4463-4475. PATIL D.S., CHAVAN S.M., OUBAGARANADIN J.U.K. 2016. A review of technologies for manganese removal from wastewaters. Journal of Environmental Chemical Engineering. Vol. 4 p. 468-487. PINIŃSKA J. 2008. Właściwości geomechaniczne opok [Geomechanical properties of opoka]. Górnictwo i Geoinżynieria. Nr 32 (1) p. 293-301. PN-C-04615-05:1975P: Woda i ścieki. Badania mikrobiologiczne. Oznaczenie bakterii grupy coli metodą fermentacyjną

programme for municipal waste treatment]. Warszawa. Ministerstwo Środowiska. PAPUZIŃSKI A. 2006. Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyk [Ecological awareness in the light of theory and practice]. Problemy Ekorozwoju. Vol. 1. No 1 s. 33-40. PN-74/C-04620-11:1974. Woda i ścieki - Pobieranie próbek - Pobieranie próbek ścieków z otwartych kanałów ściekowych do analizy fizycznej i chemicznej oraz bakteriologicznej [Water and sewage - Sampling - Collection of sewage samples from open sewers for physical, chemical and bacteriological analysis]. PN-EN ISO 5667

. Acta Hydrobiolica. Vol. 37. No. 1 p. 37-44. LEWKOWICZ S., KUCZYŃSKI M., PILARCZYK M., KOLASA-JAMIŃSKA B., JAKUBAS M., URBANIEC-BRÓZDA W., PRUSZYŃSKI T. 2002. Raport roczny z realizacji projektu celowego KBN nr 09 P06 015 2000C/5407 „Opracowanie technologii chowu ryb w oparciu o biologicznie oczyszczone ścieki komunalne w praktycznych warunkach oczyszczalni ścieków komunalnych miasta Bielsko-Biała” [Annual report from the project KBN 09 P06 015 2000C/5407 „Elaboration of the technology of fish farming based on biologically treated domestic sewage from the sewage

evaluation of the influence of household wastewater treatment plants on ground water quality in hand dug or deep drilled wells]. Inżynieria Ekologiczna. Nr 39 p. 74-84. KALENIK M., CHARKIEWICZ J. 2010. Porównanie skuteczności oczyszczania ścieków w złożach gruntowych pod drenażem rozsączającym ścieki [Comparison of wastewater treatment efficiency in soil deposits under infiltration drainage systems]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 1 p. 75-88. KALENIK M., CHARKIEWICZ J. 2013. Skuteczność oczyszczania ścieków w żwirze pod drenażem rozsączającym ścieki [The

]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Z. 2 p. 215–223. Council Directive 91/271/EC of May 21, 1991 concerning urban waste water treatment. Official Journal of the European Communities p. 135/40–135/52. GUS 2016. Infrastruktura komunalna w 2015 r. [Municipal infrastructure in 2015]. Warszawa pp. 36. H eidrich Z., K ozak T. 2009. Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń charakteryzujące ścieki miejskie [Unitary pollution chargé typical of communal sewage]. Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Nr 12 p. 20–22. J awecki B., P awęska K., S obota M. 2017. Operating household