Search Results

You are looking at 61 - 70 of 219 items for :

Clear All
Open access

Bogna Zawieja, Ewa Bakinowska and Andrzej Bichoński

agriculture (in Polish: Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doswiadczalnictwa rolniczego). PWN, Warszawa. Emede T.O., Alika J.E. (2012): Variation in agronomic characters among high and low nitrogen S2 maize (Zea mays L) lines grown in high and low nitrogen environments. Maydica 57: 139-146. Fan X.M., Kang M., Chen H., Zhang Y., Tan J., Xu C. (2007): Yield stability of maize hybrids evaluated in multi-environment trials in Yunnan China. Agronomy Journal 99: 220-228. Kempton R.A. (1984): The use of biplots in interpreting variety by environment

Open access

Małgorzata Grabara

słuchu. Praca doktorska. AWF, Katowice 2003. Zeyland-Malawka E. Klasyfikacja i ocena postawy ciała w modyfikacjach metody Wolańskiego i nowojorskiego testu klasyfikacyjnego. Fizjoterapia, 1999, 7, 4, 52-55. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. PWN, Warszawa 1995. Adamus M. Rozwój fizyczny a środowisko życia dziecka. Problemy opiekuńczo-wychowawcze , 2004, 9, 39

Open access

Mariola Jureczko, Paweł Jureczko and Mateusz Krzysztofik

(5), 536-44. [10] Ahrens H., Läuter J.: Wielowymiarowa analiza wariancji, PWN, Warszawa 1979. [11] Bartolucci A. A., Singh K. P., Bae S.: Introduction to statistical analysis of laboratory data. John Wiley &Sons, 2016. [12] Boddy R., Smith G.: Statistical Methods in Practice. John Wiley &Sons, 2009. [13] Starzyńska W., Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa 2009. [14] Tamhane A. C.: Statistical Analysis of Designed Experiments: Theory and Applications. John Wiley &Sons, 2009.

Open access

Mirosław Mularczyk

Geography, Northwestern University, Evanston, IL. Hudson J.C., 1969, Diffusion in a Central Place System, Geographical Analysis 1, 1. Israel – Districts, Subdistricts and Natural Regions, 1993, Technical Publications Series 62, Central Bureau of Statistics in Jerusalem. List of Localities, Their Population and Codes, 31.XII.1992, 1993: Technical Publications Series 62, Central Bureau of Statistics in Jerusalem. Luszniewicz A., 1987, Statystyka ogólna [General Statistics; in Polish], PWE, Warszawa. Łoboda J., 1983, Rozwój koncepcji i

Open access

Agnieszka Klembalska

.11.2015). 3. Derfert-Wolf, L. (2016). Wskaźniki funkcjonalności i statystyka biblioteczna - normy międzynarodowe, krajowe i sprawozdawczość GUS. http://eprints.rclis.org/19654/1/Derfert_Lodz%202012.pdf (accessed in 15.01.2016). 4. Głowacka, E. (2004). Nowe role specjalistów z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. In: E. Głowacka (ed.). Biblioteki wobec nowych zadań. Toruń, 11-24. 5. Głowacka, E. (2002). Wprowadzenie do QA i TQM w odniesieniu do instytucji biblioteczno- informacyjnych. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny

Open access

Ewa Pośpiech and Adrianna Mastalerz-Kodzis

References Anselin, L. (1995). Local Indicators of Spatial Association – LISA. Geographical Analysis , 27 (2), 93–115. DOI: 10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x. Anselin, L. (2010). Thirty years of spatial econometrics. Papers in Regional Science , 89 (1), 3–25. DOI: 10.1111/j.1435-5957.2010.00279.x. Cliff, A.D., Ord, J.K. (1973). Spatial Autocorrelation . London: Pion. Kopczewska, K. (2011). Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R Cran . Warszawa: CeDeWu. Kopczewska, K., Kopczewski, T., Wójcik, P

Open access

Bernarda Bereza, Justyna Morylowska-Topolska, Anna Urbańska, Diana Szymczuk and Hanna Karakuła-Juchnowicz

References 1. KGP http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/944/50863/Przemoc_w_rodzinie.html . 2011. 2. Wójcik, Sz. Przemoc fizyczna wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone, 2012; 2(39): 7-28. 3. Kempe, H.R., Kempe, C.H.: Assessing Family Pathology. W: Helfer R.E., Kempe R. red., Child Abuse and Neglect. The Family and Community. Cambridge; Mass Ballinger: 1976. s. 136-138. 4. Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. Psychologia rozwoju człowieka, T. 1. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN: 2000. 5. Brańka, Z. Przemoc w rodzinie wobec

Open access

Iwona Mejza, Katarzyna Ambroży-Deręgowska, Jan Bocianowski, Józef Błażewicz, Marek Liszewski, Kamila Nowosad and Dariusz Zalewski

effects by a simulation study. Euphytica 202: 459-467. Caliński T. (1967): Doświadczenia wielokrotne i wieloletnie (in Polish). In: Training Materials of the Research Centre for Cultivar Testing, Part 1 – Basic problems of agricultural experimentation, Słupia Wielka, 1967. Caliński T., Krzyśko M., Wołyński W. (2006): Multivariate analysis. A comparison of some tests for determining the number of nonzero canonical correlations. Communications in Statistics – Simulation and Computation 35: 727-749. Elandt R. (1964): Statystyka matematyczna w zastosowaniu

Open access

Vasyl Kyfyak and Olexander Kyfyak

, «Presa Ukrayiny» [in Ukrainian]. K yfyak V.F., 2008, Funktsionuvannya yevrorehionu «Verkhniy Prut» ta yoho rolʹ v intehratsiynykh protsesakh Ukrayiny [Functioning of Euroregion ‘Upper Prut’ and its role in the integration processes of Ukraine], „Ekonomika Ukrayiny”, 6 (559), Kiev, «Presa Ukrayiny» [in Ukrainian]. L iszewski S., 2017, Miasto i turystyka. Wybór prac , Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. M ylashko O.H., 2010, Statystyka turyzmu: Navchalʹnyy posibnyk [Tourism mtatistics: textbook], Odesa, ODEU [in

Open access

Anna Gondek

, Zielona Góra, ZWSHiFM, s. 118-125. 8. Gondek A. (2010), Forecasts an unemployment rate in Poland with time - area analogy method , „Management” 2010, Vol. 14, No. 1, s. 288-296. 9. Gondek A. (2011), Prognozowanie rodności w Polsce metodą analogii przestrzenno-czasowych , „Wiadomości Statystyczne”, R. 56, nr 2, s. 48-59. 10. Panek T. (Ed.) (2007), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa. 11. Radzikowska B. (Ed.) (2000), Metody prognozowania. Zbiór zadań , Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wrocław