Search Results

You are looking at 31 - 40 of 219 items for :

Clear All
Open access

Marek Kopacz and Stanisław Twardy

References Dynowska I., Maciejewski M. (eds), 1991. Dorzecze górnej Wisły. (Upper Vistula River catchment). P. 1. Warszawa - Kraków, PWN: 1-341. Dynowska I., 1995. Wody. W: Karpaty Polskie, przyroda, człowiek i jego działalność. (Waters. In: Polish Carpathians, nature, man and his activity). Ed. J. Warszyńska. Kraków, Wydaw. UJ: 49-67. Elandt R., 1964. Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwa rolniczego. (Mathematical statistics applicable in agricultural

Open access

Zbigniew Alot

Management Systems. Fundamentals and Vocabulary). Warszawa: PKN. [15] PN-ISO 3534-2:2010. Statystyka. Słownik i symbole. Część 2: Statystyka stosowana (Statistics. Glossary and symbols. Part 2.: Applied statistics). Warszawa: PKN. [16] PN-ISO 8258+AC1:1996. Karty kontrolne Shewharta (Shewhart control charts). Warszawa: PKN. [17] Taguchi, G., Elsayed, E., Hsiang, T., 1989. Quality Engineering in Production Systems. Singapore: McGraw-Hill Book Co. [18] Tkaczyk, S., Kowalska-Napora, E., 2012. Strategia

Open access

Waldemar Glabiszewski and Dorota Grego-Planer

, Zarządzanie organizacjami , TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń. 10. Trott P. (2008), Innovation Management and New Product Development , Prentice Hall, Harlow. 11. Tourangeau R., Conrad F.G., Couper M.P. (2013), The science of web surveys , Oxford University Press, Oxford. 12. Wasilewska E. (2008), Statystyka opisowa nie tylko dla socjologów. Teoria, przykłady, zadania , Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 13. Wiśniewska J. (2015), Technologia jako strategiczny czynnik innowacyjności organizacji , [in:] J. Wiśniewska, K. Janasz (eds.), Innowacje i procesy

Open access

Anita Jakubaszek and Magdalena Wojciech

References 1. Bernacka J., Kurbiel J., Pawłowska L.: Usuwanie związków biogennych ze ścieków miejskich, podstawy teoretyczne, stan badań, zastosowania w kraju , Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 1992. 2. Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008. 3. Koronacki J., Mielniczuk J.: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych , Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2001. 4. Kubik-Dobosz G., Kłobus G., Burzyński M.: Praktikum z Fizjologii roślin. Gospodarka

Open access

Bernard Nowak and Jan Piątek

References Greń J., 1976. Statystyka matematyczna. Modele i zadania. PWN. Warszawa. Filek K., Nowak B., 1993. Model matematyczny zmian temperatury i wilgotności chłodzonego powietrza w wyrobisku górniczym. Arch. Min. Sci., Vol. 38, No 2, p. 147-157. Nowak B., 1997. Temperatura i wilgotność powietrza w wyrobiskach korytarzowych przewietrzanych nieszczelnymi lutniociągami. Rozprawy, Monografie. Wydawnictwa AGH, z. 56. Kraków. Nowak B., Sinha A., 1999. Distribution of temperature and humidity of air

Open access

Patrycja Zwiech and Anna Turczak

disputes). Pawełek, B. (2000). Poziom życia, jakość życia i warunki życia ludności . In: A. Zeliaś (Ed.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym . Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie (Level of life, quality of life and living condition of the population). Słaby, T. (2007). Poziom i jakość życia . In: T. Panek (Ed.), Statystyka społeczna . Warszawa: PWE. (The level and quality of life). Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000–2011; zróżnicowanie miasto – wieś (2013), Warszawa: GUS

Open access

Monika Aniszewska and Sebastian Jaworski

, Warszawa SGGW, Technika i technologia w leśnictwie polskim, monografia: 149-153. Aniszewska M., 2008: Charakterystyka wielofazowego procesu wyłuszczania nasion modrzewia europejskiego Larix decidua Mill. na przykładzie wyłuszczarni gospodarczej w Czarnej Białostockiej, Leśne Prace Badawcze , Vol. 69 (2): 155-163. Bruchwald A. 1997: Statystyka matematyczna dla leśników. Wydanie 3 poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 255 ss. Jaworski S. 2009: Analiza dwufazowego procesu

Open access

Anna Ojrzyńska and Sebastian Twaróg

, Warszawa (www.csioz.gov.pl) Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2009, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa (www.csioz.gov.pl) Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2010, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa (www.csioz.gov.pl) Kopczewska K. (2007), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN , CeDeWu, Warszawa Ojrzyńska A., Twaróg S. (2011) Badanie autokorelacji przestrzennej krwiodawstwa w Polsce , (in): J. Suchecka (ed

Open access

Iwona Foryś

References Aczel, A. A. (2006). Statystyka w zarządzaniu , Warszawa: PWN. Bailey, M. J., Muth, R.F, Nurse, H. O. (1963). A Regression Method for Real Estate Price Index Construction. Journal of American Statistical Association , No. 58. Case, K. E., Shiller, R. J. (1990). Forecasting Prices and Excess Returns in The Housng Market. National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 3368, Cambrige. Crone, T.M, Voith, R. P. (1992). Estimating House

Open access

Tomasz Dorożyński, Janusz Świerkocki and Wojciech Urbaniak

, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst & Young, Warszawa, http://firma.sgh.waw.pl/pl/Documents/RKPK_raport_2012.pdf . Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowe Ramy Kwalifikacji uczenia się przez całe życie, http://www.nauka.gov.pl/krajowe-ramy-kwalifikacji-szkolnictwo/ (downloaded on 12.09.2015). Sobczyk M. (2000), Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, UMCS, Lublin. van Weerden L., Vonk F. (2014), Readiness for the international business practice: which competences students should learn to prepare for their first