Search Results

31 - 40 of 44 items :

  • Landscape Architects x
Clear All
Sustainable management of water resources in terms of the water needs for agricultural purposes in small rural communes based on the example of the Grybów commune, Poland

Carpathians]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne. Z. 11 pp. 255. K lima K., K asperczyk M. 2009. Gospodarka rolna na terenach górskich [Agricultural economy in mountain areas]. Skrypt. Sanok. PWSZ. ISBN 978-83-92258-73-5 pp. 88. K opacz M. 2003. Wody powierzchniowe potoków karpackich w warunkach zmian strukturalno-środowiskowych [Surface waters of Carpathian streams in response to structural-environmental transformations]. Falenty–Kraków. Wydaw. IMUZ. ISBN 83-88763-27-X pp. 88. K opacz M. 2011. Zmienność obciążenia

Open access
Accelerated peatland disappearance in the vicinity of the Konin brown coal strip mine

i rzeki Warty [Assessment of drainage impact of KWB Konin open coal mines near Kleczew on water levels in lakes situated on the watershed of Warta and Noteć rivers]. Manuscript pp. 201. I lnicki P., O rłowski W. 2011. Rezygnacja z retencjonowania wody na wododziale Noteci i Warty sprzeczna z zasadą zrównoważonego rozwoju [Resignation of water retention on the watershed of Warta and Noteć rivers contradictory with the principle of stabile economy]. Gospodarka Wodna. Nr 8 p. 322–328. I lnicki P., S zajdak L. 2016. Zanikanie torfowisk [Peatland

Open access
Transboundary water management priorities in Central Asia countries – Tobol River case study in Kazakhstan

waters and the sediments of watercourses and reservoirs of Kostanay region in 1995]. Kustanaj. Ministerstvo geologii i ohrany nedr Respubliki Kazahstana pp. 77. D ejneka V.K. 2010. Reka Tobol v Kazahstane (monografiya) [The Tobol River in Kazakhstan (monograph)]. Kostanay. Izd. Kostanay pp. 336. D zhuatova S.A., S eydullaeva B.A. 2014. Analiz vodnyh resursov Kazahstana [Analysis of water resources of Kazakhstan] [online]. Almaty. Institut ekonomicheskih issledovanij ERI [Access 31.10.2014]. Available at: www.economy.kz/analitics/971/10799 G

Open access
Issues related to marginal lands with reference to selected agricultural problematic areas

., J aroszewicz J. 2012. Ocena istniejącej sieci dróg transportu rolnego na obszarze wsi poddanej pracom scaleniowym [The assessment of the existing of agricultural roads in a village under the land consolidation process]. Acta Scientiarum Polonorum Geodesia et Descriptio Terrarum. Vol. 11. No. 3 p. 17–34. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów [Decree of the Council of Ministers of 4 June 1956 on classification of lands]. Dz.U. 1956. Nr 19 poz. 97. S ecomski K. 1982. Ekonomika regionalna [Regional economy

Open access
Analysis of Criteria for Delimiting Less Favoured Mountain Areas (LFA)

lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (Nts) [The Regulation of the Council of Ministers dated 13.07.2000 concerning the Nomenclature of Territorial Units for Statistics (Nuts)] [online]. Dz.U. 2000. Nr 58 poz. 685. [Access 11.04.2013]. Available at: http://isap. sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000580685. ŠTolbová M., MícOvá M. 2012. The farm size in the less-favoured areas and the economy of support spending on public goods production in the case of the Czech Republic. Agricultural Economics - Czech

Open access
Prediction of precipitation deficit and excess in Bydgoszcz Region in view of predicted climate change/ Prognoza niedoboru i nadmiaru opadu w rejonie Bydgoszczy w świetle przewidywanej zmiany klimatu

economy, environment and society] [online]. [Access 20.11.2013]. Available at: http://klimat.imgw.pl/?page_id=1540 KLIMADA. 2013. Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu [Elaborating and implementation of adaptation strategic plan for sectors and areas vulnerable to climate change]. Ed. M. Sadowski. IOŚ-PIB. Warszawa pp. 337. KRĘŻAŁEK K., SZYMCZAK T., BĄK B. 2013. Maksymalne roczne sumy dobowe opadów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia na obszarze środkowej

Open access
Thermal conditions in Bydgoszcz Region in growing seasons of 2011–2050 in view of expected climate change/ Warunki termiczne w rejonie Bydgoszczy w okresie wegetacyjnym w latach 2011–2050 w świetle przewidywanej zmiany klimatu

://klimat.icm.edu.pl/sce_emission.php IPCC 2013. Near-term Climate Change: Projections and Predictability. Chapter 11. [Access on 15.02.2014]. Available at: https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ IMGW 2012. Wpływ zmian klimatu na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo [The impact of climate change on the economy, environment and society] [online]. [Access 20.11.2013]. Available at: http://klimat.imgw.pl/?page_id=1540 JUDA-REZLER K., REIZER M. Modelowanie zmian klimatu i jakości powietrza w Europie Środkowej i Wschodniej [Modelling climate change and air quality in Central

Open access
Quality of shallow groundwater and manure effluents in a livestock farm

. PWN p. 243–273. I lnicki P. 2004. Polskie rolnictwo a ochrona środowiska [Polish agriculture and the environment]. Poznań. Wydaw. AR. ISBN 83-7160-369-X pp. 485. J anikowski R. 2004. Zarządzanie antropopresją w kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki [Anthropopressure management for a sustainable development of the society and economy]. Warszawa. Difin. ISBN 83-7251-456-9208 pp. 208. K obus J. 1996. Rola mikroorganizmów w przemianach azotu w glebie [Role of microorganisms in nitrogen transformation in soil]. Zeszyty Problemowe

Open access
Private for-profit rural water supply in Nigeria: Policy constraints and options for improved performance

. BMC Public Health. Vol. 7 p. 218. DOI 10.1186/1471-2458-7-218. G badegesin N., O lorundemi F. 2007. Assessment of rural water supply management in selected rural areas of Oyo State, Nigeria. ATPS Working Paper Series. No. 49. African Technology Policy Studies Network (ATPS), Nairobi, Kenya. ISBN 9966-916-12-1 pp. 55. H ussmanns R. 2004. Measuring the informal economy: From employment in the informal sector to informal employment. Working Paper. No. 53. Geneva. ILO Integration. ISBN 92-2-116985-5 pp. 32. L o S torto C. 2013. Are public

Open access
The Application of Box–Cox Transformation to Determine the Standardised Precipitation Index (SPI), the Standardised Discharge Index (SDI) and to Identify Drought Events: Case Study in Eastern Kujawy (Central Poland)

of drought; an analysis of the SPI in Sicily. Water Resources Management. Vol. 17 p. 273-296. Box G.E.P., Cox D.R. 1964. An analysis of transformations. Journal of the Royal Statistical Society. Ser. B (Methodological). Vol. 26. No. 2 p. 211-252. Box G.E.P., Cox D.R. 1982. An analysis of transformations Revisited, Rebutted. Journal of the Royal Statistical Association. Vol. 77. No. 377 p. 209-210. Brenda Z. 1997. Deficyt wody - glówna bariera wzrostu produkcji rolnej w województwie włocławskim Włocła-wek Voivodship [The chosen issues of water economy

Open access