Search Results

31 - 39 of 39 items :

Clear All

] Dębowski M, Zieliński M. Możliwość zastosowania promieniowania mikrofalowego w procesach suszenia osadów powstających podczas oczyszczania ścieków. Woda Ścieki. 2009;1:8-11. [31] Grübel K, Machnicka A. Oddziaływanie promieniowania mikrofalowego na osad czynny. Nauka Przyr Technol. 2011;5:67. [32] Cotton A, Wilkinson G, Gaus PL. Chemia nieorganiczna. Warszawa: Wyd Nauk PWN; 1995. [33] Jean DS, Lee DJ, Chang CY. Adv Envir Res. 2001;5:145-150. DOI: 10.1016/S1093-0191(00)00052-6. [34] Project Routes (2011-2014), Novel processing routes for effective sewage sludge management

;46:1167-1175. DOI: 10.1016/j.watres.2011.12.003. [27] Prasertkulsak S, Chiemchaisri C, Chiemchaisri W, Itonaga T, Yamamoto K. Chemosphere. 2016;150:624-631. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.01.031. [28] Kimura K, Hara H, Watanabe Y. Water Sci Technol. 2010;62:1084-1089. DOI: 10.2166/wst.2010.356. [29] Caracciolo AB, Topp E, Grenni P. J Pharm Biomed Anal. 2015;106:25-36. DOI: 10.1016/j.jpba.2014.11.040. [30] PN-C-04645. 2001. Woda i ścieki. Badanie biodegradacji częściowej anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych. Test wstępny. (Polish Standard. PN-C-04645

Applications. In M.H. Engel & S.A. Macko (Eds.), New York: Plenum Press. Pawelczyk-Szpilowa, M. (1980). Ćwiczenia z mikrobiologii wody i ścieków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Peters, K.E., Walters, C.C., & Moldowan, J.M. (2005). The Biomarker Guide (2nd ed.). Cambridge, Cambridge University Press. Polski Komitet Normalizacyjny (National Standards Body in Poland). (1988). Woda i ścieki - Ogólne zasady pobierania próbek do badań fizycznych, chemicznych i biologicznych - Utrwalanie i przechowywanie próbek (Polish Standard: Water and sewage - General principles of sampling

REFERENCES BARBUSIŃSKI K. 2005. Toxicity of Industrial Wastewater Treated by Fenton’s Reagent. Polish Journal of Environmental Studies 14, 1: 11-16. BERLAN J., TRABELSI F., DELMAS H., WILHELM A.M., PETRIGNANI J.F. 1994. Oxidative degradation of phenol in aqueous media using ultrasound. Ultrasonics Sonochemistry 1: 97–102. BERNACKI K. 1957. Ścieki fenolowe. Wydawnictwo Budowa i Architektura, Warszawa. CAO G., SHENG M., NIU W., FEI Y., LI D. 2009. Regeneration and reuse of iron catalyst for Fenton-like reactions. Journal of Hazardous Materials 172: 1446–1449. CHANG

programme for municipal waste treatment]. Warszawa. Ministerstwo Środowiska. PAPUZIŃSKI A. 2006. Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyk [Ecological awareness in the light of theory and practice]. Problemy Ekorozwoju. Vol. 1. No 1 s. 33-40. PN-74/C-04620-11:1974. Woda i ścieki - Pobieranie próbek - Pobieranie próbek ścieków z otwartych kanałów ściekowych do analizy fizycznej i chemicznej oraz bakteriologicznej [Water and sewage - Sampling - Collection of sewage samples from open sewers for physical, chemical and bacteriological analysis]. PN-EN ISO 5667

. Acta Hydrobiolica. Vol. 37. No. 1 p. 37-44. LEWKOWICZ S., KUCZYŃSKI M., PILARCZYK M., KOLASA-JAMIŃSKA B., JAKUBAS M., URBANIEC-BRÓZDA W., PRUSZYŃSKI T. 2002. Raport roczny z realizacji projektu celowego KBN nr 09 P06 015 2000C/5407 „Opracowanie technologii chowu ryb w oparciu o biologicznie oczyszczone ścieki komunalne w praktycznych warunkach oczyszczalni ścieków komunalnych miasta Bielsko-Biała” [Annual report from the project KBN 09 P06 015 2000C/5407 „Elaboration of the technology of fish farming based on biologically treated domestic sewage from the sewage

evaluation of the influence of household wastewater treatment plants on ground water quality in hand dug or deep drilled wells]. Inżynieria Ekologiczna. Nr 39 p. 74-84. KALENIK M., CHARKIEWICZ J. 2010. Porównanie skuteczności oczyszczania ścieków w złożach gruntowych pod drenażem rozsączającym ścieki [Comparison of wastewater treatment efficiency in soil deposits under infiltration drainage systems]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 1 p. 75-88. KALENIK M., CHARKIEWICZ J. 2013. Skuteczność oczyszczania ścieków w żwirze pod drenażem rozsączającym ścieki [The

]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Z. 2 p. 215–223. Council Directive 91/271/EC of May 21, 1991 concerning urban waste water treatment. Official Journal of the European Communities p. 135/40–135/52. GUS 2016. Infrastruktura komunalna w 2015 r. [Municipal infrastructure in 2015]. Warszawa pp. 36. H eidrich Z., K ozak T. 2009. Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń charakteryzujące ścieki miejskie [Unitary pollution chargé typical of communal sewage]. Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Nr 12 p. 20–22. J awecki B., P awęska K., S obota M. 2017. Operating household

zelaza i stali, 2012/135/UE Mielczarek K., Bohdziewicz J. 2011. Performance prediction of ultrafiltration treatment of post-process coke wastewater based on the assumptions of hydraulic filtration resistance model, Archives of Environmental Protection 37(4): 107–118. Mielczarek K. Bohdziewicz J. 2011 Performance prediction of ultrafiltration treatment of post-process coke wastewater based on the assumptions of hydraulic filtration resistance model Archives of Environmental Protection 37 4 107 118 Miodoński J.M., Olczak C., Miodoński S., Iskra K. 2010. Ścieki