Search Results

21 - 30 of 30 items :

  • Paediatric Haematology and Oncology x
Clear All
Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2018/2019

współistniejących innych chorób, które wpływają na stan ogólny pacjenta. Tych chorych klasyfikuje się do leczenia mieloablacyjnego ( high dose therapy – HDT) wspomaganego przeszczepieniem autologicznych komórek krwiotwórczych ( auto-hematopoietic stem cell transplantation – autoHSCT). Na rycinie 2 przedstawiono algorytm postępowania leczniczego u chorych z noworozpoznanym szpiczakiem. Leczenie grupy chorych niekwalifikujących się do procedury autoHSCT bazuje na protokołach opartych na melfalanie w małych dawkach z dodatkiem nowszych leków tj.: bortezomibu, talidomidu i

Open access
Abnormal hemostasis screening tests leading to diagnosis of multiple myeloma

1992 6 1301 – 14 [16] O’Kane MJ, Wisdom GB, Desai ZR, Archbold GP. Inhibition of fibrin polymerization by myeloma immunoglobulin. J Clin Pathol 1994;47:266–8. 10.1136/jcp.47.3.266 O’Kane MJ Wisdom GB Desai ZR Archbold GP Inhibition of fibrin polymerization by myeloma immunoglobulin J Clin Patho 1994 47 266 – 8 [17] Saif MW, Allegra CJ, Greenberg B. Bleeding diathesis in multiple myeloma. J Hematother Stem Cell Res 2001;10:657–60. 10.1089/152581601753193869 Saif MW Allegra CJ Greenberg B Bleeding diathesis in multiple myeloma J

Open access
Zastosowanie infuzyjnego schematu chemioterapii DA-EPOCH w leczeniu chłoniaków agresywnych

rozmiarów guza podawano kolejne 2 cykle leczenia (maksymalnie 8). Leczenie konsolidujące W przypadku pacjentów z PTCL, BCLU-DLBCL/BL i BCLU-DLBCL/cHL, w dobrym stanie ogólnym, zaplanowano konsolidację uzyskanej odpowiedzi za pomocą chemioterapii wysokodawkowanej z wspomaganiem przetoczeniem komórek macierzystych hematopoezy (autologous stem cells transplantation, ASCT). W przypadku chorych z PMBCL z dodatnim wynikiem badania PET po zakończeniu terapii, plan leczenia przewidywał radioterapię radykalną na śródpiersie i zajęte węzły chłonne. Po zakończeniu leczenia

Open access
Combination Therapies of Hypomethylating Agents for Elderly Patients with Acute Myeloid Leukemia

sensitizer to immunotherapy, eliciting an antitumor cytotoxic T-lymphocyte (CTL) response by inducing cluster of differentiation 80 (CD80) expression [ 21 ]. The immunocompromised status of AML had an impact on the antileukemia activities of DAC-based chemotherapy. Because of this, there should be an attempt to combine DAC-based chemotherapy with haploidentical lymphocyte infusion (HLI) or human leukocyte antigen (HLA)-mismatched stem cell microtransplantation (SC-MST) to overcome this limitation. A multicenter phase II trial infusing HLI followed by 36 hours after the

Open access
Szczepienia ochronne u dorosłych chorych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych z asplenią – zalecenia PTHiT i sekcji do spraw zakażeń PALG

with hematological malignancy and in patients undergoing hematopietic stem cell transplantation: recommendation ofthe 5th European Conference on Infection in Leukaemia (ECIL-5). Lancet Infect Dis 2016;16:606–617. 10.1016/S1473-3099(16)00118-3 Mallet V van Bommel F Doering C Management of viral hepatitis in patients with hematological malignancy and in patients undergoing hematopietic stem cell transplantation: recommendation ofthe 5th European Conference on Infection in Leukaemia (ECIL-5) Lancet Infect Dis 2016 16 606 617 [13] Titmarsh GJ

Open access
Evaluation of the prognostic and predictive value of free light chains in patients with chronic lymphocytic leukemia – preliminary results

autologous stem cell transplantation along with serum protein electrophoresis and serum protein immunofixation. Roum Arch Microbiol Immunol 2011;70:15–22. Dogaru M Lazăr V Coriu D Assessing the efficiency of free light chain assay in monitoring patients with multiple myeloma before and after autologous stem cell transplantation along with serum protein electrophoresis and serum protein immunofixation Roum Arch Microbiol Immunol 2011 70 15 – 22 [13] Barnidge DR, Dispenzieri A, Merlini G, et al. Monitoring free light chains in serum using mass spectrometry

Open access
Wykrywanie mutacji w genie CALR oraz w genie ASXL1 u chorych na nadpłytkowość samoistną i samoistne włóknienie szpiku przy pomocy sekwencjonowania Sangera oraz analizy długości fragmentów DNA

Wstęp Nowotwory mieloproliferacyjne bez chromosomu Filadelfia ( mieloproliferative neoplasms Philadelphia-negative – MPN Ph-) to grupa chorób układu krwiotwórczego wywodzących się ze zmienionej genetycznie hematopoetycznej komórki macierzystej ( hematopoietic stem cell – HSC), której cechą jest nadmierna i autonomiczna proliferacja [ 1 ]. Do MPN Ph- zaliczana jest między innymi czerwienica prawdziwa ( polycythemia rubra vera – PV), nadpłytkowość samoistna ( essential thrombocythemia – ET) oraz samoistne włóknienie szpiku ( myelofibrosis – MF), które może

Open access
Gammapatie monoklonalne o znaczeniu nerkowym

-bortezomib-dexamethasone (CyBorD) produces rapid and complete hematologic response in patients with AL amyloidosis Blood. 2012 119 19 4391 4394 [21] Cibeira MT, Sanchorawala V, Seldin DC, et al. Outcome of AL amyloidosis after high-dose melphalan and autologous stem cell transplantation: long-term results in a series of 421 patients. Blood. 2011;118(16):4346-4352. 10.1182/blood-2011-01-330738 Cibeira MT Sanchorawala V Seldin DC Outcome of AL amyloidosis after high-dose melphalan and autologous stem cell transplantation: long-term results in a series of 421 patients Blood. 2011 118 16 4346

Open access
Diagnostic approach to light-chain cardiac amyloidosis and its differential diagnosis

trials and to implement proper therapy regarding patients’ suitability for high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation. The expert community has stated that NT-proBNP is an analytically validated biomarker for use as a surrogate and end point for survival in cardiac AL amyloidosis patients. NT-proBNP is an indicator of cardiac response [ 27 ]. Long-term outcomes of patients with AL cardiac amyloidosis are more likely related to underlying clonal disorders; thus, the revised Mayo staging system for AL amyloidosis includes serum differences between

Open access
Immunoterapia z użyciem przeciwciał monoklonalnych ukierunkowanych na szlak PD-1/PD-L1 w chorobach nowotworowych
Monoclonal antibodies against PD-1/PD-L1 pathway

jej progresji po autologicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych ( hematopoetic stem cell transplantation – HSCT) oraz potransplantacyjnym zastosowaniu preparatu brentuksymab wedotin. Trwają badania kliniczne II fazy CheckMate-205 (NCT02181738) oraz CheckMate-039 (NCT01592370), w których sprawdzany jest profil skuteczności tego przeciwciała ( Tab. I ). Pierwszorzędowym punktem końcowym oceny skuteczności tych badań było bezpieczeństwo analizowanego preparatu oraz ORR. Za drugorzędowy punkt końcowy objęto czas trwania odpowiedzi ( duration of

Open access