Search Results

You are looking at 21 - 30 of 192 items for :

  • NE Slovenia x
Clear All
Open access

Barbara Mihevc Ponikvar, Irena Krotec and Irena Klavs

Chlamydia trachomatis pri srednješolcih na gorenjskem. Zdrav Var 2007; 46: 91-95. 31. Klavs I, Rodrigues LC, Wellings K, Keše D, Hayes R. Prevalence of genital Chlamydia trachomatis infection in the general population of Slovenia: serious gaps in control. Sex Transm Infect 2004; 80: 121-123. 32. Frelih T, Berce I, Prinčič D, Sarjanović L, Špacapan S, Klavs I. Projekt »Varovanje rodnega zdravja mladih žensk«. In: Izzivi javnega zdravja v tretjem tisočletju, 4. slovenski kongres preventivne medicine, 17-19 maj 2007, Portorož. Ljubljana

Open access

Damijan Denac

Population dynamics of the White Stork Ciconia ciconia in Slovenia between 1999 and 2010

Between 1999 and 2010, an annual census of the White Stork Ciconia ciconia breeding population was carried out in Slovenia using standardised methods. The Stork's population was concentrated in the NE and SE parts of Slovenia. In the 1999-2010 period, the breeding range of its population in Slovenia expanded in NW direction (the Savska ravan region), in SW direction (the Notranjsko podolje and Pivško podolje regions), but the species also colonized a part between Central and SE Slovenia (Dolenjsko podolje). Between 193 and 240 pairs were breeding during the study period, 209 pairs on average (HPa). The largest number of breeding pairs was recorded in 2004, the smallest in 2005. During the study period, breeding pairs (HPa) occupied 350 discrete nests in total. Average number of breeding pairs that raised juveniles (HPm) was 161. The highest fecundity was recorded in 2004, when 534 juveniles (JZG) fledged, the lowest in 2006, with only 219 fledged juveniles. On average, 414 juveniles fledged per year. The breeding pairs' (JZa) average breeding success in these 12 years was 2.02, the highest in 2000 (2.41), the lowest in 2006 (1.09). Average breeding success for the successful breeding pairs (JZm) was 2.57. The highest was in 2007 (2.94), the lowest in 2006 (2.07). The largest number of breeding pairs in 2004 and 2008 can be explained by the favourable fecundity in the population in 2000 and 2004, as juveniles become sexually mature at the age of 3-5 years, and at that age they generally return to the breeding grounds for the first time. The lowest number of breeding pairs and poor breeding success in 2005 and 2006 was caused by late arrival of White Storks to the breeding grounds and by unfavourable weather conditions during the breeding period. The pattern of nests placement did not change generally during the last 12 years. The largest proportion of nests was positioned on various kinds of poles (81%) and on chimneys (18%). In total, 27 area surveyors and 239 assistants helped in census realisation.

Open access

Jeton Shasivari

References 15. Reformimi i sistemit zgjedhor Kosovë (Punim diskutues i përpiluar nga Leon Malazogu dhe Ilir Dugolli)), Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Prishtinë, Qershor, 2005; 16. Сартори, Џовани, Компаративен уставен инженеринг, Скопје, 2008; 17. Shasivari, Jeton, E drejta kushtetuese (Ligjërata të autorizuara), UEJL, Tetovë, 2010; 18. Toplak, Jurij, ''Preferential vote and its use in Slovenia'', Lex Localis 1 (2) 15-43, 2003; 19. The Open

Open access

Marko Kiauta

Kako se odzivamo na krizo?

Pri iskanju svoje vloge za naslednji dve leti je Sekcija za kakovost v zdravstvu pri Slovenskem združenju za kakovost in odličnost — SZKO obravnavala ugotovitve stroke ekonomije in vodenja kakovosti glede prepoznavanja krize in odzivanja nanjo. Kriza je prisotna v javnem sektorju, torej ne le v zdravstvu in ne le v Sloveniji. Dostopnost zdravstvenih storitev ne sledi povečevanju dostopnosti storitev in izdelkov zasebnega sektorja. Pri odzivanju na situacijo imajo politika in stroke različni vlogi. Nastajanje krizne situacije je stalno prisotno in je odvisno od sposobnosti in pripravljenosti odzivanja na spremembe. Glede na to so v organizaciji prisotna tri področja vodenja kakovosti: varnost — izpolnjevanje zahtev, vrednost — izpolnjevanje pričakovanj in stalnost — prilagajanje novim razmeram. Odzivanje na spremembe vključuje tako prilagajanje posameznega dela kakor tudi prilagajanje odnosov med posameznimi deli — prilagajanje sistema. Uspeh je rezerviran za timsko povezane igralce, ki se znajo in hočejo odzivati na stalne spremembe. Da je to izvedljivo, je potrebno stalno spremljane kazalnikov o povečanih časovnih in finančnih pritiskih in tveganjih vseh vrst. Vloga sekcije je predvsem spodbujanje povezovanja.

Open access

Al Vrezec

, English summary) Bordjan, D. & Božič, L. (2009): [Waterbirds and raptors occurring in the area of Medvedce reservoir (Dravsko polje, NE Slovenia) during the 2002-2008 period.] - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163. (in Slovene, English summary) Božič, L. (2005): [Results of the International Waterbird Census (IWC) in January 2004 and 2005 in Slovenia.] - Acrocephalus 26 (126): 123-137. (in Slovene, English summary) Božič, I.A. (2009): [Results of bird ringing in Slovenia: 1926-1982.] - Scopolia, Suppl. 4: 23-110. (in

Open access

Danica Pavlič, Erika Zelko, Janko Kersnik and Verica Lolić

of the Roma population in the Czech and Slovak republics. Soc Sci Med 2001; 53: 1191-1204. Minority protection of Slovenia, monitoring the EU accession process: minority protection, an assessment of special policies in candidate states. Budapest: Open Society Institute, 2002: 622. Avcin M. Gypsy isolates in Slovenia. J Biosoc Sci 1969; 1: 221-3. Republic of Slovenia Office of Statistics, 2002 Census. Available at: http://www.stat.si/popis2002/si

Open access

Helena Koprivnikar, Tina Zupanič, Vesna Pucelj and Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Izvleček

Uvod: Medicinske sestre lahko s svetovanjem za opustitev kajenja pomembno prispevajo k zmanjšanju rabe tobaka; pri tem jih pomembno ovira njihovo lastno kajenje. Namen raziskave je prikazati kadilske navade te poklicne skupine v Sloveniji.

Metode: Analiza temelji na podatkih iz presečne raziskave na nacionalno reprezentativnem vzorcu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (spletna anketa). Naključno izbrani člani Zbornice zdravstvene in babiške nege so se odzvali v 51% (N =1.500), o tem, ali kadijo ali ne, pa smo dodatno pridobili podatke še od 218 oseb, ki sicer v anketi niso želele sodelovati.

Rezultati: V Sloveniji kadi 20,9% medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, več moških (32,9%) kot žensk (19,6%), več tistih s srednjo stopnjo izobrazbe (25,1%) kot z višjo ali več (12,1%), z nižjo samooceno materialnega standarda, ki ne živijo s partnerjem in ki nimajo (predšolskih) otrok ter med njihovimi najbližjimi sodelavci, prijatelji in sorodniki kadi nadpovprečen delež oseb. Več kot polovica (52,9%) jih je začela kaditi med šolanjem na srednjih šoli, znaten delež (15,6%) pa tudi v prvih letih zaposlitve. 20% jih navaja, da v ustanovi, v kateri delajo, zaposleni kršijo prepoved kajenja.

Zaključek: Kajenje med medicinskimi sestrami, babicami in zdravstvenimi tehniki je v Sloveniji še vedno prepogost pojav ter lahko znatno vpliva na njihovo poslanstvo in delo na področju promocije nekajenja in pomoči pri opuščanju kajenja. Pomembno je, da za to poklicno skupino okrepimo promocijo nekajenja že od začetka šolanja in organiziramo ustrezne programe opuščanja kajenja.

Open access

Igor Dakskobler, Andrej Seliškar and Branko Vreš

basins and floodplain forest areas in Slovenia and guidelines for its conservation. Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana. Braun-Blanquet, J., 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3. Springer Verlag, Wien-New York. Balátová-Tuláčková, E., Mucina, L., Ellmauer, T., Wallnöffer S., 1993: Phragmiti-Magnocaricetea . In: Grabherr, G., Mucina, L. (eds.), Die Pflanzengesellschaften Österreichs, 2. Natürliche waldfreie Vegetation. Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, New York

Open access

Helena Koprivnikar

. The ESPAD Report 2003: Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 European Countries. Stockholm: The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs, CAN and Council of Europe, 2004. Stergar E. Razširjenost kajenja med slovenskimi mladostniki v obdobju 1995 - 2007. Na: Svetovni dan brez tobaka 2008. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2008. World Health Organization. Global Youth Tobacco Survey: Report on the Results of the Global Youth Tobacco Survey in Slovenia - 2003. Pridobljeno 9

Open access

Lev Kreft

Lost in Translation: Heidegger and Ski Jumping in Slovenia

Heidegger developed his non-concept Gelassenheit after World War II. Its meaning remains uncertain and controversial, something different from notions of everyday conversation. In Slovene, however, it has been translated as sproščenost, which is parallel to English ‘relaxedness’, thus producing hybridity between notions of relaxedness, relaxation and releasement, which is, together with letting-go, a proper English translation of Gelassenheit.

This hybridity was (ab)used for political slogans during the 2004 elections, when Heidegger's term was repeated on and on, until it entered popular discourse as well as other domains such as the economy, culture, and media. This phenomenon was examined by Boris Vezjak in The Relaxed Ideology of Slovenes (The Peace Institute, Ljubljana 2007). Relaxedness-releasement entered sport jargon as well, but Vezjak's book did not cover this field. At first abundant, this term more or less disappeared later. With one exception: in ski jumping, where it became one of the main words used to explain what was missing from Slovenian ski jumping during 2004-2009 period. In Slovenia, ski jumping is a national sport, and the absence of excellence during this long period created additional pressures on athletes and the whole ski jumping commonwealth.

To examine the numerous cases where releasement was used to explain what is wrong with ski jumpers, or what they finally achieved in rare examples of success during that period, the only Slovene sport daily, "Ekipa" (The Team), was consulted for research. This study revealed that releasement was indeed lost in translation, appearing in ads as a signifier without any certain signified, and functioning as a je-ne-sais-quoi of sport performance and excellence. Through cases of repeated use of releasement as mystical and at the same time scientific (instead of relaxation) and colloquial notion (which is relaxedness, even carelessness), we get at inoculation of kinesiological mechanicism and psychological technique with philosophical mysticism.