Search Results

11 - 20 of 50 items :

  • Social Pedagogy, Social Work x
Clear All
Grading of Pupils in History: One-Year Research in the Czech Republic

vzdělávání v současném diskurzu (pp. 7-13). Praha: CŠM KU. Chevalier, A. (2004). Parental education and Child’s Education: A Natural Experiment. Discussion Paper No. 1153. Bonn: IZA. Retrieved from http://ftp.iza.org/dp1153.pdf Jedlička, R., Klíma, P., Koťa, J., Němec, J., & Pilař, J. (2004). Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis. ISCED 2011 (2012). International Standard Classification of Education. Montreal: UNESCO Institute for Statistics. Retrieved from http

Open access
Influence of Socially Disadvantaged Environment on Aggressiveness of Pupils at Primary Schools

References Andreassen, C. S., Billieux, J., Griffiths, M. D., Kuss, D. J., Demetrovics, Z., Mazzoni, E., & Pallesen, S. (2016). The relationship between addictive use of social media and video games and symptoms of psychiatric disorders: A large-scale cross-sectional study. Psychology of Addictive Behaviors, 30 (2), 252-262. doi: 10.1037/adb0000160 Čermák, I. (1999). Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1999. Dupkalová, M., & Krajčová, N. (2015). Interakčný štýl učiteľa a sociálna klíma v školskej triede. Prešov

Open access
Technical Education Support in Pre-Primary Education by Interactive Teaching Systems

References BREČKA, P.: Spoločný štandard pre interaktívne tabule. In: Didaktika. Iura Edition, vol. 2, 2011, no. 1, p. 31-32. ČERVEŇANSKÁ, M. - MELUŠOVÁ, J.: Využitie analýzy hlavných komponentov pri znázornení výsledkov pedagogického experimentu s interaktívnou tabuľou. In: Forum Statisticum Slovacum. Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011, p. 121-125. ČERVEŇANSKÁ, M.: Interaktívna tabuľa ako didaktická pomôcka a zdroj motivácie vo výchovnovzdelávacom procese [Doctoral thesis]. Nitra

Open access
Giftedness as a Possible Risk of Bullying

, J. (2006). Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. Hoge, R. D., & Renzulli, J. S. (1993). Exploring the link between giftedness and self-concept. Review of Educational research, 63 , 449-465. Hollingworth, L. S. (1942). Purchase children above 180 IQ. Teachers College Record, 44 (1), 56-56. Hoover, J. H. (1992). Bullying: Perceptions of adolescent victims in the midwestern USA. School Psychology International, 13 , 516. Hříbková, L. (2005). Nadání a nadaní: pedagogicko

Open access
Prosocial Behavior Education in Children

-interventionand-prosocial-behaviour.pdf Vrbová, J. (2013). „Co mi ve škole vadí víc: podvádění, či klamání?“ Postoje žáků k nečestnému chování ve škole v kontextu školního podvádění. Studia paedagogica, 18(2/3), 93-107. Webb, M. (1987). Peer helping relationships in urban schools. ERIC Clearinghouse on Urban Education, New York. ED 289949, 1-3. Webster-Stratton, C. (2001). The Incredible Years: Parents and children videotape series: A parenting course (BASIC). Seattle: Incredible Years. Wentzel, K. (2015). Prosocial behaviour and schooling. In Encyclopedia of

Open access
Study Circles in Online Learning Environment in the Spirit of Learning-Centered Approach

Maróti, A. (2014). Közösségi a közművelődés? Kulturális Szemle, 1, 26-32. Nehme, M. (2010). E-Learning and Students’ Motivation. Legal Education Review, 20(1-2), 223-239. Noesgaard, S. S., & Ørngreen, R. (2015). The Effectiveness of E-Learning: An Explorative and Integrative Review of the Definitions, Methodologies and Factors that Promote e-Learning Effectiveness. Electronic Journal of e-Learning, 13(4), 278-290. Ollé, J., & Lévai, D. (2013). A XXI. század oktatástechnológiája I. Eger: EKF. Siemens, G

Open access
Learning from Visual Materials: A Psycho-Didactic Experiment

-0001. Škrabánková, J., & Trnová, E. (2014). Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking. In The 13th APFG Conference on Giftedness. Beijing: China. Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie. Praha: Karolinum. Vasta, R., Haith, M. M., & Miller, S. A. (1992). Child psychology: The modern science. Hoboken, USA: John Wiley & Sons.

Open access
Enhancing Learners’ Interest by Implementing Multiple Intelligence Theory

References ARNOLD, E.: The MI Strategy Bank. Chicago: Wydawnictwo Zephir Press, 2007. BUZAN, T.: Pamięć na zawołanie. Łódź: Wydawnictwo Ravi1, 1999. CAMPBELL, B.: Multiple intelligences in the classroom. In: Cooperative Learning, vol. 12, 1991, n. 1, p. 2-13. CZAJA-CHUDYBA I.: Odkrywanie zdolności dziecka: koncepcja wielorakich inteligencji w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. GAJDZICA, A.: Zreformowana wczesna

Open access
Development of Intercultural Competence during Pedagogical Practice of Ukrainian Students in Vocational Schools in Slovakia

References Andryukhina, L. M., & Fadeyeva, N. Y. (2016). Creative practices in developing intercultural communicative competence. Integration of Education, 20 (3), 320-330. Barreto, C. R., & Haydar, J. M. (2016). Pedagogical intercultural practice of teachers in virtual enviroments. Turkish Online Journal of Distance Education, 17 (4), 190-202. Buchanan, J. (2017) Understanding the other through international professional teaching experiences. International Education Journal, 16 (4), 13-28. Dimitrov, N., & Haque, A. (2016

Open access
The Z Generation

References Antalóczy, T., & PÖRCZI, Z. (2014). Connected - the nature of the virtual presence. Digitális Nemzedék Konferencia Retrieved from: http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/34119568 Ariès, P. (2000). The children of McDonald’s. Budapest: L’Harmattan Kiadó. Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press. Buda, A. (2013). Gaps and ravines. Retrieved from: http://oktinf.elte.hu/konferencia2013/voktinfkonf2013-tanulmanykotet.pdf Molnár D. É. (2010). The

Open access