Search Results

You are looking at 11 - 12 of 12 items for :

  • Archives and Museums x
Clear All
Open access

Jaroslava Kašparová

. Dějiny města Litomyšle a okolí . Díl 1. Dějiny kláštera a biskupství Litomyšlského (do r. 1421). Litomyšl: Osada města a okresu Litomyšlského, 1903. OSN 13 : Ottův slovník naučný . Třináctý díl . Praha: J. Otto, 1898. ROČEK 1926 : ROČEK, Jan. Dějiny města Hrochova Týnce . Hrochův Týnec: Osvětová komise, 1926. TOMAN 1947 : TOMAN, Prokop (ed.). Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1. A–K . Praha: Tvar, 1947. URBÁNKOVÁ 2015a : URBÁNKOVÁ, Lucie. Nakladatelé, umělci a styly Nakladatelské vazby jako předmět uměleckohistorického

Open access

Richard Šípek

Prameny: ANK, NUK (1916) 1918–[1960] : Archiv Národní knihovny, fond Národní a universitní knihovna Praha (1916)1918–[1960], Klášterní knihovny, karton č. 2. LRRA, G 17/96 : Lobkowiczové roudničtí – rodinný archiv, sign. G 17/96, fol. 33–34. Inventář majetku Ladislava Zejdlice ze Schönfeldu v Encovanech, 31. 12. 1624. LRRA R 5/25 : Lobkowiczové roudničtí – rodinný archiv, sign. R 5/25. Historia domestica conventus Raudnicensis 1614–1775. 4 svazky zachycující rozmezí let 1614–1778. Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Sbírka matrik