Suchergebnisse

Ergebnisse 1 - 2 von 2 :

  • Geowissenschaften, andere x
Alle zurücksetzen

Streszczenie

Badania przeprowadzono w oparciu o wyniki uzyskane z eksperymentu polowego. Celem badań było określenie wpływu oczyszczonych ścieków miejskich, zastosowanych w dawce pojedynczej, optymalnej dla danej rośliny (ustalona w oparciu o ładunek N i wody) i podwójnej dawce ścieków na zawartość i specjację Cd i Fb w glebie organicznej obojętnej. W pobranych z każdego obiektu, uśrednionych próbach glebowych, oznaczono zawartość ogółem Cd i Fb oraz specjację tych metali. Wyodrębniono 5 frakcji Cd i Pb zdefiniowanych operacyjnie: wymienną (FI), węglanową określaną jako „związaną specyficznie” (F2), związaną z tlenkami Fe-Mn (F3), organiczną(F4) i pozostałości (F5). Stwierdzono, że całkow ita zawartość ołowiu w badanej glebie odpowia- dała wartościom naturalnym, zaś ilość kadmu przekraczała dopuszczalne normy ustalone dla gleb organicznych. Wyniki chemiczne- go frakcjonow ania Cd i Fb w glebie wytworzonej z torfu niskiego, zarówno z obiektów' naw ożonych oczyszczonymi ściekami, jak i z obiektu kontrolnego przedstaw iają następujące uszeregow anie procentowy ch zawartości poszczególnych frakcji w kolejności ma- lejącej: F3>F2>F4>F1>F5 - kadm, F3>F4>F2>F5>F1 - ołów. Oczyszczone ścieki miejskie, będące źródłem łatwo rozpuszczalnych związków organicznych, mogą w'pływać nawiązanie Cd i Fb we frakcji organicznej, co potwierdza odnotowany w badaniach wzrost ilości metali w tej frakcji w glebie.

Applications. In M.H. Engel & S.A. Macko (Eds.), New York: Plenum Press. Pawelczyk-Szpilowa, M. (1980). Ćwiczenia z mikrobiologii wody i ścieków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Peters, K.E., Walters, C.C., & Moldowan, J.M. (2005). The Biomarker Guide (2nd ed.). Cambridge, Cambridge University Press. Polski Komitet Normalizacyjny (National Standards Body in Poland). (1988). Woda i ścieki - Ogólne zasady pobierania próbek do badań fizycznych, chemicznych i biologicznych - Utrwalanie i przechowywanie próbek (Polish Standard: Water and sewage - General principles of sampling