Search Results

1 - 3 of 3 items

  • Author: V. Macák x
Clear All Modify Search
Ovarian Activity and the Size of Oocytes in Ovarian Follicles in Sexually Mature Gilts in Individual Seasons

Abstract

The aim of this study was to evaluate ovarian activity and the size of oocytes in ovarian follicles in sexually mature Landrace-Yorkshire gilts in relation to the individual seasons of the year. The study was carried out on 240 gilts slaughtered at an abattoir during the four yearly seasons. The size and weight of the ovaries, the number of follicles and corpora lutea (CL) according to individual size categories were evaluated. The oocytes were aspirated from follicles and their sizes were measured. Our evaluation of the size of the ovaries showed that they were the largest in autumn, when their mean length reached 25.8 ± 3.4 mm, while in winter their mean length was 24.2 ± 2.9 mm. The smallest weight of the ovaries was determined in autumn (mean 5.7 ± 1.4 g) and the highest in spring (mean 6.2 ± 2.2 g). The largest number of follicles in the ovaries of the gilts was recorded during the autumn months, with a predominance of follicles up to 3 mm (mean number 17.9 ± 7.5). The largest number of corpora lutea was observed in spring (mean number 12.1 ± 2.6) and the smallest in winter (mean number 6.1 ± 1.1). The oocytes from follicles of up to 3 mm size, were the smallest in spring (mean size 16.99 × 103 ± 3.42 × 103 µm2) and the largest in winter (mean size 18.90 × 103 ± 2.99 × 103 µm2). In total, the largest oocytes were aspirated from 4—6 mm follicles in autumn (mean size 19.60 × 103 ± 5.37 × 103 ± µm2). The values recorded indicated that the seasons affected the ovarian activity and the growth of oocytes in gilts.

Open access
Koroze slitin Zr–Nb a Zr–Sn za simulovaných podmínek reaktoru VVER

Abstract

Oxidační kinetiku lze v případě koroze zirkoniových slitin rozdělit do dvou stádií, která jsou od sebe oddělená transientním stavem. Výskyt transientního stavu je z korozního hlediska klíčový, neboť při něm dochází ke zvýšení rychlosti oxidace. V této práci byly pomocí in-situ elektrochemické impedanční spektroskopie studovány slitiny zirkonia Zr–Nb a Zr–Sn při teplotě 340 °C a tlaku 15 MPa v prostředí, které simulovalo chladivo reaktoru VVER. Cílem dlouhodobých experimentů (až 9000 h) bylo charakterizovat oxidační kinetiku v závislosti na expoziční době a typu zirkoniové slitiny. Výsledky ukázaly, že za uvedených experimentálních podmínek dochází u slitiny zirkonia Zr–Sn k dřívějšímu dosažení přechodu, tzv. transientnímu stavu.

Open access
Elektrochemické a spektroskopické studium oxidù na žáropevných ocelích exponovaných v superkritické vodì/ The electrochemical and spectroscopic study of oxides on creep resistant steels exposed to supercritical water

Použití superkritické vody v energetice je motivováno zvýšením tepelné účinnosti energetického cyklu. Důsledkem vyšší účinnosti je snížení specifi ckých emisí CO2. Superkritické energetické cykly byly proto zařazeny mezi čisté uhelné technologie (CCT - Clean Coal Technology). Vzhledem ke korozní agresivitě superkritické vody je základním požadavkem volba správného konstrukčního materiálu. Všechny typy ocelí, testovaných v této studii, byly použity při konstrukci komponent superkritického energetického bloku. Ke studiu byly vybrány celkem čtyři typy žáropevných ocelí, z toho dva typy austenitických ocelí a dva typy feriticko-martenzitických ocelí. Vzorky těchto ocelí byly exponovány za superkritických podmínek (580 °C, 25 MPa) v experimentální smyčce po dobu 12 až 50 hodin. Zároveň byl zkoumán vliv počáteční fáze expozic - tedy vliv ohřevu z okolní teploty na provozní parametry. Chemické složení a přenosové vlastnosti oxidických vrstev, tvořících se během interakce se superkritickou vodou (SCW), byly studovány ex-situ pomocí elektrochemických metod a povrchových analýz (XPS a Ramanova spektroskopie). Elektrochemické testy zahrnovaly Mott-Schottkyho analýzu založenou na měření impedance v závislosti na elektrodovém potenciálu. Tvar Mott-Schottkyho závislostí sloužil ke kvantitativní charakterizaci polovodivého chování oxidů. Oxidy na všech typech ocelí vykazovaly polovodivé chování jak typu N, tak typu P. Vlastnosti oxidů, zejména hustota poruch a chemické složení, závisí významně na způsobu najetí krátkodobé superkritické expozice.

Open access