Search Results

1 - 8 of 8 items

  • Author: Tomasz Wróbel x
Clear All Modify Search

Streszczenie

Wraz ze stale rosnącą liczbą badań w dziedzinie hematologii, znajomość metod statystycznych wykorzystywanych w analizie i interpretacji wyników stała się niezbędnym narzędziem pracy klinicystów. W artykule omówiono najczęściej stosowane testy statystyczne oraz zdefiniowano punkty końcowe stosowane podczas raportowania rezultatów badań klinicznych. Testy statystyczne funkcjonują na zasadzie testowania hipotez. Odrzucenie lub nieodrzucenie danej hipotezy zależy od wybranego poziomu istotności oraz wyliczonej wartości p. Z kolei otrzymany przedział ufności wskazuje na wielkość efektu i precyzję oszacowania. W hematologii głównie raportowanymi punktami końcowymi są: całkowite przeżycie (ang. overall survival – OS), przeżycie wolne od progresji (ang. progression-free survival – PFS), odpowiedź na leczenie (ang. overall response rate – ORR) oraz coraz częściej spotykana, ocena terapii raportowana przez pacjenta (patient reported outcome – PRO). Biorąc pod uwagę kierunek rozwoju medycyny, znajomość biostatystyki jest niezbędna w podejmowaniu decyzji terapeutycznych, a także ocenianiu, interpretowaniu i raportowaniu wyników przeprowadzonych badań.

Abstract

Introduction. Asthma is a chronic disease. Risky health behaviours among patients like exposure to allergens or stress, smoking, irregular drug taking, lack of physical activity can exacerbate the condition. Psychosocial resources, like self-efficacy, social support and patient’s acceptance of the condition may prove helpful in coping with the disease.

Aim. Investigating health behaviours among asthmatic patients, discussing psychosocial resources and assessing the degree of disease acceptance in order to account for the relationship between the latter two variables.

Material and methods. The study group included 100 patients suffering from asthma. A questionnaire designed especially for investigating that group of patients, as well as two standardized tools (the Acceptance of Illness Scale and the General Self-Efficacy Scale) were used. A chi-square test was used for performing a statistical analysis. the level of significance was set at p <0.05.

Results. Some 43% of patients assessed their acceptance of the condition as medium, while another 52% assessed their self-efficacy as average. Almost all respondents (91%) received support from their loved ones. Almost all admitted they engaged in some physical activity. Most respondents took drugs irregularly and were exposed to stress; more than a half declared exposure to allergens. The higher their self-efficacy was, the more likely they were to engage in sport activities. Self-efficacy and acceptance of the disease by respondents resulted in a significant decrease in asthma exacerbation incidence. The more support they received, the higher their acceptance of the disease was.

Conclusions. The respondents showed both positive and negative health behaviours. Self-efficacy was a significant predictor/ indicator of physical activity only. There was a significant relationship between the support that the patients received and their acceptance of the disease.

Summary

The aim of the study was the evaluation of the influence of cadmium on protein profile of flax varieties (Linum usitatissimum L.). Linola and Norlin explants were cultured on control medium Dorothy and with addition of 25 and 75 mg/l Cd(NO3)2. Extracts were separated on DEAE-Cellulose (20 mM Tris-HCl buffer, 0.2-1 M NaCl). Protein content was evaluated by measuring the absorbance at wavelengths 280 and 254 nm. Linola was characterized by proteins occurrence in fractions eluted by 0.4 and 0.6 M NaCl at 25 mg/l of Cd(NO3)2, at 75 mg/l and additionally by 0.3 M NaCl. Norlin showed response in the form of proteins appeared at 0.2, 0.4, 0.5 and 0.6 M NaCl gradient at 25 mg/l of cadmium, at higher concentration in fractions eluted by 0.2, 0.5 and 0.6 M NaCl. Electrophoretic analysis showed an increase in the protein bands intensity above 60 kDa and under 52 kDa in extracts from flax cultivated with Cd(NO3)2. Studies showed appearance of new proteins during stress condition.

The Electron Paramagnetic Spectroscopy (EPR) is the most direct and powerful method for the detection and identification of free radicals and other species with unpaired electrons. Statistics disorders are a common gynaecological disorder occurring in women. The condition afflicts around 15% of women to the extent of impairing the quality of living. According to scientific reports as many as 50% of women experiencing problems related to genital statistics disorders. The aim of this work was to investigate tissue taken from women with genital statistics disorders using the Electron Paramagnetic Resonance method. The studies on the tissue of women is one of the first studies in this area. In this work we observed a close relationship between the observed EPR signal and the consumption of omega 3 acids.

Abstract

Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms (Ph-neg MPNs) are characterized by clonal hematopoiesis derived from a mutated hematopoietic stem cell. Ph-neg MPNs rarely transforms into acute leukemia, and in most cases, the transformation leads to the development of acute myeloid leukemia (AML). The incidence of mixed-phenotype leukemia (MPAL) or acute lymphoblastic leukemia (ALL) with lineage switch is much rarer. The unidentified lineage of blast cells is due to the immaturity of their undifferentiated progenitors with co-expression of myeloid and lymphoid antigens. The prognosis of secondary acute leukemia transformed from Ph-neg MPN is very unfavorable, especially in MPAL or lineage switch from ALL to AML cases. Moreover, there are no therapeutic protocols for these specific leukemia subtypes. Therefore, we believe that all cases of MPAL or lineage switch leukemia should be reported. This article presents the case of a patient with JAK2-positive essential thrombocythemia (ET) transformed to MPAL, and a patient with triple-negative primary myelofibrosis (PMF) (negative for JAK2, CALR, and MPL) transformed to ALL with subsequent lineage switch to AML.

Streszczenie

Leki biopodobne odgrywają coraz większą rolę w terapii wielu chorób wraz z wygaśnięciem ochrony patentowej dla kolejnych leków biologicznych. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie terminologii i zasad wprowadzania na rynek leków biopodobnych, zagadnień dotyczących ich etykietowania, ekstrapolacji, wymienialności i automatycznej substytucji. Opracowanie to przedstawia stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów dotyczące leków biopodobnych, oparte na wytycznych EMA (European Medicine Agency) i stanowisku ESMO (European Society of Medical Oncology).

Streszczenie

Inicjatywy wczesnej diagnostyki onkologicznej podejmowane w różnych krajach mają na celu skrócenie czasu pomiędzy pojawieniem się pierwszych objawów a rozpoznaniem nowotworu. Chorzy na szpiczaka plazmocytowego mają najdłuższy, spośród wszystkich pac- jentów z najczęściej występującymi nowotworami, czas oczekiwania od zgłoszenia pierwszych objawów do rozpoznania. W efekcie prowadzi to do rozpoznawania choroby w zaawansowanym stadium i większej liczby powikłań, w tym trwałych uszkodzeń narządowych i gorszej odpowiedzi na leczenie. Powodem opóźnień diagnostycznych jest niska swoistość objawów szpiczaka. W wielu przypadkach na chorobę zapadają osoby starsze, u których choroby współistniejące mogą utrudniać rozpoznanie. Ponadto, ważną rolę odgrywa- ją bariery wczesnej diagnostyki związane z pacjentami, lekarzami i systemem opieki zdrowotnej. Aktualnie brak jest danych dotyczą- cych czasu trwania procesu diagnostycznego w Polsce. Wobec znacznego zaawansowania choroby i licznych powikłań stwierdzanych w okresie rozpoznania szpiczaka u chorych w Polsce można założyć, że istnieje duża przestrzeń do skrócenia ścieżki diagnostycznej. Pierwszym etapem jest edukacja lekarzy na temat charakterystycznych i nietypowych dla szpiczaka objawów oraz wartości testów diagnostycznych. Aby przyspieszyć ścieżkę diagnostyczną i zracjonalizować nakłady diagnostyczne przez stopniowe wykorzystywanie kolejnych zasobów w coraz mniejszych grupach osób, u których podejrzewa się zachorowanie, stworzono kalkulator diagnostyczny. Algorytm oparty o profil objawów i wyniki testów diagnostycznych polskich pacjentów może okazać się skutecznym narzędziem ułat- wiającym lekarzom rodzinnym identyfikację i kierowanie chorych na konsultację hematologiczną. Poszerzenie panelu badań gwaran- towanych o immunofiksację, wykonywaną w wyselekcjonowanej w ramach algorytmu diagnostycznego grupie osób, byłoby istotnym uzupełnieniem możliwości stawiania wstępnego rozpoznania choroby na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Streszczenie

Liczba chorych na szpiczaka plazmocytowego zwiększa się, co jest skutkiem zarówno skuteczniejszej diagnostyki, jak również istotnego przedłużania przeżycia chorych. Zawdzięczamy to dostępności nowych leków w pierwszej i kolejnych liniach leczenia, zmianie koncepcji leczenia i przedłużaniu czasu trwania leczenia, stosując leczenie konsolidujące oraz podtrzymujące do progresji choroby. Poza zmianą koncepcji leczenia, zmienia się obecnie również kryterium czasu rozpoczęcia terapii uwzględniające biomarkery aktywności choroby oraz dużą uwagę przywiązuje się optymalizacji leczenia w oparciu o dowody pochodzące z badań klinicznych. W artykule tym przedstawiono także zalecenia dotyczące rozpoznania i leczenia makroglobulinemii Waldenströma i innych dyskrazji plazmocytowych.