Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author: Teresa Pop x
Clear All Modify Search
Open access

Teresa Pop, Bartłomiej Skrzypek, Katarzyna Pop and Wojciech Rusek

Abstract

Introduction: Gonarthrosis is the most common disease of peripheral joints. Among population of developing countries, it concerns about 70% of people over 65 year of age. Because its chronic, progressive and irreversible nature it is one of the most common cause of work incapacity. It is also a common cause of disability in people in six decade of life.

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of cryogymnastic on quality of life and functional efficiency of patients with knee osteoarthritis.

Material and methods: The study consisted of group of 50 people diagnosed with osteoarthritis of the knee (gonarthrosis). Patients were tested twice. First examination was conducted before the start of therapy, a second examination was conducted after 10 treatments cryotherapy. To evaluate the results of cryogymnastic we used goniometric measurement, WOMAC questionnaire and functional test Up & Go.

Results: We found that applied local cryotherapy and exercise in studied group had been effective in increasing joint range of motion, improving quality of life and patients’ functional efficiency.

Conclusions:

1. Our treatment for patients with knee arthritis after local cryotherapy and exercises improved significantly joint range of motion, quality of life and functional efficiency.

2. Local cryotherapy is a safe procedure and well tolerated by patients with knee osteoarthritis.

Open access

Ewa Puszczałowska-Lizis, Teresa Pop and Ewelina Szymańska-Smoleń

Abstract

Introduction: Children with psychomotor retardation demonstrate lower than average level of development, that is characteristic for the majority of population in a certain period of life. These children require specialised, coordinated and interdisciplinary therapeutic efforts. The aim of the present thesis was to assess the influence of choreotherapy on the development of children with psychomotor retardation.

Material and methods: The study consisted of two measurement sessions of 4-6 years old children attending for therapeutic activities to the Early Intervention Centre in Mielec. The research tool was the Bogdanowicz Behaviour Observation Scale (SOZ-D). Basic descriptive statistics were calculated in the analysis. The Mann-Whitney U test was used to assess differences in psychomotor development between the examined group (participating in the therapeutic program which included choreotherapy) and the control group. The rate of improvement was tested by means of the ANOVA Kruskal-Wallis test.

Results: There were statistically significant differences between both the examined and the control group in all subscales of the SOZ-D scale. At children participating in the experimental program the greatest improvement was noticed in emotional, social and physical spheres of development.

Conclusions: The applied therapeutic program had a beneficial effect on stimulating the development of emotional, social and physical spheres of children with psychomotor retardation. The present thesis demonstrates the usefulness of this program, and consequently implies the need of propagating the therapy in other educational and care centres for children.

Open access

Wojciech Rusek, Teresa Pop, Joanna Glista and Dorota Szczygielska

Streszczenie

Wstęp: S kolioza, p otocznie n azywana b ocznym s krzywieniem k ręgosłupa w rzeczywistości jest zniekształceniem przestrzennym, którego przyczyny nie są dokładnie znane. Wnikliwa diagnostyka stanowi podstawę prawidłowego rozpoznania skolioz i wdrożenia właściwego postępowania usprawniającego. Celem pracy było przedstawienie efektów leczenia zachowawczego pacjenta ze skoliozą, opartego na trzech filarach terapii z uwzględnieniem wczesnej diagnostyki.

Opis przypadku: Pacjent W.P. lat 12, płci męskiej, od 2008 roku był pod opieką lekarską i systematycznie wykonywał ćwiczenia zespołowe, bez efektu korekcyjnego. W lutym 2009r. pacjent po wcześniejszej diagnostyce RTG został przyjęty do leczenia zachowawczego. Wprowadzono ćwiczenia wg indywidualnie przygotowanego programu ćwiczeń korekcyjnych, który początkowo składał się z 3 ćwiczeń na odcinek piersiowy, a następnie po uzupełnieniu diagnostyki, również z 2 ćwiczeń na odcinek lędźwiowy. Każde z ćwiczeń wykonywano 50 razy w ciągu dnia, w 3 seriach. Pacjent zobowiązany był również do noszenia gorsetu korekcyjnego typu Cheneau kilkanaście godzin w ciągu doby.

Wyniki: Wprowadzone ćwiczenia na odcinek piersiowy kręgosłupa spowodowały redukcję kąta skrzywienia z 25 stopni (luty 2009r.) do 14 stopni (październik 2010r.). W odcinku lędźwiowym kręgosłupa terapię rozpoczęto po trzech miesiącach leczenia (brak wcześniejszej diagnostyki tego odcinka kręgosłupa) i uzyskano korekcję skrzywienia o 11 stopni z 23 stopni (maj 2009r.) do 12 stopni (październik 2010r.).

Wnioski: W analizowanym przypadku zastosowane ćwiczenia i sposób postępowania wpłynęły na zmniejszenie deformacji kręgosłupa. Niepełna wstępna diagnostyka wydłużyła czas leczenia i obciążyła badanego dodatkowymi projekcjami RTG

Open access

Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada, Justyna Podgórska-Bednarz, Andrzej Kwolek, Teresa Pop, Justyna Wyszyńska and Justyna Leszczak

Abstract

Introduction: Gait recovery is one of the main objectives in the rehabilitation of post-stroke patients. The study aim was to assess the correlations between gait speed in post-stroke hemiparetic patients and the level of motor control in the paretic lower limb, the time from stroke onset, the subjects’ age as well as the impairment of proprioception and visual field.

Materials and methods: This retrospective study was performed at the Clinical Rehabilitation Ward of the Regional Hospital No. 2 in Rzeszow. The study group consisted of 600 patients after a first stroke who walked independently. The measurements focused on gait speed assessed in a 10-meter walking test, motor control in the lower limb according to Brunnström recovery stages, proprioception in lower limbs, visual field as well as functional independence according to The Barthel Index.

Results: The study revealed a slight negative correlation between gait speed and the subjects’ age (r = − 0.25). No correlation was found between mean gait speed and the time from stroke onset. On the other hand, gait speed strongly correlated both with the level of motor control in the lower limb (p = 0.0008) and the incidence of impaired proprioception. Additionally, a strong statistically significant correlation between the patients’ gait speed and the level of functional independence was found with the use of The Barthel Index.

Conclusions: The level of motor control in the paretic lower limb and proprioception are vital factors affecting gait speed and functional independence. Patients with a higher level of functional independence demonstrated higher gait speed.

Open access

Justyna Wyszyńska, Justyna Drzał-Grabiec, Justyna Podgórska-Bednarz, Teresa Pop and Sławomir Snela

Streszczenie

Wstęp: Prawidłowa rownowaga jest funkcją warunkującą właściwie wykonywanie czynności z zakresu dnia codziennego. Związane z wiekiem osłabienie reakcji sensorycznych i ruchowych, może spowodować niestabilność postawy oraz zwiększone ryzyko upadkow.

Celem pracy jest określenie rożnic w wartościach parametrow charakteryzujących rownowagę kobiet po 60 roku życia.

Materiał i metody: Do badań przystąpiło łącznie 180 kobiet: 98 kobiet w wieku od 60 do 92 lat (x= 71 lat) oraz 82 kobiety w wieku od 21 do 26 lat (x= 22 lata). Przy użyciu platformy stabilometrycznej, oceniono rownowagę pozycji stojącej w probie z oczami otwartymi oraz zamkniętymi. Oceniono 6 rożnych parametrow ruchu środka nacisku stop (COP).

Wyniki: Analiza statystyczna wykazała istotne rożnice w większości badanych parametrow rownowagi kobiet po 60 roku życia w porownaniu do kobiet z grupy kontrolnej.

Wnioski: 1) Wraz z wiekiem zachodzą istotne zmiany w procesie utrzymywania rownowagi powodujące rosnący deficyt stabilności ciała. 2) Kobiety po 60 roku życia wykazują gorszą stabilność postawy niż kobiety młodsze w zakresie każdego analizowanego parametru z wyjątkiem wychyleń w płaszczyźnie czołowej.