Search Results

1 - 5 of 5 items

  • Author: Tadeusz Andrzejczyk x
Clear All Modify Search
Effect of admixture species on the growth of pedunculate oak (Quercus robur L.) in a plantation established using the Szymanski Method

Wpływ gatunków domieszkowych na wzrost i pokrój dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w uprawie założonej metodą Szymańskiego

Open access
Changes in the size of curvature in larch trees from different provenances at the experimental site in Rogów

Zmiana wielkości krzywizn u modrzewi różnych pochodzeń na powierzchni doświadczalnej w Rogowie

Open access
The effect of final cuts on the density, growth and health condition of pine natural regeneration in the territory of the Tuszyma Forest District

Wpływ cięć rębnych na zagęszczenie, wzrost i stan zdrowotny odnowień naturalnych sosny w warunkach Nadleśnictwa Tuszyma

Open access
Polish beech-larch stands: their structure, productivity and processes of generation

Sposób powstawania, struktura i produkcyjność drzewostanów bukowo-modrzewiowych w Polsce

Open access
The height of seven-year-old oaks growing in gaps in different forest habitats

Wysokość siedmioletnich odnowień dębowych na gniazdach w różnych warunkach siedliskowych

Open access