Search Results

You are looking at 1 - 10 of 27 items for

  • Author: Sylwester Kłysz x
Clear All Modify Search
Open access

Sylwester Kłysz

Abstract

The article compared the results of high cycle fatigue tests in samples of aluminum alloy 2024-T4, which is used in aircraft construction, especially for highly loaded structural elements, including for plating and fuselage frames and girders rotor blades of helicopters - with results available in the literature. The tests were performed on cylindrical samples, of a parallel and perpendicular orientation relative to the "direction of embodiment" or the rolling direction of the blank sheet metal with a coefficient of asymmetry cycle R = −1. Material for the study was collected from the production line design elements PZL-130 Orlik TC-II. There have been a description of the analytical results in the form of Morrow equations. The results were referred to the respective curves contained in a database of material U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration. There have been a presentation the transformation method of S-N curves for different stress ratio R, stress concentration factors Kt and safety factors βN and βσ.

Open access

Sylwester Kłysz and Anna Bień

Badania Struktury I Mikrotwardości Warstwy Konstutuowanej Laserowo NA Stali Konstrukcyjnej

W pracy przedstawiono wyniki badań makro- i mikroskopowych struktury i pomiarów mikrotwardości warstwy wierzchniej próbek ze stali do ulepszania cieplnego 50H, poddanej laserowemu utwardzaniu. Na podstawie badań rentgenowskich przeprowadzonych na dyfraktometrach DRON-4 i Seifert XRD 3003 określono parametry sieci krystalograficznej i ilościową zawartość poszczególnych faz.

Open access

Sylwester Kłysz and Anna Bień

Examination of the Structure and Micro-Hardness of a Laser-Constituted Surface Layer Deposited on the Constructional Steel

The paper has been intended to present results of the micro- and macroscopic examination of the structure, as well as measurements of micro-hardness of surface layers of specimens made from the toughening (heat-treatable) constructional steel 50H subjected to laser hardening. Basing on X-ray examination with the DRON-4 and the Seifert XRD 3003 diffractometers, parameters of crystalline lattice and quantitative contents of particular phases have been found.

Open access

Justyna Barska and Sylwester Kłysz

Abstract

W artykule przedstawiono szeroką gamę zastosowań materiałów funkcjonalnych i skalę ich obecnej produkcji przemysłowej. Są to materiały charakteryzujące się specyficznymi wła-ściwościami, dzięki którym stały się wręcz niezbędne w pewnych rozwiązaniach konstruk-cyjnych. Opisano ich podstawowe charakterystyki, właściwości, metody wytwarzania i zastosowania jako materiały inteligentne.

Open access

Mirosław Bramowicz and Sylwester Kłysz

Zastosowanie Mikroskopii Sił Atomowych (AFM) W Diagnostyce Warstwy Wierzchniej

W niniejszej pracy przedstawiono mikroskopię sił atomowych jako zaawansowaną metodę inżynierską, dającą szerokie możliwości w nowoczesnej kontroli jakości wysokiej klasy elementów optyki, fotoniki czy półprzewodników. Ponadto silnie zaakcentowano konieczność opisu morfologii warstwy wierzchniej poprzez podanie wymiaru fraktalnego oraz długości korelacji jako zasadniczych parametrów opisujących samopodobieństwo oraz samoafiniczność powierzchni elementów technicznych.

Przytaczaną metodykę poparto badaniami eksperymentalnymi, w ramach których przeprowadzono analizę fraktalną topografii powierzchni cienkiej folii stopu Heuslera typu Ni-Mn-Ga z zastosowaniem metody RMS (Root Mean Square).

Open access

Sylwester Kłysz and Janusz Lisiecki

Strength Testing and Analysis of Fatigue Crack Growth in Selected Aircraft Materials

The study has been intended to determine the most essential mechanical and fatigue properties as well as impact strength of the 30HGSNA steel, to gain own data on the above-mentioned characteristics of materials to be used further on in numerical analyses of life estimates of aeronautical structural components. The scope of the study comprised the following assignments:

- determination of the most fundamental mechanical properties and impact strength of materials

- low-cycle fatigue testing and evaluation of the Manson-Coffin curves

- high-cycle fatigue testing and evaluation of the Wöhler curves

- investigation into fatigue crack growth rates at constant and variable load-cycle amplitudes (determination of curves da/dN = f(ΔK, R), coefficients in Paris and NASGRO equations, coefficients in the Wheeler models of delay, the value of Kth(R))

- crack toughness testing under the plane-state-of-strain conditions at room temperature (determination of the KIc(R)).

The strength/fatigue testing was carried out in the Laboratory for Materials Strength Testing of the AFIT's Division for Aeronautical Systems Reliability and Safety, the lab being accredited by the Polish Centre for Accreditation (Accreditation Certificate No.: AB 430).

Open access

Sylwester Kłysz and Paweł Szabracki

Methodical Approach to the Analysis of Experimental Data Associated with the Fatigue Cracks Propagation Under Overload Conditions

The paper presents an analysis how overloads affect of fatigue cracks propagation rate where the analysis is carried out with use of the retardation model. The completed analysis covered the results of experimental examination of RCT-type samples made of the WT3-1 titanium alloy and was intended to determine interrelationships between individual parameters of the applied model. Comparison between theoretical calculations and experimental data was carried out for two options: with the analysis of samples for the entire range of lifetime until the sample was destroyed, and with a separate analysis of data for time intervals between the overload moments, whereby the values of C, m and n coefficients were determined each time for the retardation model. Finally, the dependence of coefficient values on the stress intensity factor during overload cycles is developed.

Open access

Justyna Barska and Sylwester Kłysz

Abstract

The article presents a wide range of applications of functional materials and a scale of their current industrial production. These are the materials which have specific characteristics, thanks to which they became virtually indispensable in certain constructional solutions. Their basic characteristics, properties, methods of production and use as smart materials were described.

Open access

Sylwester Kłysz and Paweł Szabracki

Metodologia Analizy Danych Doświadczalnych Propagacji Pęknięć Zmęczeniowych w Warunkach Obciążeń z Przeciążeniami

W pracy przedstawiono opis wpływu przeciążeń na prędkość propagacji pęknięć zmęczeniowych z wykorzystaniem modelu opóznień. Poddano analizie wyniki badań doświadczalnych próbek typu RCT wykonanych ze stopu tytanowego WT3-1 - w celu określenia zależności między poszczególnymi parametrami tego modelu. Dopasowanie obliczeń teoretycznych do danych doświadczalnych przeprowadzono w dwóch wariantach: analizując dane w całym zakresie trwałości do zniszczenia próbki i analizując osobno dane w zakresach pomiędzy przeciążeniami - wyznaczając w każdym przypadku wartości współczynników C, m, n dla modelu opóznień. Przedstawiono zależność wartości współczynników od wielkości współczynnika intensywności naprężeń w cyklach przeciążeniowych.

Open access

Janusz Lisiecki and Sylwester Kłysz

Estimation of Measurement Uncertainty

The paper presents rules for evaluation of measurement uncertainty. It includes the list of definitions for basic terms that are associated with the issue and explains how to evaluate the measurement uncertainty for well-defined physical parameter that is considered as the measured. Next, the method for evaluation of measurement uncertainty is exhibited on the examples when measurement uncertainty is estimated for verification of a micrometer as well as evaluated for basic reliability parameters.