Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author: Roman Semyrka x
Clear All Modify Search
Open access

Roman Semyrka

Streszczenie

Analiza mikrofacjalna wraz ze szczegółową analizą sedymentologiczną umożliwiły wydzielenie na oma- wianym obszarze środowisk depozycyjnych dolomitu głównego oraz określenie odrębnych subfacji. W obrębie analizowanego obszaru w strefie bariery węglanowej utwory dolomitu głównego, wykształcone w subfacji bandstonów, prezentują typ skały zbiornikowej o charakterze porowym w klasie bardzo niskiej, niskiej pojemności dla gazu i bardzo niskiej dla ropy. W obrębie strefy równi platformowej dolomit główny tej subfacji ma charakter skały zbiornikowej typu porowego niskiej i średniej klasy pojemnościowej dla gazu| i niskiej dla ropy. Subfacja utworów mułozwięzłych dolomitu głównego w strefie podnóża platformy węglanowej reprezentuje typ skały zbiornikowej o niskiej, sporadycznie średniej pojemności dla gazu i bardzo niskiej i niskiej dla ropy, przy porowym lub porowo-szczelinowym wykształceniu przestrzeni porowej. Podobne cechy zbiornikowe subfacja ta wykazuje w obrębie strefy bariery węglanowej, gdzie wyniki analiz porozymetrycznych kwalifikują ją do skał zbiornikowych bardzo niskiej i niskiej pojemności dla gazu i bardzo niskiej dla ropy, o charakterze porowym i porowo-szczelinowym. Subfacja utworów ziarnozwięzłych, w obszarze strefy podnóża platformy węglanowej charakteryzuje się średnią i wysoką pojemnością zarówno dla gazu jak i ropy, o typie przestrzeni zbiornikowej porowej i szcze- linowo-porowej. W strefie bariery węglanowej cechy te są bardzo zróżnicowane, od niskiej pojemności do wysokiej dla gazu, oraz niskiej i bardzo niskiej dla ropy, przy porowym i porowo-szczelinowym charakterze przestrzeń i zbiornikowej. W obszarze równi platformowej dolomit główny reprezentuje głównie porowy charakter przestrzeni porowej, w klasie średniej pojemności dla gazu i niskiej dla ropy.

Open access

Roman Semyrka, Michał Maruta and Andrzej Pasternacki

Abstract

The carbonate reservoirs are anisotropic environments in terms of both the quantitative and qualitative evaluations of pore space. The oil-and-gas-bearing Main Dolomite horizon shows diversified lithology, facial development and thickness resulting in complicated, fluid capacity-fluid filtration system. This system influences both the evaluation and exploration perspectives in the Zechstein Main Dolomite (Ca2) from the Gorzów-Pniewy area. In order to clarify this problem and to determine the hydrocarbon accumulation perspectives, analysis of petrophysical parameters based upon the porosimetric measurements was carried on for the Main Dolomite in the study area, where oil and gas accumulations were discovered. The results of porosimetric measurements clearly indicate the heterogeneity of petrophysical parameters of the Main Dolomite referred to lithologically diversified palaeogeographic zones distinguished in the study area. Such analysis, including the hydrocarbon storage capacity of the Main Dolomite, enabled us to evaluate the possible hydrocarbon accumulation related to generation potential of this horizon.

Open access

Anna Sowiżdżał and Roman Semyrka

Abstract

Petrophysical investigations are fundamental to natural resource exploration. In order to recognise the geothermal potential of sedimentary rocks in central Poland, 259 samples were collected from prospective deep-lying geothermal reservoirs. Parameters measured include bulk density, skeletal density, effective porosity, permeability, average pore diameter and specific surface. Results indicate that at great depths (mostly > 3,000 m below surface) sedimentary rocks show low values of porosity (mainly less than 5%) and permeability (only sporadically in excess of 1 md). These values call for a petrothermal use of reservoirs, for which an Enhanced Geothermal System (EGS) was developed. Reservoirs suited for the EGS are Carboniferous and Lower Triassic sandstones in the central part of Poland (Mogilno-Łódź Trough region and a small part of the Kujawy Swell and Fore-Sudetic regions). In addition, Carboniferous limestones in this area are potentially prospective.

Open access

ROMAN SEMYRKA, JADWIGA A. JARZYNA, PAULINA I. KRAKOWSKA and GRAŻYNA SEMYRKA

Streszczenie

Duża liczba wyników badań laboratoryjnych parametrów zbiornikowych dolomitu głównego na obszarze platformy węglanowej, w rejonie wschodniej części platformy Gorzowa, w zatoce Noteci wraz z mikroplatformą Krobielewka, na półwyspie Grotowa, oraz na fragmencie platformy wiel-kopolskiej, sięgającym rejonu Pniew umożliwiła wykonanie wiarygodnych analiz statystycznych. Standardowe badania na próbkach skał (gęstości objętościowej, porowatości efektywnej i przepuszczalności fizycznej) wzbogacone zostały o wyniki pomiarów porozymetrii rtęciowej. Wyniki badań laboratoryjnych, przede wszystkim porozymetrii rtęciowej, rozszerzyły znacznie informaję o skale zbiornikowej (dolomicie głównym) i przyczyniły się do wydzielenia różnorodnych mikrofacji oraz stref paleogeograficznych.

Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy statystycznej porównano parametry petrofizyczne trzech mikrofacji i stwierdzono, że utwory ziarnozwięzłe charakteryzowały się najlepszymi właściwościami zbiornikowymi. Dla tych utworów stwierdzono wysoką srednią porowatość efektywną oraz wysoką średnią porowatość dynamiczną dla gazu i ropy. Utwory te charakteryzowały się także wysoką przepuszczalnością.

Stwierdzono duży procentowy udział próbek mikrofacji utworów ziarnozwięzłych w badanej populacji próbek dolomitu głównego. Próbki tej mikrofacji stanowiły 75% (w badaniach porozymetrii rtęciowej) i 72% (w badaniach porozymetrii helowej) całej populacji. Taki wniosek jest korzystny z punktu widzenia dalszych prac poszukiwawczych w dolomicie głównym, gdyż pozwala założyć, że 72–75% przewierconego dolomitu głównego należy do mikrofacji utworów ziarnozwięzłych. Stwierdzono także, że różnica między wartościami parametrów wyznaczonymi dla całej grupy danych i zbioru próbek mikrofacji utworów ziarnozwięzłych nie jest duża. Można zatem przyjąć, że badania parametrów w całym zbiorze danych są reprezentatywne w zakresie właściwości zbiornikowych dla próbek należących do mikrofacji utworów ziarnozwięzłych.

Badania przeprowadzone w grupach danych pochodzących z otworów odwierconych w różnych strefach paleogenicznych, związanych ze środowiskiem sedymentacji, pozwoliły stwierdzić, że w strefie bariery węglanowej wybrane parametry przyjmują wartości wyraźnie różniące się od odpowiednich danych w strefach równi platformowej i podnóża platformy.

Wykonana analiza statystyczna poszerzyła informację o parametrach zbiornikowych skał i ułatwiła ich szybką klasyfikację pod względem stref sedymentacyjnych na obszarze platformy oraz ocenę mikrofacji utworów ziarnozwięzłych o najlepszych właściwościach do gromadzenia i odda-wania węglowodorów w dolomicie głównym.