Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author: Renata Patyńska x
Clear All Modify Search
Open access

Renata Patyñska

Streszczenie

W latach 2001-2010 produkcja oraz liczba funkcjonujących kopalń węgla kamiennego w polskim gór­nictwie węgla kamiennego uległa znacznemu zmniejszeniu. Wydobycie węgla ze 102,78 · 106 Mg ograniczono do 76,15 · 106 Mg. Eksploatacja pokładów realizowana w 43 zakładach górniczych w roku 2001, na skutek likwidacji oraz połączenia kopalń, w roku 2010 dotyczyła 29 kopalń. Liczba 30 kopalń metanowych w roku 2001, w których wydobywano węgiel na poziomie 72,37 · 106 Mg, wroku2010 wynosiła21 kopalń, produkujących 52,18 · 106Mg węgla.

Pomimo spadku produkcji węgla oraz malejącej liczby kopalń w Polsce wentylacyjna emisja metanu z pro­cesów eksploatacji węgla kopalń metanowych od roku 2001 wzrosła o około 50 m3/Mg. W miarę upływu lat, wysiłki na rzecz odmetanowania niosą jednak pozytywny skutek. Pomimo wzrostu „strat" metanu w procesie odmetanowania, z roku na rok zwiększa się ilość metanu ujętego systemami odmetanowania.

Z rozeznania i przeglądu literaturowego dotyczącego zagadnień związanych z emisją metanu w Polsce wynika, że w 2009 roku opublikowano Raport Krajowej Inwentaryzacji Emisji i Pochłaniania gazów ciep­larnianych za rok 2007. Z Raportu Krajowej Inwentaryzacji... wynika, że brak jest danych szczegółowych dotyczących wskaźników emisji metanu z kopalń węgla kamiennego dla polskiego górnictwa. W związku z tym, przygotowano i obliczono szczegółowo emisje metanu z kopalń metanowych w Polsce. Zastosowana metodyka szacowania metanu wykonana została dla dwóch podstawowych źródeł jego emisji. Obliczono emisję metanu w trakcie procesu eksploatacji węgla jako emisję wentylacyjną oraz emisję z układów odgazowania. Takie podejście wynikało z wytycznych IPCC z roku 2006.

Aktualizacja proponowanych metod IPCC (2006) szacowania emisji metanu z układów wentylacyjnych i z układów odmetanowania kopalń węgla kamiennego (czynnych i zlikwidowanych) w Polsce polega na za­łożeniu, że wskaźnik emisji metanu (EF) obliczamy, opierając się na wydobyciu z koplań metanowych oraz rzeczywistych wielkościach metanowości bezwzględnej. Rezultat modyfikacji metody szacowania emisji metanu z procesów górniczych dla polskich metanowych koplań węgla kamiennego to równanie wskaźnika emisji metanu.

W górnictwie polskim, od roku 2008 średni wskaźnik emisji z systemu węgla kamiennego utrzymuje się na stałym poziomie około 10 m3 C^/Mg. Uzyskane wyniki obliczeń emisji metanu w całym analizowanym okresie lat 2001-2010, mieszczą się w granicach 402-462 Gg (śr. 441,45 Gg).

Open access

Renata Patyńska

Abstract

Based on a literature review concerning methane emissions in Poland, it was stated in 2009 that the National Greenhouse Inventory 2007 [13] was published. It was prepared firstly to meet Poland’s obligations resulting from point 3.1 Decision no. 280/2004/WE of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004, concerning a mechanism for monitoring community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol and secondly, for the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and Kyoto Protocol.

The National Greenhouse Inventory states that there are no detailed data concerning methane emissions in collieries in the Polish mining industry. That is why the methane emission in the methane coal mines of Górnośląskie Zagłębie Węglowe - GZW (Upper Silesian Coal Basin - USCB) in Poland was meticulously studied and evaluated. The applied methodology for estimating methane emission from the GZW coal mining system was used for the four basic sources of its emission. Methane emission during the mining and post-mining process. Such an approach resulted from the IPCC guidelines of 2006 [10].

Updating the proposed methods (IPCC2006) of estimating the methane emissions of hard coal mines (active and abandoned ones) in Poland, assumes that the methane emission factor (EF) is calculated based on methane coal mine output and actual values of absolute methane content. The result of verifying the method of estimating methane emission during the mining process for Polish coal mines is the equation of methane emission factor EF.

Open access

Renata Patyńska and Krystyna Stec

Abstract

The paper presents the characteristics of seismic tremors and rockbursts that occurred between 2001 and 2015. The characteristics are based on a general description of the geological structure of the Upper Silesian Coal Basin (USCB). The level of seismic activity in the analysed period changed a number of times and depended on the intensity of mining works and diverse mining and geological conditions in each of the five regions where tremors occurred (Bytom Trough, Main Saddle, Main Trough, Kazimierz Trough, and Jejkowice and Chwałowice Troughs) and which belong to various structural units of the Upper Silesia. It was found out that in the case of rockbursts the phenomena were recorded in three regions. These are: Main Saddle, Bytom Trough, and Jejkowice and Chwałowice Troughs. The so called Regional Rockburst Indicator (RWT) was estimated for each of the regions where the rockbursts had been recorded. The obtained values of RWT are presented against the Probability of RockBurst (PT) in a given area.

Open access

Olena Sdvyzhkova and Renata Patyńska

Abstract

This paper presents the problems associated with the rapid change of the rock stress-strain state in terms of increasing the rate of coal mining. Parameters of the roof collapse are determined depending on the rate of a longwall advancing under conditions of poor rocks. Statistical data are processed to obtain a general trend concerning the mining rate impact on the roof collapse. The statistical strength theory is applied to explain the increase in mined-out space and the size of hanging roof behind a coal face. Numerical simulation is carried out to determine a critical size of mined-out space that provokes a roof collapse. The area of yielded rocks is outlined using the criterion developed taking into account the rate of longwall advancing. A general regularity is obtained to determine the roof collapse parameters. The developed technics gives a possibility to predict the moment of general roof collapse at the initial stage of longwalling to prevent the negative effect of the rapid stress redistribution provoking joints propagation and intensive gas release. The estimation of the rock stress-strain state considering the rate of mining operations can be useful for tasks related to a new technology implementation. The statistical strength theory and failure criterion applied together provides adequate planning of mining activities and the assessment of natural hazards.