Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author: Piotr Woźny x
Clear All Modify Search
Open access

Piotr Woźny and Józef Błachnio

Abstract

During operation, aircraft (AC) are subject to use, maintenance, repair and disposal. Each of those processes requires adequate quality. This study presents requirements related to quality management with which an AC maintenance and repair sub-system ought to comply. Documents containing requirements pertaining to both management and technical aspects have been analysed. Applicable standards and regulations affecting the AC repair process quality assurance have been presented. A description of standards observance of which is required to ensure effective operation of modern AC maintenance and repair subsystems significantly affecting maintenance of the AC required airworthiness has been included. Complexity of the decision-taking process pertaining to AC maintenance and repair within the airworthiness maintenance sub-system has been presented

Open access

Piotr Woźny and Józef Błachnio

Abstract

W trakcie eksploatacji statki powietrzne (SP) podlegają użytkowaniu, obsługiwaniu, naprawie i utylizacji. Każdy z tych procesów musi spełnić odpowiednie wymagania jakościowe. W pracy przedstawiono wymagania związane z zarządzaniem jakością, jakie powinien spełniać podsystem obsługi i napraw SP. Przeprowadzono analizę dokumentów zawierających wymagania dotyczące sfery zarządzania, jak i sfery technicznej. Przedstawiono obowiązujące normy i przepisy mające wpływ na zapewnienie jakości procesu naprawy SP. Zawarto opis norm, których przestrzeganie jest niezbędne do skutecznego działania współczesnych podsystemów obsługi i napraw, mających zdecydowany wpływ na utrzymanie wymaganego stanu zdatności SP. Przedstawiono złożoność procesu podejmowania decyzji dotyczących obsług i napraw SP w podsystemie utrzymania zdatności

Open access

Piotr Woźny, Józef Błachnio and Krzysztof Dragan

Abstract

The paper presents the problems arising in the process of repairs of aircraft (AC) components made of aluminium alloys during arc welding with the TIG (tungsten inert gas) method. The paper provides information on the rules applicable in the welding process qualification. The procedure algorithm when qualifying the welding process was presented in accordance with PN-EN ISO 15614-2. The main causes and factors affecting the formation of defects and welding imperfections were described and classified. The principles of preparing the components for welding and selection of a binder were discussed. The issue of effect of the welding parameters on the formation of defects and welding imperfections in relation to PN-L-01426 standard was raised. The application of computed tomography in assessment of the welded joints was described and tomograms from tests of butt welds of aluminium alloys made of the AW 5754 grade aluminium alloy were presented. On the example of the tomograms, the welding imperfections and defects formed in the tested joints were discussed. The usefulness of computed tomography in assessment of the welds’ quality was shown.

Open access

Piotr Woźny

Abstract

The article presents revealed failures and damages of the multi-task aircraft (ACFT) reported by users to the service organization, aimed at assessing and removing them. In the course of the analysis process, damages and malfunctions were grouped, depending on aviation specialities. A review was conducted that targeted occurring malfunctions and damages in a set of ACFT of the same type, over a twelve-year operational period. In the assessed period, trend lines were determined, showing a drop in the number of accepted claims submitted by ACFT users.

Open access

Piotr Woźny, Józef Błachnio, Artur Kułaszka and Marek Chalimoniuk

Abstract

The article presents selected results of tests conducted using the X-ray method with the application of a computed tomography device with a panel detector. The tests embraced samples of butt welds using aluminium alloy grade EN AN 5754, classified as an alloy for plastic processing with very good welding properties. The welds were executed using the TIG (Tungsten Inert Gas) method – arc welding using a non-consumable electrode in shielding gas. As a result of modernising the current welding process, it was possible to obtain better results of the welds’ technical condition assessed according to the number of welding defects.

Open access

Józef Błachnio, Artur Kułaszka, Marek Chalimoniuk and Piotr Woźny

Abstract

The quality of welded joints depends on many factors. The relevant standards stipulate technical conditions of welds quality assessment, which provides the basis for stating whether the given joint is compatible with the requirements or whether it is defective. In practice, making welded joints that are totally devoid of defects is extremely difficult. To conduct the control of inner structure of the given joint a non-destructive method with the application of industrial CT scanner might be applied. This modern diagnosing method combines the x-ray examination with advanced computer technology. The basic advantage of computer-assisted tomography consists in examining objects in three dimensions and the possibility to carry out three-dimensional reconstructions. The aim of this article is to discuss the use of this method to evaluate the quality of welded joints made of aluminium alloys. Capabilities of computer-assisted tomography were depicted by the case of weld probes constructed with TIG (ang. Tungsten Inert Gas) welding by different process variables. One has made the analysis of the quality of probes showing the smallest and the biggest internal and external welding defects.

Open access

Józef Błachnio, Artur Kułaszka, Marek Chalimoniuk and Piotr Woźny

Streszczenie

Jakość połączeń spawanych zależna jest od wielu czynników. Przedmiotowe normy określają warunki techniczne oceny jakościowej spawów, co stanowi podstawę do uznania połączenia za zgodne z wymaganiami lub wadliwe. W praktyce wykonanie połączenia spawanego całkowicie pozbawionego wad jest trudne. Do kontroli wewnętrznej struktury połączenia wykorzystać można nieniszczącą metodę z zastosowaniem przemysłowego tomografu komputerowego. Ta nowoczesna metoda diagnozowania łączy badanie rentgenowskie z zaawansowaną technologią komputerową. Podstawową zaletą tomografii komputerowej jest badanie obiektów w trzech wymiarach oraz możliwość wykonania rekonstrukcji przestrzennych. Celem artykułu jest omówienie wykorzystania tej metody do oceny jakości połączeń spawanych stopów aluminium. Możliwości tomografii komputerowej przedstawiono na przykładzie próbek spawalniczych wykonanych metodą TIG przy różnych parametrach procesu. Dokonano analizy jakości próbek wykazujących najmniejsze i największe zewnętrzne, jak również wewnętrzne wady spawalnicze.

Open access

Piotr Woźny and Józef Błachnio

Abstract

During exploitation, due to a variety of reasons, aircrafts are damaged or suffer from different failures. In the process of operation, using appropriate methods of diagnosis, failure, damage, and relative deregulation of individual elements or units can be detected. For this purpose, one can apply a number of indirect diagnostic methods with the use of recorded diagnostic signals or a direct diagnosis with the use of non-destructive methods. The proper identification of the technical condition allows to determine the causes of irregularities and take actions aimed at preventing their occurrence. The article presents the types of exploitation damage of a multi-purpose aircraft. In addition, the criteria for the division of damage and research methods of the causes of damage are presented. Furthermore, an analysis of the scope of activities to be performed during the research of causes of damage to the aircraft is made.