Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for

  • Author: Piotr Barszcz x
Clear All Modify Search
Open access

Piotr Barszcz

Terenowe badania korozji atmosferycznej [8, 14, 15] są to badania prowadzone w atmosferze ziemskiej w temperaturze otoczenia w celu określenia: odporności na korozję metalu, zanieczyszczenia środowiska produktami korozji, skuteczności ochrony przed korozją lub korozyjności środowiska [10, 12]. Przedmiotem prac zwiększających resurs statków powietrznych oraz ich eksploatację wg stanu technicznego są m.in. badania korozji w naturalnych warunkach atmosferycznych na podstawie wystawiania próbek materiałów i poddawania ich okresowym obserwacjom oraz oznaczania w ustalonych odstępach czasu wielkości ubytków korozyjnych, ich postaci i wyglądu oraz zmian własności fizycznych [4]. Wynikami badań są pomiary ciężaru i grubości próbek korozyjnych, zdjęcia powierzchni próbek przed wystawieniem ich na oddziaływanie warunków atmosferycznych, po zdjęciu ze stacji korozyjnej i po usunięciu produktów korozji. W oparciu o dane uzyskane podczas prowadzenia badań korozyjnych oblicza się wskaźniki charakteryzujące proces korozyjny przebiegający w rejonie wystawienia stałej stacji korozyjnej. Wskaźniki te zaczerpnięto z obowiązujących na świecie i w Polsce norm [5, 6, 9, 11], jak również opracowano w oparciu o doświadczenia własne (tablica 3). W czasie wykonywania badań monitorowane są również warunki atmosferyczne panujące na obszarze, gdzie wystawiono próbki korozyjne [4]. Dane dotyczące warunków atmosferycznych uzyskuje się z Centrum Hydrometrologii Sił Zbrojnych RP oraz wykorzystuje się dane zamieszczone w Internecie przez Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane charakteryzujące warunki atmosferyczne umożliwiają poszukiwanie korelacji pomiędzy wartościami charakteryzującymi proces korozyjny a warunkami meteorologicznymi.

Open access

Piotr Barszcz

Prace realizowane przez ITWL, instytucje krajowe i zagraniczne wskazują na to, że badania korozyjne są ważnym elementem procesu zwiększania resursów i eksploatacji wg stanu technicznego statków powietrznych. Do badań skorodowania oraz degradacji pokryć ochronnych należy podchodzić systemowo, przede wszystkim prowadzić: analizę zgromadzonych danych charakteryzujących proces eksploatacji pod kątem korozji i degradacji pokryć ochronnych; pomiary korozji atmosferycznej celem oceny korozyjności atmosfery i szacowania częstości wykonywania przeglądów korozyjnych oraz przeglądy korozyjne. Dopiero analiza tak scharakteryzowanych danych może pozwolić na bezpieczną eksploatację elementów konstrukcji SP zgodnie z ich stanem technicznym. W niniejszej pracy przedstawiono podejście do badań korozyjnych praktykowane w ITWL.

Open access

Piotr Barszcz

Field tests of atmospheric corrosion [7, 14, 15] are understood as investigation that are carried out in the Earth atmosphere at the ambient temperature in order to determine corrosion resistance of metals and pollution of environment by corrosion products, efficiency of corrosion protection or corrosion aggressiveness of environment [9, 11]. The investigation dedicated to prolongation of the technical service time of aircrafts as well implementation of their operation according to their actual technical condition are closely connected to investigation of corrosion processes under natural atmospheric conditions where specimens of materials are exposed to the impact of ambient factors and periodically subjected to tests that assume visual inspection, scheduled determination of weight and volume loss due to corrosion, appearance of specimens and alteration of their physical parameters [4]. Investigation results are obtained as measurements of weight and thickness of corroded specimens, photographs of specimen surfaces after withdrawing them back from the corrosion stations and removing corrosion products. On the basis of information acquired from investigations on corrosion it is possible to calculate parameters that are specific for the corrosion process that takes place within the region where a permanent corrosion station is located. The calculated parameters have been sourced from standards that are effective in Poland and worldwide [5, 6, 8, 10] but own specifications have also been developed based on the gained experience (Table 3). The research process involves also monitoring of atmospheric conditions that exist on the area where corrosion specimens are exposed [4]. Information related to atmospheric conditions is sourced from the Hydrometeorological Centre of Polish Army along with information that is published on the Internet by the Inspectorate of Environmental Protection. These information that reflect the atmospheric conditions make it possible to seek for the correlation between the parameters that are specific for the corrosion process and meteorological conditions.

Open access

Piotr Barszcz

Research studies that are conducted by both the Air Force Institute of Technology (AFIT) and other domestic and foreign organizations indicate that investigations of corrosion phenomena present a very important factor with respect to prolongation of technical resources and operation of aircraft driven by their actual technical condition. The investigation of the corrosion degree and deterioration of protective coatings must be carried out in a systemic manner with thorough analysis of information that bring together the aircraft operation and the processes of corrosion and deterioration of protective coatings. The investigation must comprise measurements of the atmospheric corrosion in order to determine corrosive aggressiveness of the atmosphere and establish frequency and scope of corrosion inspection. Only the analysis of gathered information with its characteristics may guarantee safe operation of structural components of aircrafts according to their actual technical condition. This paper outlines the approach to corrosion investigation that is in place in AFIT.

Open access

Tomasz Barszcz and Piotr Czop

Estimation of feedwater heater parameters based on a grey-box approach

The first-principle modeling of a feedwater heater operating in a coal-fired power unit is presented, along with a theoretical discussion concerning its structural simplifications, parameter estimation, and dynamical validation. The model is a part of the component library of modeling environments, called the Virtual Power Plant (VPP). The main purpose of the VPP is simulation of power generation installations intended for early warning diagnostic applications. The model was developed in the Matlab/Simulink package. There are two common problems associated with the modeling of dynamic systems. If an analytical model is chosen, it is very costly to determine all model parameters and that often prevents this approach from being used. If a data model is chosen, one does not have a clear interpretation of the model parameters. The paper uses the so-called grey-box approach, which combines first-principle and data-driven models. The model is represented by nonlinear state-space equations with geometrical and physical parameters deduced from the available documentation of a feedwater heater, as well as adjustable phenomenological parameters (i.e., heat transfer coefficients) that are estimated from measurement data. The paper presents the background of the method, its implementation in the Matlab/Simulink environment, the results of parameter estimation, and a discussion concerning the accuracy of the method.

Open access

Piotr Barszcz and Mariusz Zieja

Abstract

W pracy przedstawiono metodę doboru systemu informatycznego, którego zadaniem jest wsparcie procesu zarządzania eksploatacją wojskowych statków powietrznych. Zaproponowana metoda bazuje na badaniach ankietowych przeprowadzanych wśród bezpośrednich użytkowników systemów informatycznych eksploatowanych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP. Do analizy wyników przeprowadzonych badań wykorzystano metody statystyczne. Pracę zakończono praktycznymi wnioskami dotyczącymi dalszej przydatności poszczególnych systemów informatycznych, np. w procesach wyboru najlepszych rozwiązań oraz integracji systemów informatycznych

Open access

Piotr Barszcz and Mariusz Zieja

Abstract

The paper presents a method of choosing the information technology system, the task of which is to support the management process of the military aircraft operation. The proposed method is based on surveys conducted among direct users of IT systems used in aviation of the Polish Armed Forces. The analysis of results of the surveys was conducted using statistical methods. The paper was completed with practical conclusions related to further usefulness of the individual information technology systems. In the future, they can be extremely useful in the process of selecting the best solutions and integration of the information technology systems

Open access

Piotr Barszcz Wesołowski and Krzysztof Blacha

Abstract

Właściwe zarządzanie jednostką organizacyjną oraz przekazywanie rzetelnej informacji o jej funkcjonowaniu to istotne czynniki, które mają wpływ na bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych. Zgodnie z decyzją Nr 400/MON Ministra Obrony Narodowej od 1 stycznia 2013 r. rozpoczęto wdrażanie do jednostek lotniczych „Systemu zapewnienia jakości w lotnictwie Sił Zbrojnych” [1]. Normy serii ISO 9000 wymuszają zmianę podejścia do problemu zarządzania jednostką organizacyjną. Analiza istotnych parametrów następuje już na wejściu, a nie tylko na wyjściu oraz jednocześnie wykorzystuje się działania zapobiegawcze i monitorowanie procesów w trakcie ich trwania.

Wdrożony system zarządzania jakością (SZJ) daje rozwiązania całościowe – wszystkie służby jednostki organizacyjnej pracują w jednym, spójnym systemie organizacyjnym i komunikują się poprzez jeden system informacyjny. System zarządzania jakością wymusza przestrzeganie ustalonych procedur działania i nie pozwala na „nieformalne obiegi” w zakresie zarządzania organizacją.

Open access

Mariusz Wesołowski, Piotr Barszcz and Krzysztof Blacha

Abstract

The assessment correctness of runway pavement surfaces is a crucial element ensuring safety during flight operations. Foreign and national normative documents specify the required values of coefficients of friction both for designed (new) and utilized runway pavement surfaces and/or those subject to planned renovation works. What is more, the above mentioned documents determine the minimum (limit) values for operated runway pavement surfaces. Furthermore, they also describe the general requirements as regards measuring devices applied to specify the roughness of runway pavement surfaces. The accepted repeatability (Equipment Variation) of coefficient of friction measurement is not sufficient to approve the device for roughness measurements of aerodrome functional elements. Due to this fact the device is authorized to take measurements of coefficient of friction under the condition that it is preceded by certain studies carried out in order to establish its usefulness. These research consist inter alia of the device evaluation in view of devices authorized to perform measurements, using statistical apparatus. Final evaluation of instrument usefulness includes additionally the whole gamut of technical problems associated with the operation process, its preparation, calibration (checking) before taking measurements and the measurements themselves.

Open access

Piotr Barszcz, Mariusz Wesołowski and Krzysztof Blacha

Abstract

The proper management of an organisational unit and communication of reliable information about its functioning are important factors, which affect the safety of the executed aerial operations. According to decision no. 400/MON of the Minister of National Defence, the incorporation of the “Quality Assurance System in the Air Force” [1] commenced on 1 January 2013. The ISO 9000 series standards enforce a change in the approach to the problem of management of the organisational unit. The analysis of the important parameters takes place at the start, not only at the end, and uses simultaneously preventive actions and the monitoring of processes during their execution.

The incorporated Quality Management System (QMS) provides comprehensive solutions – all services of the organisational unit operate in a single, coherent organisational system and communicate via one information system. The Quality Management System enforces compliance with the specified conduct procedures and excludes “informal circulation” in the scope of the organisation management.