Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for

  • Author: Peter Fečko x
Clear All Modify Search
Open access

Peter Fečko, Iva Janakova, Helena Raclavská and Barbara Tora

Application of flotation in the decontamination of sediments from the Cerny prikop stream

The stream Cerny prikop is located in the Ostrava city districts of Marianske Hory, Moravska Ostrava and Privoz. This locality belongs to the most polluted areas in Ostrava as it is unbearably polluted by the Coking Plant of Jan Sverma, company BorsodChem MCHZ (the chemical plant), City Waste Water Treatment Plant and a number of other companies in the given territory, all the way to its mouth to the Odra River. Moreover, the area is also affected by the construction of the D 47 motorway. The sediments of Cerny prikop represent a significant ecological burden within the Ostrava urban area. They are contaminated by a wide range of organic pollutants which have never been exactly identified.

Open access

Michal Guziurek, Vojtech Zechner and Peter Fecko

Streszczenie

Praca dotyczy możliwości wykorzystania olejów z pirolizy węgla brunatnego i zastosowania ich w sposób opisanyponiżej. Po pierwsze, próbki węglabrunatnego zostały pobrane z największego Regionu (Ceskoslovenska Armada Mine) i Regionu Sokolov (MineJiri) i odpowiednio przygotowane w celu uzyskania wymaganej wielkości ziarna. Próbki węgla były poddane pirolizie w zamkniętym reaktorze rurowym w temperaturze 900°C (5°C/min, przez okres 30 minut), a uzyskanym produktem była ciecz. Skład tych olejów pirolitycznych (alifatyczne i aro­matyczne węglowodory, alkohole i grupy funkcyjne) jest analogiczny jak w przypadku odczynników konwen­cjonalnych do flotacji węgla (w tym przypadku Montanol 800). Oleje użyto w procesie flotacji szlamów węgla kamiennego z Regionu Karwiny (z kopalni Lazy i osadnika z kopalni Darkov). Oleje pirolityczne stosowano w mieszaninie z Montanolem 800 w dawce 500 g/Mg i proporcje poszczególnych odczynników różniły od 1:4 do 5:0 (pirolityczny olej: Montanol 800). Ostateczne wartości, czyli uzysk koncentratu i zawartość popiołu, zostały porównane z wartościami uzyskanymi przy zastosowaniu czystego Montanolu 800. Zawartość popiołu w kon­centracie flotacyjnym została ustalona na poziomie 10%. Węgiel zawiera siarkę, której związki sąprzeniesione do płynnych produktów podczas pirolizy. Niektóre próbki węgla brunatnego poddano bakteryjnemu odsiarczaniu węgla stosując czyste kultury bakterii Ferrooxidans Acidithiobacillus w celu ustalenia, czy zawartość siarki ma wpływ na wyniki flotacji. Wyniki potwierdziły, że oleje pirolityczne mogą być stosowane do flotacji szlamów węgla, a otrzymane koncentraty będą zawierać poniżej 10% popiołu. Jednak może to być osiągnięte jedynie poprzez zmieszanie olejów z Montanolem 800; stosowanie samego oleju pirolitycznego nie dało zadowalających wyników. Pośrednim wynikiem eksperymentu było określenie ciepła spalania i wartości gazu pirolitycznego. Wyniki sugerują, że może on być stosowany jako paliwo alternatywne.

Open access

Peter Fečko, Jaroslav Zima and Zdeňka Wittlingerová

Abstrakt

The paper deals with verification of floatability of a classical collector Montanol 551 and pyrolysis oils that were formed through pyrolysis of agricultural residues from basic industry and used in the flotation of black coal. The results imply that it is possible to produce collectors also from waste agricultural products, which may be applicable in the flotation of black coal.

Open access

Peter Fečko, Vojtěch Zechner, Michal Guziurek, Barbora Lyčková and Eva Pertile

Abstract

The paper deals with an application of bacterial leaching on two selected samples from old ecological loads situated in the Karlovy Vary Region. To be specific, they are heaps in Prebuz and Kraslice. Bacterial leaching was applied making use of Acidithiobacillus ferrooxidans bacteria and lasted 28 days. The results imply that the given method is suitable for the retrieval of valuable metals from waste and may help to deal with the issue of old heaps and dumps.

Open access

Peter Fečko, Alena Kašpárková, Eva Pertile, Vlastimil Kříž, Barbara Tora, Andrzej Jarosiński and Iva Janáková

Application of pyrolysis residue from waste materials in black coal flotation

The paper deals with the verification of the floatability of pyrolytic oils, which were obtained through the pyrolysis of waste, namely mixed plastics, tyres and waste rubber in combination with black coal from Lazy Mine, and classical collector Montanol 551 in black coal flotation. Black coal from ČSA OKD, a.s. coal preparation plant was used for flotation tests. The results imply that it is possible to produce collectors from waste materials which may be applied in the flotation of black coal. Next, the paper focused on the identification of a suitable combination of pyrolytic oils and Montanol 551 in order to reach ash content in the concentrate below 10%.

Open access

Maria Kusnierova, Maria Prascakova, Dalibor Matysek, Vladimir Cablik, Peter Fecko and Andrzej Jarosiñski

Streszczenie

Mulit jest minerałem glinokrzemianowym o wyjątkowych właściwościach i odgrywa istotną rolę w wytwa­rzaniu ogniotrwałych wyrobów. W przyrodzie występuje bardzo rzadko i z tych też względów jest otrzymywany na drodze syntezy z naturalnych pierwotnych surowców (silmanit, andaluzyt, cyjanit), ale jego głównym źródłem jest kaolinit.

Proces mulityzacji jest związany z przemianą minerałów glinu w mulit. Efektywność przemiany związków glinu w mulit jest zawsze mniejsza w stosunku do teoretycznej zawartości Al2O3 w tworzywie. Proces przemiany zależy od obecności mineralizatorów, temperatury, czasu wypału itp.

Celem tej pracy była ocena możliwości wykorzystania odpadów energetycznych zawierających takie skład­niki jak Al i Si. Do skorygowania składu stosowano glin w postaci gibbsytu. Przebadano wpływ różnych stosunków popiołu lotnego i gibbsytu jak i wpływ temperatury przemiany na skład mineralny (fazowy) przygo­towanych kompozytów typu mulitu.