Search Results

1 - 5 of 5 items

  • Author: Pavla Žížalová x
Clear All Modify Search
Science excellence and its transfer to the application sphere

Vědecká excelence a její přenos do aplikační sféry

Jedním z významných faktorů konkurenceschopnosti a rozvoje ekonomiky je kvalita základního výzkumu. Je však spíše faktorem vstupním, resp. jedním z těchto faktorů. Její hodnocení je třeba doplnit o hodnocení aplikačního potenciálu a využití výsledků výzkumu a vývoje do praktických, komerčních aplikací. A právě na tento potenciál je zaměřen článek - hodnotí vazby, potenciální i skutečné, mezi silnými českými výzkumnými obory, výzkumnými pracovišti a samotnými výzkumníky a aplikační sférou. Hodnocení je provedeno prostřednictvím rozsáhlého terénního šetření, zahrnujícího celkem 76 strukturovaných rozhovorů s vybranými excelentními výzkumníky. Výsledky ukazují na poměrně dobrý potenciál, kdy naprostá většina výzkumníků má zájem nejen o teoretický výzkum, ale taktéž o praktické uplatnění svých výsledků. Skutečná spolupráce s aplikační sférou je však výrazně nižší. Konkrétní jednotlivé bariéry, které jsou důvodem tohoto rozdílu, nelze jednoznačně určit, spíše je lze spatřovat v jejich vzájemném působení ve fungování inovačního systému, samotných výzkumných organizací i v motivaci výzkumníků.

Open access
in ERGO
New resources of innovation - challenges to the Czech Republic and its positioning in global economy

Nové zdroje inovací - výzvy pro českou ekonomiku a její postavení v globální ekonomice

Globalizace v současné době, zčásti i v důsledku ekonomické krize, přechází do druhé fáze a mezi odborníky se začíná hovořit o tzv. globalizaci 2.0. Ta znamená nejen další silnější propojení světové ekonomiky, ale zejména posilování pozice rozvíjejících se zemí nejen z pohledu výroby, ale především z pohledu spotřeby. Hlavní centra nabídky a poptávky se proměňujía výroba a spotřeba se opět začínají více organizovat ve stejné lokalitě. Rychle se rozvíjející ekonomiky a jejich velmi početná populace se tak podle odborníků i manažerů některých velkých korporací stanou hlavním motorem budoucí poptávky (spotřeby). A tedy i zdrojem pro nové inovace (inovace totiž začíná i končí u zákazníka), které budou díky své jednoduchosti, snadnému použití i nižším nákladům pronikat i na vyspělé trhy. Cílem tohoto článku je jednoduše zhodnotit, jak si v tomto kontextu stojí Česko a také jaké má tato proměna důsledky pro podporu inovací a konkurenceschopnosti.

Open access
in ERGO
R&D infrastructures supported by the Operational Programme Research and Development for Innovation - regional structure and beneficiaries

Infrastruktury pro výzkum a vývoj podpořené z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace - udržitelnost v regionálním a individuálním pohledu

Dosavadní deficit výzkumné infrastruktury v Česku bude v následujících letech zčásti redukován 42 novými centry vznikajícími s podporou Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Dojde tak do značné míry k uměle vyvolanému snížení koncentrace výzkumných kapacit v hlavním městě, neboť Praha nepatří mezi cílové regiony tohoto operačního programu. Jsou však regiony připraveny využít nabízenou příležitost, mají dostatečné lidské zdroje na obsazení vzniklých pracovních míst novými výzkumníky a jsou místní ekonomiky schopny chytit se lana spleteného z evropských peněz a posunout se díky novým výzkumným infrastrukturám blíže znalostně založené ekonomice? První krok nutně podmiňuje ty další. Detailní pohled na dosavadní vývoj regionální zaměstnanosti ve VaV ukazuje, že v některých krajích nejsou v příslušném vědním oboru přítomny dostatečné lidské zdroje pro obsazení vznikajících center novými zaměstnanci, a hrozí tak částečné oslabení tohoto impulzu formálním přesunem stávajících výzkumníků z jedné instituce do druhé. V porovnávání se stávající strukturou zdrojů mateřských institucí se navíc ukazují jako neúměrně vysoké odhady podílu smluvního výzkumu a zahraničních grantů u budovaných center. Snížení některého z těchto zdrojů může mít za následek výrazné utlumení činnosti centra, neboť státní rozpočet nebude pravděpodobně schopný tento výpadek kompenzovat.

Open access
in ERGO
R&D infrastructures supported by the Operational Programme Research and Development for Innovation - human resources sustainability

Infrastruktury pro výzkum a vývoj podpořené z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace - udržitelnost z hlediska lidských zdrojů

Kvalita výzkumné infrastruktury v Česku byla zatím hodnocena v porovnání s vyspělými "západními" ekonomikami jako spíše podprůměrná. Zároveň je ale zřejmé, že dostupnost špičkové výzkumné infrastruktury je významným faktorem nejen pro kvalitní výzkum, ale i pro mezinárodní spolupráci či spolupráci s aplikačním sektorem. Dosavadní deficit ve sféře výzkumné infrastruktury by měly pomoci řešit současné operační programy a jejich prostřednictvím budovaná nová výzkumná centra. Jaký však bude efekt těchto nových výzkumných infrastruktur, závisí především na schopnostech či možnostech přivést do těchto center kvalitní výzkumné týmy a pracovníky. Příspěvek proto hodnotí z několika hledisek vývoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a dílčí trendy dává do souvislosti s indikovanými požadavky vznikajících center. Analýza ukazuje, že v dílčích oborech se může objevit potřeba počtu nových pracovníků, která překračuje nárůst zaměstnanosti odpovídající současným trendům, a tím ohrozit stávající či nová výzkumná centra, potažmo očekávané dopady spojené s jejich výstavbou.

Open access
in ERGO
Emerging R&D centres supported by EU Structural Funds in the Czech Republic and their sustainability

Availability of top infrastructure forms an important prerequisite of internationally competitive research and development (R&D) and contributes to its attractiveness to the application sector (Autio et al. 2004). Research infrastructures represent one of the main topics of member-state collaboration in building the European Research Area (EC 2010) and they are an important factor influencing worker mobility (OECD 2008). The significant investment costs associated with the creation and operation of the infrastructures represent the main barrier to their development. In this regard, the Czech Republic has not yet achieved the standard of the most developed countries despite being capable of expanding the horizons of knowledge in a number of fields through valuable R&D results. One of the possibilities for supporting the development of R&D infrastructures is offered by the current operational programmes. However, success of new centres also depends on them being staffed by top research teams. Are the Czech Republic and its regions capable of making full use of the opportunity offered, do they have sufficient human resources to staff and finance the created positions, and will regional economies benefit from the presence of R&D centres? The first step inevitably determines the others. A detailed look at the development of employment rates in R&D shows that there are insufficient human resources for staffing the capacities of emerging centres in certain regions which poses a threat of partially weakening the development impulse due to formal transfers of existing researchers from one institution to another. The indicated share of contractual research and foreign grants in the centres that are being built seems highly ambitious when compared with the existing resource structure of parent institutions. A reduction in any of these resources may result in curbing the centres’ activities because the state budget may not be able to compensate for the cut.

Open access
in ERGO