Search Results

1 - 10 of 17 items

  • Author: P. Pokorný x
Clear All Modify Search
Comparison of the thermal stability of magnesium phosphate (newberyite) coating with conventional zinc phosphate (hopeite) coating

Abstract

This article presents a detail comparison of the thermal stability of the new magnesium phosphate (newberyite – MgHPO4·3H2O) coating with a conventional coating of zinc phosphate (hopeite – Zn3(PO4)2·4H2O). It was confirmed that dehydration of zinc phosphate (hopeite) occurs gradually (dehydration start temperature: 115 °C). The start of magnesium phosphate (newberyite) dehydration is indeed shifted to somewhat higher temperatures (about 125 °C) but the dehydration has an intense jump character. When using magnesium phosphate (newberyite) coating for further surface treatment at higher temperatures, dehydration of the coating can result in reduction of the adhesion between the phosphate/primer coatings. Under these conditions, it is recommended to use a coating of conventional zinc phosphate (hopeite) or manganese phosphate (hurealite).

Open access
Influence of Fe-Zn intermetallic layer on corrosion behaviour of galvanized concrete reinforcement

Abstract

The article summarizes state of the art of the influence of external layer of Fe-Zn intermetallics on corrosion behaviour of galvanized steel in a fresh, hardened and chloride contaminated concrete. Current point of view on formation, composition and crystallography of particular intermetallic Fe-Zn phases, that are present in hot dip galvanized coating. External factors as alloying elements are involved as well. A corrosion resistance of these intermetallic layers (especially ζ-FeZn13) during exposure in concrete is evaluated finally.

Open access
Vliv koroze zinkované oceli na soudržnost s betonem / The influence of galvanized steel on bond strength with concrete

Přehledový článek postihuje vztah mezi korozním chováním žárově zinkované oceli v betonu a její soudržností. Korozní chování povlakované oceli vychází z předešlých výzkumných článků hodnotících její odolnost v modelových pórových roztocích v rozsahu pH 11-13,5. Podle platných norem je popsána soudržnost výztužné oceli s betonem, metodika jejího zkoušení a jsou rovněž uvedeny faktory, které ji ovlivňují, konkrétně změna pórovitosti cementového tmelu způsobená vyloučeným vodíkem na fázovém rozhraní a vliv vzniklých zinečnatanů na zpomalení tvrdnutí betonu. Na základě publikovaných výsledků je zhodnocena soudržnost žebírkované a hladké zinkované výztuže ve srovnání s běžnou výztužnou ocelí se stejnou geometrií povrchu. Závěrem je krátce zhodnoceno současné nahlížení na použitelnost zinkované výztuže.

Open access
Efficiency of conversion coatings against activation of galvanized steel in model concrete pore solutions

Abstraktní

Přehledový článek popisuje především konverzní povlaky, které na základě předešlých převážně výzkumných prací, mohou poskytnout ochranu zinkované oceli proti korozi v aktivním stavu za vývoje vodíku v čerstvém betonu. U každého druhu povlaku je diskutován mechanizmus jeho vzniku, jeho složení a základní vlastnosti, případně pak jeho odolnost v alkalickém prostředí. Je zmíněna i současná legislativní problematika spjatá s případným užíváním povlaků na zinkované oceli a korozní zkoušky povlaků v modelových pórových roztocích nebo skutečném betonu.

Open access
Critical discussion of concrete additives influence on corrosion behavior of galvanized steel

Streszczenie

Přehledový článek sleduje vliv přídavku chemických látek do cementu na korozní chování žárově zinkované oceli v čerstvém betonu. Z hlediska původu je diskutován nejen vliv anorganických látek (chromanů a peroxidu vodíku), ale i skupiny organických látek (derivátů imidazolu a benzimidazolu). U jednotlivých látek je často popsán vliv jejich přídavku na soudržnost zinkované oceli s betonem v krátkých periodách jeho zrání. Probírány jsou i legislativní záležitosti spjaté s případným použitím těchto látek a jejich vliv na mechanické vlastnosti betonu.

Open access
Influence of calcium cations on the corrosion behavior of hot-dip galvanized steel in model concrete pore solutions

Abstract

In this paper, the influence of calcium cations on the corrosion behavior of hot-dip galvanized steel in model concrete pore solutions is evaluated by means of conventional electrochemical methods (measurement of free corosion potencial and polarization resistance), surface analysis methods (optical and confocal microscopy) and XRD phase analysis of precipitated corrosion products. The results of these experiments confirm the conclusions of the current work on a similar topic, i.e. the crystalline calcium based corrosion products Ca[Zn(OH)3]2·2H2O are not able passivate effectively surface of hot-dip galvanized steel in model of concrete pore solutions (pH 12.6; 13.0). If passivation occurs, a mixed Ca[Zn(OH)3]2·2H2O, ZnO and Zn(OH)2 is involved.

Open access
Restoration corrosion survey of the steel structure of peron hall of the Main railway station in Prague

Abstract

This article presents the results of the corrosion survey of the load-bearing structure of the main hall of the Main railway station in Prague. The chemical composition and microscopy view of the metal alloy has been explored, the current state of the anti-corrosion protection system as well as its composition were also evaluated. The corrosion damage of sheets and reinforcements of individual columns of the peron hall is also reported. The corrosion damage of the plates and reinforcements is locally very significant and is related to the drainage of rain water from the damaged roof structure. Renovation is also necessary for the protective coating system. The article concludes a restoration project that fully respects the historical form of the construction of the early twentieth century with minimal compromise.

Open access
Zhodnocení pøíèin vzniku defektních kovových povlaků na polymerním systému ABS / The assessment of causes of formation of defective metallic coatings on the ABS polymer system

Tento článek seznamuje čtenáře s problematikou galvanického pokovování polymerních materiálů typu ABS nebo ABS/PC. Zhodnocuje nejen vlastní technologii vzniku jednotlivých povlaků, tj. autokatalytických i galvanických na polymerních odlitcích, ale přibližuje čtenáři i vlastní specifi cké polymery vhodné pro povlakování. Druhá část článku studuje možné příčiny vzniku defektních povlaků na polymeru ABS poskytnutému k zhodnocení komerčním subjektem. Defekty v kovových povlacích a ve vlastním odkoveném polymerním odlitku byly zkoumány metodou rastrovací elektronové mikroskopie s využitím EDS analýzy.

Open access
The influence of total reinforcement anchorage length on misinterpretation of the impact of hot-dip galvanised steel corrosion on its bond strength with concrete

Abstract

To begin with, the intorduction of this paper summarises literature sources that wrongly interpret results of the bond strength between hot-dip galvanised reinforcements and concrete. The influence of the total reinforcement anchorage length on the bond strength results assessment was studied in detail. The numeric analysis of beam models with various testing anchorage lengths (the analysis input data comprised the results of previous bond strength tests carried out in a laboratory) unambiguously confirmed that when the bond strength between concrete and hot-dip galvanised reinforcement with a sufficient test anchorage length is tested in a beam test, the negative impact of the coating corrosion on bond strength with concrete may be biased. It is more objective to test bond strength with concrete in a pull-out test where a very short test reinforcement anchorage length is set out as a standard.

Open access
Průzkum vlastností Pragokor Sealu Fe při příležitosti restaurování panelu klimatizace z vily Tugendhat / Examination of Seal Fe properties on the occasion of restoration of an air-conditioning panel from the Tugendhat Villa

Příspěvek se zaměřuje na průzkum vlastností dvou různých nátěrových systémů v souvislosti s restaurováním ovládacího panelu klimatizace z vily Tugendhat, která je součástí kulturního dědictví. Předmětem zájmu je ochranné antikorozní působení nátěrů a jejich přilnavost k podkladu. Koroze byla sledována na modelových vzorcích v umělé atmosféře (norma ČSN ISO 7384 Korozní zkoušky v umělé atmosféře, všeobecné požadavky) a ve volné atmosféře (norma ČSN ISO 8565 Kovy a slitiny - Atmosférické korozní zkoušky, základní požadavky). Přilnavost byla sledována pomocí odtrhových zkoušek. V rámci studie byl především sledován vliv použití přípravku Pragokor Seal Fe jakožto součásti podkladové nátěrové vrstvy. Studie byly prováděny na dvou typech modelových plíšků (s otryskaným nebo neotryskaným povrchem), které se svým složením blížily složení kovového materiálu, ze kterého byl vyroben ovládací panel klimatizace. Z provedených experimentů vyplynulo, že vybraný nátěrový systém je přilnavější k otryskanému povrchu a přípravek Seal Fe zlepšuje přilnavost nátěrového systému k podkladu. Seal Fe má sám o sobě příznivé antikorozní vlastnosti.

Open access