Search Results

1 - 2 of 2 items

  • Author: Marta Ziółkowska x
Clear All Modify Search

Abstrakt

Badania dotyczące urbanizacji, z uwagi na jej złożony, wieloaspektowy charakter, były dotychczas przedmiotem wielu prac naukowych. Podstawy teoretyczne i metodologiczne geograficznych studiów miejskich zaczęły kształtować się w pierwszej połowie XX w., a wraz z nimi pojawiały się nowe koncepcje i orientacje badawcze oddziałujące na całą geografię społeczno-ekonomiczną. Celem artykułu jest przegląd wybranych zagranicznych i krajowych koncepcji i metod badawczych dotyczących przestrzeni zurbanizowanej, realizowanych od przełomu XIX i XX do XXI w. W pracy przedstawiono główne metody i kierunki badań nad urbanizacją. Analizie poddano dorobek i rozwój geografii osadnictwa oraz podstawy teoretyczno-metodologiczne z dziedziny studiów miejskich mające wpływ na rozwój struktur osadniczych. Zwrócono uwagę głównie na prace poświęcone przekształceniom urbanistycznym oraz studiom nad przestrzenią zurbanizowaną miast, a także na zastosowanie badań geografii osadnictwa dla celów planistycznych. Z uwagi na złożoność poruszanej problematyki w pracy odniesiono się tylko do wybranych koncepcji i metod uznanych za najbardziej znaczące z punktu widzenia badań nad urbanizacją.

Abstrakt

W celu zobrazowania stanu rewitalizacji prowadzonej przez polskie miasta, w szczególności ośrodki średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, pod uwagę należy wziąć pełen wachlarz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w sporządzonych programach rewitalizacji. Analiza rodzaju projektów, ich kosztochłonności oraz źródeł finansowania pozwala na określenie prawdziwego charakteru i wymiaru tego procesu w skali krajowej, ale także na ocenę stopnia wykonalności planowanych zadań. Zrealizowane do tej pory projekty i nowe prawodawstwo warunkują nakreślenie dalszych kierunków i priorytetów w zakresie polityki rewitalizacyjnej prowadzonej w szczególności w miastach, które na skutek przemian ustrojowych i gospodarczych utraciły swoje dotychczasowe funkcje i zmagają się z procesem depopulacji.