Search Results

You are looking at 1 - 10 of 16 items for

  • Author: Mariusz Wesołowski x
Clear All Modify Search
Open access

Mariusz Wesołowski

Portable Airfield Surfaces

Since existing methods and technologies for rebuilding airfield surfaces damaged in unfortunate events can not cope with stringent time regimes, folding, portable airfield surfaces have been constructed. NATO member countries, including Poland, have at their disposal portable airfield surfaces which allow the restoration of damaged airfield surface system components in the shortest time possible. Currently, for repairing damage to major airfield surfaces two types of folding, portable airfield surfaces are used: aluminium and composite, both assuring safe conditions for airborne operations.

Open access

Mariusz Wesołowski

Przenośne Nawierzchnie Lotniskowe

Dotychczasowe metody i technologie odbudowy nawierzchni lotniskowych, zniszczonych w sytuacjach losowych, nie były w stanie sprostać dużym reżimom czasowym, dlatego skonstruowano składane, przenośne nawierzchnie lotniskowe. Państwa członkowskie NATO, w tym Polska, posiadają w wyposażeniu przenośne nawierzchnie, które pozwalają na odtworzenie gotowości eksploatacyjnej zniszczonych elementów systemu nawierzchni lotniskowych w możliwie najkrótszym czasie. Obecnie, do naprawy dużych uszkodzeń wykorzystuje się dwa rodzaje składanych, mobilnych nawierzchni lotniskowych: aluminiowe i kompozytowe pokrycia lotniskowe, które zapewniają bezpieczne warunki wykonywania operacji lotniczych.

Open access

Mariusz Wesołowski and Krzysztof Blacha

Abstract

The structures of the airport pavements are designed for defined operational time, assuming the predicted intensity and structure of the air traffic. The safety of air operations conducted by aircrafts on airport pavements depends mostly on their load capacity and design. Therefore, the load capacity inspections should be performed periodically, as the information about the current operational condition of the airport pavement is the basis for decisions on types of aircrafts allowed for traffic, as well as traffic intensity and dates of renovation or modernization works.

Currently, the load capacity of airport pavements is assessed with the use of the ACN-PCN method, implemented by the ICAO (International Civil Aviation Organization). This article presents the method of determination and description of the PCN index

Open access

Mariusz Wesołowski and Krzysztof Blacha

Abstract

Konstrukcje nawierzchni lotniskowych są projektowane na określony okres eksploatacji przy założeniu prognozowanego natężenia i struktury ruchu lotniczego. Bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez statki powietrzne na nawierzchniach lotniskowych zależy przede wszystkim od stanu nośności ich konstrukcji. W związku z tym, kontrolne badania nośności należy przeprowadzać okresowo, gdyż informacja o aktualnym stanie eksploatacyjnym nawierzchni lotniskowej stanowi podstawę do podejmowania decyzji o rodzajach statków powietrznych dopuszczonych do ruchu, intensywności ruchu lotniczego oraz terminach rozpoczęcia prac remontowych lub modernizacyjnych. Aktualnie do oceny nośności nawierzchni lotniskowych stosuje się metodę ACN-PCN, która została wprowadzona przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO (International Civil Aviation Organization). W artykule przedstawiony został sposób wyznaczania i opisu wskaźnika PCN

Open access

Mariusz Wesołowski, Piotr Barszcz and Krzysztof Blacha

Abstract

The article presents the method for determining the skid resistance properties by estimating quantities characterizing the conditions on the airfield functional elements’ pavements. The skid resistance properties characterise the aircraft’ tire grip to the airfield functional element’s pavements, and this is the ability to produce a friction force between the airfield functional element’s pavement and the aircraft’s wheels under mutual skid conditions. The adhesion is affected by the pavement type and its condition, as well as the presence of contamination, and atmospheric conditions in the vicinity of the airfield. Throughout the world, measures aimed at development of a model for assessing the conditions of the airfield functional elements’ pavements are undertaken. A key element of this process is the personnel identifying specific situations as well as the pilots using the information for safe manoeuvring, especially landing.

Open access

Mariusz Wesołowski, Piotr Barszcz and Krzysztof Blacha

Abstract

The problem of safety of the flight operations will be valid as long as there will be aviation, both civil and military. Ensuring the safety was, is and will be one the most important issues in the functioning and development of aviation.

The safety of flight operations affect the implementation of all the elements involved in this process, which can be summarized in three groups, namely: man, the aircraft and the environment, including airfield pavements. Airfield pavements are elements that can be intentionally destroyed by military action as well as a result of random unexpected situation (failure, catastrophe, natural disaster). The reconstruction of airfield pavements in crisis situations and in military operations should enable to restore the operational availability of destroyed elements in the shortest possible time.

Open access

Mariusz Wesołowski, Piotr Barszcz and Krzysztof Blacha

Streszczenie

Poprawność oceny szorstkości nawierzchni lotniskowych jest ważnym elementem bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Zagraniczne oraz krajowe dokumenty normatywne określają wymagane wartości współczynników tarcia dla: projektowanych (nowych) nawierzchni lotniskowych, użytkowanych i/lub będących przedmiotem planowania prac remontowych oraz minimalne (graniczne) dla eksploatowanych nawierzchni lotniskowych. Ponadto, dokumenty te definiują ogólne wymagania dotyczące urządzeń pomiarowych stosowanych do określania szorstkości nawierzchni lotniskowych. Akceptowalny poziom powtarzalności pomiaru współczynnika tarcia nie jest warunkiem wystarczającym do zaakceptowania urządzenia do wykonywania pomiarów szorstkości nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk. Dlatego warunkiem dopuszczenia urządzenia do wykonywania pomiarów współczynnika tarcia powinno być przeprowadzenie badań w celu określenia jego przydatności do tego typu pomiarów. Badania te powinny obejmować m.in. ocenę urządzenia w odniesieniu do urządzeń dopuszczonych do wykonywania pomiarów, z wykorzystaniem aparatu statystycznego. Na końcową ocenę przydatności urządzenia składa się ponadto całokształt problemów technicznych związanych z procesem eksploatacji poprzez przygotowanie urządzenia do pomiarów, jego kalibrację (sprawdzenie) przed pomiarami, a skończywszy na samych pomiarach.

Open access

Piotr Barszcz, Mariusz Wesołowski and Krzysztof Blacha

Abstract

Flights conditions of combat aircrafts subject to dynamic changes in variable environment, where properly trained and skilled pilots, capable of perceiving stimuli from outside, play key roles in the decision-making process. The study discloses analyses that have been completed on grounds of survey results carried out for a specific population of cadets and pilots that had practiced on flight simulators. The surveys consisted in measurements of the human response time to artificially arranged emergency circumstances with counting of misbehaviour and errors. Then, upon analysis of correlation between skill features demonstrated by pilot candidates (cadets) and trained pilots and with consideration to functions of probability distribution of these features it is possible to estimate expected results that should be achieved by cadets for specific exercises to assess the training system as efficient and suitable to provide intended results when real tasks are assigned to trainees flying eventual aircrafts.

Open access

Piotr Barszcz, Mariusz Wesołowski and Krzysztof Blacha

Abstract

Lot samolotu bojowego przebiega w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, gdzie główną rolę w procesie podejmowania decyzji odgrywa odpowiednio przygotowany pilot, a szczególnie jego percepcja. W artykule przedstawiono analizy wykonane w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych na określonej populacji podchorążych oraz pilotów, którzy wykonywali loty na symulatorach lotniczych. Badania prowadzono, mierząc czas reakcji na wprowadzane sytuacje awaryjne oraz określano liczbę popełnianych błędów. Na podstawie analizy korelacji cech charakteryzujących poziom wyszkolenia kandydata na pilota oraz wyszkolonego pilota, znając funkcje rozkładu prawdopodobieństwa tych cech, można szacować, jakie wyniki powinien osiągać podchorąży podczas wykonywania określonego ćwiczenia, aby system szkoleniowy dał zamierzone efekty podczas wykonywania zadań w samolocie, na którym docelowo będzie latał.

Open access

Mariusz Wesołowski, Piotr Barszcz and Krzysztof Blacha

Abstract

The assessment correctness of runway pavement surfaces is a crucial element ensuring safety during flight operations. Foreign and national normative documents specify the required values of coefficients of friction both for designed (new) and utilized runway pavement surfaces and/or those subject to planned renovation works. What is more, the above mentioned documents determine the minimum (limit) values for operated runway pavement surfaces. Furthermore, they also describe the general requirements as regards measuring devices applied to specify the roughness of runway pavement surfaces. The accepted repeatability (Equipment Variation) of coefficient of friction measurement is not sufficient to approve the device for roughness measurements of aerodrome functional elements. Due to this fact the device is authorized to take measurements of coefficient of friction under the condition that it is preceded by certain studies carried out in order to establish its usefulness. These research consist inter alia of the device evaluation in view of devices authorized to perform measurements, using statistical apparatus. Final evaluation of instrument usefulness includes additionally the whole gamut of technical problems associated with the operation process, its preparation, calibration (checking) before taking measurements and the measurements themselves.