Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author: Maria Kušnierová x
Clear All Modify Search
Open access

Maria Kušnierová, Vladimír Šepelák and Ol'ga Šestinová

Bio-chemical methods in wasteprocessing

The mineral biotechnologies, the domain of which is primary raw material processing, are increasingly diversifying into some metallurgical areas. The presented results of the research carried out with metallurgical wastes from aluminium production, lead waste remaking and desulphurization zinc-ferrite-based sorbents regeneration prove the possibility of the use of bio-chemical methods. The results obtained and the proposed technologies applying bio-chemical processes enable a complex processing and use of waste sludge from aluminium production and the use of wastes from matte-based copper production for the production of hematite pigments. The use of microorganisms in the desulphurization sorbent regeneration processes allows to increase sorbent's efficiency and its repeated recycling.

Open access

Miroslav Rusko, Peter Andráš, Mária Kušnierová, Štefan Aschenbrenner, Jozef Krnáč and Ján Dubiel

Formation of Acid Mine Drainage Water at Sb (Au) Deposit Pezinok

The article presents the results of leaching experiments regarding the comparison of chemical and biological-chemical leaching of ores from the Sb-(Au-) base metal deposit Pezinok (Malé Karpaty., the Western Carpathians) under the same conditions in solution. Discussed are the differences between chemical and biological-chemical leaching activity. The extent and the kinetics of the biological-chemical leaching of the technogenous sediments from the setting-pits are significantly higher than those without bacteria.

Open access

Maria Kusnierova, Maria Prascakova, Dalibor Matysek, Vladimir Cablik, Peter Fecko and Andrzej Jarosiñski

Streszczenie

Mulit jest minerałem glinokrzemianowym o wyjątkowych właściwościach i odgrywa istotną rolę w wytwa­rzaniu ogniotrwałych wyrobów. W przyrodzie występuje bardzo rzadko i z tych też względów jest otrzymywany na drodze syntezy z naturalnych pierwotnych surowców (silmanit, andaluzyt, cyjanit), ale jego głównym źródłem jest kaolinit.

Proces mulityzacji jest związany z przemianą minerałów glinu w mulit. Efektywność przemiany związków glinu w mulit jest zawsze mniejsza w stosunku do teoretycznej zawartości Al2O3 w tworzywie. Proces przemiany zależy od obecności mineralizatorów, temperatury, czasu wypału itp.

Celem tej pracy była ocena możliwości wykorzystania odpadów energetycznych zawierających takie skład­niki jak Al i Si. Do skorygowania składu stosowano glin w postaci gibbsytu. Przebadano wpływ różnych stosunków popiołu lotnego i gibbsytu jak i wpływ temperatury przemiany na skład mineralny (fazowy) przygo­towanych kompozytów typu mulitu.