Search Results

1 - 4 of 4 items

  • Author: Maria Bieniaszewska x
Clear All Modify Search

Streszczenie

Wstęp

Standardowe leczenie chłoniaków nie-Hodgkinowskich (non-Hodgkin lymphoma, NHL) oparte jest na stosowanym od ponad 30 lat schemacie CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone). W przypadku niektórych podtypów NHL, wyniki leczenia schematami CHOP-podobnymi są niewystarczające lub wymagają zastosowania uzupełniającej radioterapii. W latach 90-tych XX wieku wprowadzono do praktyki schematy leczenia polegające na podawaniu cytostatyków w długotrwałych wlewach i dawkach dostosowanych do parametrów farmakodynamicznych.

Celem pracy było przedstawienie doświadczenia jednego ośrodka w stosowaniu schematu DA-EPOCH (dose adjusted etoposide, prednisone, vincristine, cyclophosphamide, doxorubicin) w leczeniu NHL.

Materiały i metody

Poddano obserwacji 13 chorych leczonych z powodu trzech różnych podtypów NHL: pierwotnego chłoniaka śródpiersia, chloniaka „szarej strefy“ oraz anaplastycznego chłoniaka z dużych limfocytów T. Chory z NHL z komórek T otrzymał schemat DA-EPOCH, chorzy z NHL B-komórkowymi DA-EPOCH z dodatkiem rituximabu. Ocenę odpowiedzi przeprowadzono metodą pozytonowej tomografii emisyjnej.

Wyniki

W okresie 22 miesięcy podano łącznie 94 cykle DA-EPOCH (+/-R). U wszystkich pacjentów w czasie leczenia zaobserwowano neutropenię poniżej 0,5 G/l. Spośród 13 pacjentów, u 12 oceniono odpowiedź po zakończeniu leczenia. Całkowitą odpowiedź metaboliczną uzyskano u 9 chorych, a u 2 odpowiedź częściową. Całkowity odsetek odpowiedzi wyniósł 91%. U 1 pacjentki zaobserwowano progresję NHL. Obserwowano nieznaczną toksyczność leczenia, głównie hematologiczną. Nie zaobserwowano zgonów związanych z chemioterapią.

Wnioski

Zebrane doświadczenia pozwalają uznać schemat DA-EPOCH za bezpieczny, skuteczny i łatwy do stosowania w warunkach oddziału szpitalnego.

Streszczenie

Transplantacja komórek krwiotwórczych (hematopoietic cell transplantation – HCT ) jest ugruntowaną metodą leczenia zarówno nienowotworowych, jak i rozrostowych chorób układu krwiotwórczego. U kobiet wiąże się jednak z występowaniem powikłań wczesnych i późnych dotyczących układu moczowo-płciowego. Konsekwencją gonadotoksycznego postępowania przygotowawczego (chemioterapii i radioterapii) jest przedwczesne wygaśnięcie funkcji jajników. U biorczyń allogenicznych przeszczepów (allogeneic HCT, allo-HCT) dodatkowo występują powikłania związane z występowaniem przewlekłej choroby przeczep przeciw gospodarzowi (chronic graft-versus-host disease – cGvHD) w istotny sposób upośledzające jakość życia kobiet w przypadku zajęcia strefy anogenitalnej (GvHDgyn). Dodatkowo przewlekła immunosupresja sprzyja występowaniu wtórnych nowotworów układu moczowo-płciowego. Pacjentki po HCT, szczególnie obciążone cGvHD, wymagają długoletniej interdyscyplinarnej opieki, włączając opiekę ginekologiczną. W pracy przedstawiono problemy ginekologiczne pacjentek po HCT oraz zaproponowano schemat standardu opieki ginekologicznej po transplantacji na podstawie piśmiennictwa i własnych doświadczeń.

Abstract

Invasive fungal disease (IFD) is one of the most serious complications of therapy in patients with immune suppression. It particularly concerns patients treated for malignant hematological diseases, immune deficiencies, or undergoing hematopoietic cell transplantation (HCT). Development of IFD can abrogate the effect of previous therapy and contributes to dismal outcome of the underlying disease. The Working Group consisting of members of the Polish Society of Hematology and Blood Transfusion, the Polish Society of Pediatric Oncology and Hematology, and the Polish Adult Leukemia Study Group has prepared recommendations for the diagnostic and therapeutic management of IFD in adults and children. This paper presents the current recommendations for patients in immune suppression treated in Polish pediatric and adult hematology and HCT centers, based on the guidelines of the European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL) 2015–2019. Levels of diagnosis of IFD (possible, probable, and proven) and antifungal management (prophylaxis, as well as empirical and targeted therapies) are declared according to updated international criteria of the European Organization for Research and Treatment of Cancer and the Mycoses Study Group (EORTC/MSG) 2019. Patients with primary diagnosis of acute lymphoblastic leukemia, acute myeloblastic leukemia, severe aplastic anemia, chronic granulomatous disease, and severe combined immunodeficiency, as well as patients after allogeneic HCT, are included in the high-risk groups for development of IFD. For these patients, antifungal prophylaxis based on azoles or micafungin is recommended. In empirical therapy, caspofungin or liposomal/lipid formulas of amphotericin B are recommended. The Working Group has discouraged the use of itraconazole in capsules and amphotericin deoxycholate. Detailed guidelines for first- and second-line targeted therapies for invasive candidiasis, aspergillosis, mucormycosis, fusariosis, and scedosporiosis, as well as the principles of the recommended dosing of antifungals, are presented in this paper.