Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for

  • Author: Krzysztof Blacha x
Clear All Modify Search
Open access

Mariusz Wesołowski and Krzysztof Blacha

Abstract

The structures of the airport pavements are designed for defined operational time, assuming the predicted intensity and structure of the air traffic. The safety of air operations conducted by aircrafts on airport pavements depends mostly on their load capacity and design. Therefore, the load capacity inspections should be performed periodically, as the information about the current operational condition of the airport pavement is the basis for decisions on types of aircrafts allowed for traffic, as well as traffic intensity and dates of renovation or modernization works.

Currently, the load capacity of airport pavements is assessed with the use of the ACN-PCN method, implemented by the ICAO (International Civil Aviation Organization). This article presents the method of determination and description of the PCN index

Open access

Mariusz Wesołowski and Krzysztof Blacha

Abstract

Konstrukcje nawierzchni lotniskowych są projektowane na określony okres eksploatacji przy założeniu prognozowanego natężenia i struktury ruchu lotniczego. Bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez statki powietrzne na nawierzchniach lotniskowych zależy przede wszystkim od stanu nośności ich konstrukcji. W związku z tym, kontrolne badania nośności należy przeprowadzać okresowo, gdyż informacja o aktualnym stanie eksploatacyjnym nawierzchni lotniskowej stanowi podstawę do podejmowania decyzji o rodzajach statków powietrznych dopuszczonych do ruchu, intensywności ruchu lotniczego oraz terminach rozpoczęcia prac remontowych lub modernizacyjnych. Aktualnie do oceny nośności nawierzchni lotniskowych stosuje się metodę ACN-PCN, która została wprowadzona przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO (International Civil Aviation Organization). W artykule przedstawiony został sposób wyznaczania i opisu wskaźnika PCN

Open access

Piotr Barszcz Wesołowski and Krzysztof Blacha

Abstract

Właściwe zarządzanie jednostką organizacyjną oraz przekazywanie rzetelnej informacji o jej funkcjonowaniu to istotne czynniki, które mają wpływ na bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych. Zgodnie z decyzją Nr 400/MON Ministra Obrony Narodowej od 1 stycznia 2013 r. rozpoczęto wdrażanie do jednostek lotniczych „Systemu zapewnienia jakości w lotnictwie Sił Zbrojnych” [1]. Normy serii ISO 9000 wymuszają zmianę podejścia do problemu zarządzania jednostką organizacyjną. Analiza istotnych parametrów następuje już na wejściu, a nie tylko na wyjściu oraz jednocześnie wykorzystuje się działania zapobiegawcze i monitorowanie procesów w trakcie ich trwania.

Wdrożony system zarządzania jakością (SZJ) daje rozwiązania całościowe – wszystkie służby jednostki organizacyjnej pracują w jednym, spójnym systemie organizacyjnym i komunikują się poprzez jeden system informacyjny. System zarządzania jakością wymusza przestrzeganie ustalonych procedur działania i nie pozwala na „nieformalne obiegi” w zakresie zarządzania organizacją.

Open access

Piotr Barszcz, Mariusz Wesołowski and Krzysztof Blacha

Abstract

The proper management of an organisational unit and communication of reliable information about its functioning are important factors, which affect the safety of the executed aerial operations. According to decision no. 400/MON of the Minister of National Defence, the incorporation of the “Quality Assurance System in the Air Force” [1] commenced on 1 January 2013. The ISO 9000 series standards enforce a change in the approach to the problem of management of the organisational unit. The analysis of the important parameters takes place at the start, not only at the end, and uses simultaneously preventive actions and the monitoring of processes during their execution.

The incorporated Quality Management System (QMS) provides comprehensive solutions – all services of the organisational unit operate in a single, coherent organisational system and communicate via one information system. The Quality Management System enforces compliance with the specified conduct procedures and excludes “informal circulation” in the scope of the organisation management.

Open access

Piotr Barszcz, Mariusz Wesołowski and Krzysztof Blacha

Abstract

Lot samolotu bojowego przebiega w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, gdzie główną rolę w procesie podejmowania decyzji odgrywa odpowiednio przygotowany pilot, a szczególnie jego percepcja. W artykule przedstawiono analizy wykonane w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych na określonej populacji podchorążych oraz pilotów, którzy wykonywali loty na symulatorach lotniczych. Badania prowadzono, mierząc czas reakcji na wprowadzane sytuacje awaryjne oraz określano liczbę popełnianych błędów. Na podstawie analizy korelacji cech charakteryzujących poziom wyszkolenia kandydata na pilota oraz wyszkolonego pilota, znając funkcje rozkładu prawdopodobieństwa tych cech, można szacować, jakie wyniki powinien osiągać podchorąży podczas wykonywania określonego ćwiczenia, aby system szkoleniowy dał zamierzone efekty podczas wykonywania zadań w samolocie, na którym docelowo będzie latał.

Open access

Mariusz Wesołowski, Piotr Barszcz and Krzysztof Blacha

Abstract

The structure of the airfield pavement is a set of layers, whose task is to take over and transfer loads from moving aircraft to a ground subsoil in a safety manner. Airfield pavements are designed for a specific period of operation, assuming the forecasted intensity and the structure of the air traffic. The safety of air operations executed by the aircraft on airfield pavements depends primarily on the condition of their structure’s load capacity. In order to assess the load capacity of airfield pavements, the method ACN-PCN, which was introduced by the International Civil Aviation Organization ICAO and according to which the load capacity of the airfield pavement is expressed with the PCN index, is applied.

Open access

Mariusz Wesołowski, Piotr Barszcz and Krzysztof Blacha

Abstract

The article presents the method for determining the skid resistance properties by estimating quantities characterizing the conditions on the airfield functional elements’ pavements. The skid resistance properties characterise the aircraft’ tire grip to the airfield functional element’s pavements, and this is the ability to produce a friction force between the airfield functional element’s pavement and the aircraft’s wheels under mutual skid conditions. The adhesion is affected by the pavement type and its condition, as well as the presence of contamination, and atmospheric conditions in the vicinity of the airfield. Throughout the world, measures aimed at development of a model for assessing the conditions of the airfield functional elements’ pavements are undertaken. A key element of this process is the personnel identifying specific situations as well as the pilots using the information for safe manoeuvring, especially landing.

Open access

Piotr Barszcz, Mariusz Wesołowski and Krzysztof Blacha

Abstract

Flights conditions of combat aircrafts subject to dynamic changes in variable environment, where properly trained and skilled pilots, capable of perceiving stimuli from outside, play key roles in the decision-making process. The study discloses analyses that have been completed on grounds of survey results carried out for a specific population of cadets and pilots that had practiced on flight simulators. The surveys consisted in measurements of the human response time to artificially arranged emergency circumstances with counting of misbehaviour and errors. Then, upon analysis of correlation between skill features demonstrated by pilot candidates (cadets) and trained pilots and with consideration to functions of probability distribution of these features it is possible to estimate expected results that should be achieved by cadets for specific exercises to assess the training system as efficient and suitable to provide intended results when real tasks are assigned to trainees flying eventual aircrafts.

Open access

Mariusz Wesołowski, Piotr Barszcz and Krzysztof Blacha

Streszczenie

Poprawność oceny szorstkości nawierzchni lotniskowych jest ważnym elementem bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Zagraniczne oraz krajowe dokumenty normatywne określają wymagane wartości współczynników tarcia dla: projektowanych (nowych) nawierzchni lotniskowych, użytkowanych i/lub będących przedmiotem planowania prac remontowych oraz minimalne (graniczne) dla eksploatowanych nawierzchni lotniskowych. Ponadto, dokumenty te definiują ogólne wymagania dotyczące urządzeń pomiarowych stosowanych do określania szorstkości nawierzchni lotniskowych. Akceptowalny poziom powtarzalności pomiaru współczynnika tarcia nie jest warunkiem wystarczającym do zaakceptowania urządzenia do wykonywania pomiarów szorstkości nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk. Dlatego warunkiem dopuszczenia urządzenia do wykonywania pomiarów współczynnika tarcia powinno być przeprowadzenie badań w celu określenia jego przydatności do tego typu pomiarów. Badania te powinny obejmować m.in. ocenę urządzenia w odniesieniu do urządzeń dopuszczonych do wykonywania pomiarów, z wykorzystaniem aparatu statystycznego. Na końcową ocenę przydatności urządzenia składa się ponadto całokształt problemów technicznych związanych z procesem eksploatacji poprzez przygotowanie urządzenia do pomiarów, jego kalibrację (sprawdzenie) przed pomiarami, a skończywszy na samych pomiarach.

Open access

Mariusz Wesołowski, Piotr Barszcz and Krzysztof Blacha

Abstract

The problem of safety of the flight operations will be valid as long as there will be aviation, both civil and military. Ensuring the safety was, is and will be one the most important issues in the functioning and development of aviation.

The safety of flight operations affect the implementation of all the elements involved in this process, which can be summarized in three groups, namely: man, the aircraft and the environment, including airfield pavements. Airfield pavements are elements that can be intentionally destroyed by military action as well as a result of random unexpected situation (failure, catastrophe, natural disaster). The reconstruction of airfield pavements in crisis situations and in military operations should enable to restore the operational availability of destroyed elements in the shortest possible time.