Search Results

You are looking at 1 - 10 of 27 items for

  • Author: Jozef Konôpka x
Clear All Modify Search
Open access

Jozef Konôpka and Bohdan Konôpka

Koncepcia ïalšieho výskumu ochrany lesa na Slovensku so zreteľom na biologický boj proti škodcom

Analyzujú sa príčiny a charakterizuje sa proces poškodenia lesných porastov na Slovensku. Osobitná pozornosť sa venuje analýze priestorového a časového ohrozenia lesných ekosystémov škodlivými činiteľmi. Uvádzajú sa výsledky rajonizácie ekologických podmienok potenciálnej aktivity škodlivých činiteľov. Ďalej závery, ktoré vyplynuli z rozboru vulnerability drevín a porastov podľa ich rastových fáz. Aj keď sa tejto problematike na Slovensku najmä v období od 60. do 80. rokov minulého storočia venovala určitá pozornosť, v danom období proces klimatickej zmeny a jeho následky neboli ešte známe, resp. významné. Uvádzajú sa najnovšie poznatky o vplyve klimatickej zmeny na lesné ekosystémy, najmä na ich ohrozenie škodlivými činiteľmi. V nadväznosti na to sa navrhuje nová stratégia a koncepcia ďalšieho výskumu. Ide o nové komplexné spracovanie problematiky priestorového a časového ohrozenia drevín a porastov v podmienkach klimatickej zmeny. Ďalej o vyselektovanie okruhov kde prichádza do úvahy ochrana lesa metódami biologického boja s biotickými škodcami. Nakoniec o vymedzenie podmienok, ktoré rozhodujú o úspešnosti či efektívnosti použitia tohto spôsobu boja.

Open access

Jozef Konôpka

Od produkcie k multifunkčnému využívaniu lesných ekosystémov

Charakterizuje sa vývoj využívania lesov ako producenta dreva a zdroja nedrevných produktov. Osobitná pozornosť sa venuje verejnoprospešným (mimoprodukčným) funkciám lesov. Definuje sa multifunkčné (funkčne integrované) lesné hospodárstvo. Uvádza sa súčasná situácia v jeho realizácii, ako aj jej bariéry. Je to najmä finančná podvýživenosť lesného hospodárstva, keď až 80 % príjmov je z predaja drevnej suroviny. Navrhuje sa verejnoprospešné funkcie lesov včleniť do ekonomického mechanizmu subjektov obhospodarujúcich lesy. Tieto činnosti zabezpečovať ako riadne platené služby.

Open access

Jozef Konôpka

Veda a výskum - základný zdroj poznania a inovačných podnetov

V príspevku sa charakterizuje súčasný stav v hospodárstve, ako aj vo vede a výskume na Slovensku. Uvádza sa prehľad návrhov na prijatie opatrení na zlepšenie situácie, ktoré sa spracovali v rámci štúdie "Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti". Ďalej sa charakterizujú časti "Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010 - 2014" týkajúce sa vedy a inovácií, ako aj opatrenia, ktorými sa má zabezpečiť jeho plnenie. Osobitná pozornosť sa venuje súčasnej situácii vo výskume a vývoji v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Poukazuje sa tu na kritickú situáciu. Zároveň sa predkladajú návrhy na riešenie, najmä ako zabezpečiť zlepšenie transferu najnovších poznatkov výskumu a vývoja do pôdohospodárskej praxe.

Open access

Martin Moravčík and Jozef Konôpka

Stratégia rozvoja lesníctva na Slovensku

V príspevku sa vymedzuje globálny strategický cieľ lesníctva na Slovensku. Ďalej sa uvádzajú princípy dlhodobého rozvoja lesov (trvalo udržateľný rozvoj, optimálna produkcia a optimálne plnenie mimoprodukčných funkcií lesov, stabilita lesných porastov, ekologizácia, hospodárnosť). Najdôležitejšou časťou sú strategické ciele lesníctva do roku 2025. Ide o päť strategických cieľov (podpora ekologického obhospodarovania lesov, zlepšovanie a ochrana životného prostredia, zlepšovanie kvality života, zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti, posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie). V rámci týchto strategických cieľov sa vymedzilo osemnásť priorít. Pri každej priorite sa uvádza jej charakteristika, spôsob zabezpečenia a zdôvodnenie.

Open access

Jozef Konôpka, Rudolf Midriak and Bohdan Konôpka

Abstract

The contribution is published on the occasion of the 120th anniversary of the establishment of a forestry research organisation in Slovakia and the 100th anniversary of the establishment of the Czechoslovak Republic. We present important forestry research works, which were written by former (no longer alive) workers of the Forest Research Institute (FRI) in Zvolen in the second half of 20th century. The works (30 works in total) were divided into seven scientific areas: biology and silviculture (five works), forest protection (four works), forest management (five works), forestry mechanisation and harvest-production technologies (four works), forestry economics (five works), hunting (three works), natural environment (four works). First, summary information on selected works in a specific area was presented. Then, individual works from the specific scientific areas were characterised in more detail. Their value for the development of science and research as well as for the practical forestry was presented. Moreover, their importance for the present time was addressed. The paper presents only a very limited selection of a great number of works by FRI workers published in the second half of 20th century. The table with the information on the periods, when the individual significant researchers worked at FRI, is presented at the end of the paper.

Open access

Peter Kaštier, Jozef Konôpka and Bohdan Konôpka

Abstract

Strategic aims and priorities of forestry and game management in Slovakia are characterised. Using current knowledge in the field, common bases for both target sectors are introduced and possibilities for harmonisation of their interests are explained. Development of mutual relationship between forestry and game management is analysed and the causes of existing discrepancies are shown. The main reason of the discrepancies is unfavourable development of ungulate game population and high damage to forests stands caused by game browsing. The final part of the paper presents the recommendations for practical measures to be taken for reaching accordance between both sectors, eventually measures for achieving the primary goal to support all-society’s interests in this field. We base our suggestions on an assumption that both forestry and game management accept the proposed measures, or more precisely the measures will be implemented through mutual collaboration and integration.

Open access

Bohdan Konôpka and Jozef Pajtík

Abstract

The study focuses on two young stands of European beech (Fagus sylvatica) and Norway spruce (Picea abies) of the same age (12-yearold) with similar sized trees grown at near identical sites. After performing a destructive sampling technique which included all tree compartments except fine roots; allometric equations were constructed for all tree components. Diameter at stem base (do) was utilized as an independent variable for the equations. The models expressed not only biomass of woody parts (branches, stem and coarse roots) and foliage but also foliage area and specific leaf area (SLA). Results indicate that the basic morphological properties of foliage vary in both species along the vertical crown profile. In spruce, contrasting values of needle area and SLA were recorded among needle sets (based on year of establishment). On a tree level, both spruce and beech had similar foliage areas however, beech had a larger biomass comprising of woody parts while spruce biomass was dominated by foliage. Therefore the leaf mass ratio (LMR) defined as the ratio between foliage biomass and total tree biomass, as well as leaf area ratio (LAR) defined as the ratio between leaf area and total tree biomass were much larger in spruce than in beech species. On a stand level, spruce manifested a higher value (18.64 m2.m−2) of leaf area index (LAI) than beech (12.77 m2.m−2). Moreover, while the biomass of foliage was 4.6 times higher in spruce than in beech, total biomass of woody parts were similar in both stands. These contrasts indicate very different growth strategies and biomass allocations between beech and spruce at the young growth stages

Open access

Tibor Priwitzer, Jozef Pajtík, Bohdan Konôpka, Jozef Ištoňa and Pavel Pavlenda

Alokácia uhlíka v lesnom ekosystéme - prípadové štúdie z mladých borových porastov

V príspevku sú uvedené výsledky zo stanovenia uhlíkových zásob v lesných ekosystémoch na príklade mladých borových porastov. Stromová biomasa na experimentálnych plochách bola stanovená po jednotlivých komponentoch (korene, kmeň, vetvy a asimilačný aparát) s využitím meraných dát a alometrických rovníc. Na základe priamych meraní sa vypočítalo množstvo biomasy prízemnej vegetácie a opadu. Okrem toho bola stanovená aj zásoba pôdneho uhlíka. Celkové zásoby uhlíka boli vyjadrené v tonách na hektár

Open access

Jozef Konôpka, Vladimír Šebeň and Bohdan Konôpka

Abstract

General information on forest growth and development as well as different approaches of forest management are presented in the introduction of the paper. Furthermore, it shows an analysis of the development of tree species composition in the Slovak forests during the last 50 years. Historical data base for the analysis originated from the forestry records (especially Permanent Forest Inventory). Our attention was focused on reforestation with respect to tree species, tree species composition in young forest stands by age classes and relations between these forest characteristics. The next section of the paper describes new proposals for regulation of forest regeneration and reforestation with the aim to achieve desired tree species composition in all age classes, not only in accordance with natural conditions but also respecting human demands in the future.

Open access

Pavol Konopka, Marcela Pekarčíková, Michal Skarba and Jozef Janovec

Abstract

Superconducting layer in coated conductor was investigated to assess the inhomogeneities present in its structure and to get better insight into the effect of inhomogeneities on degradation of electric properties. In the investigation scanning electron microscopy, energy-dispersive X-ray spectroscopy, electron backscattered diffraction, and laser scanning confocal microscopy were used. The results obtained showed good correlation between the density of inhomogeneities across the tape width and the degradation of current transport properties determined by measurements of the current density