Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author: Jia-yue Yin x
Clear All Modify Search
Open access

Xiao-ming Li, Jia-yue Yin, He-zuo Qu, Cheng-qiong Bi, Hao-jun Xu and Li Zhu

Open access

Xiao-ming Li, Jia-yue Yin, Hao-jun Xu, Chengqiong Bi, Li Zhu, Xiao-dong Deng and Lei-nan Ma