Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author: Janusz Sierdziński x
Clear All Modify Search
Open access

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Anna Cabak, Katarzyna Barczyk, Andrzej Bugajski, Joanna Grzegorczyk, Wojciech Kułak, Piotr Majcher, Olga Nowotny-Czupryna, Maciej Płaszewski, Katarzyna Prokopowicz and Janusz Sierdziński

Postawy studentów fizjoterapii wobec grupy zawodowej oraz towarzystw naukowych związanych z fizjoterapią i rehabilitacją

Cel pracy: celem pracy była analiza postrzegania postaw studentów fizjoterapii uczelni medycznych (PM), uczelni o profilu wychowanie fizyczne (PWF) oraz pozostałych uczelni (IP) wobec własnej grupy zawodowej oraz towarzystw naukowych związanych z fizjoterapią i rehabilitacją. Materiał i metody: badaniami objęto łącznie 593 studentóow 10 polskich uczelni: 4 PM, 2 PWF i 4 IP. Badania zostały przeprowadzone w marcu i kwietniu 2009 roku wśród studentów III roku. Udział w badaniu był dobrowolny. Narzędziem badawczym był anonimowy, autorski, kwestionariusz zawierający łącznie 88 pytań. Do analizy prezentowanych w niniejszej pracy wyników wybrano 5 pytań. Analiza statystyczna: test Kruskalla-Wallisa i test Chi-kwadrat (X2); p < 0,05, STATISTICA 8.0, licencja WUM. Wyniki: w badanej grupie dominowała opinia, że grupa zawodowa fizjoterapeutów w Polsce jest podzielona: 41% PM, 44% PWF i 39% IP (p = NS), jednakże duża grupa badanych nie miała na ten temat zdania: 41% PM, 40% PWF i 42% IP (p = NS). 25% badanej grupy studentów znało Polskie Towarzystwo Fizjoterapii jako organizację naukową zrzeszającą fizjoterapeutów: 33% PM, 35% PWF oraz 16% IP. Tylko 3% wszystkich studentóow potrafiło wymienić również Polskie Towarzystwo Rehabilitacji. Studenci PM i PWF istotnie częściej (p < 0,001) niż studenci IP znali towarzystwa naukowe. Najbardziej znanym czasopismem naukowym z dziedziny fizjoterapii i rehabilitacji była w badanej grupie studentóow Fizjoterapia Polska - 34% oraz Fizjoterapia 32%. Tylko 11% studentów znało tytuł: Postępy Rehabilitacji. Wniosek: organizacje zawodowe i naukowe zrzeszające fizjoterapeutów powinny podjąć działania promocyjne wśród studentóow, zachęcając tę grupę do czynnego udziału w swych pracach, co wpłynęłoby na ściślejszą integrację grupy zawodowej, która pozwoliłaby z kolei na skuteczniejszą walkę o własne interesy zawodowe.