Search Results

1 - 1 of 1 items

  • Author: Jana Trdič x
Clear All Modify Search
Hospital care expenditures for persons in the last stages of life

Izdatki za bolnišnične obravnave oseb v zadnjem obdobju življenja

Izhodišča. Empirične raziskave v državah OECD (The Organisation for Economic Cooperation and Development) kažejo na zgostitev izdatkov za zdravljenje oseb v obdobju pred koncem življenja, na sorazmerno visoke izdatke za zdravljenja oseb v obdobju pred smrtjo v primerjavi z osebami, ki so po zdravstveni obravnavi preživele. Značilen je tudi vzorec izdatkov zdravstvenih obravnav oseb v zadnjem letu življenja glede na njihovo starost: ti izdatki se z naraščajočo starostjo osebe zmanjšujejo. Izračunali smo podatke o izdatkih za bolnišnično oskrbo oseb v letih pred smrtjo za Slovenijo in preverili, ali imajo ti podobne značilnosti, kot jih imajo v državah, kjer so že bile opravljene tovrstne raziskave.

Metode. Izvedli smo retrospektivno raziskavo izdatkov za bolnišnične obravnave oseb, umrlih v letu 2009, v zadnjih petih letih njihovega življenja. V obdelavo podatkov za leto 2009 so vključeni tudi izdatki za bolnišnične obravnave oseb, ki so bili 31. 12. 2009 živi. V bolnišnične obravnave so vključene splošne in specialistične bolnišnice, ki vse storitve v akutni obravnavi obračunavajo s skupinami primerljivih primerov, psihiatrične bolnišnice in psihiatrični oddelki splošnih bolnišnic, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča ter rehabilitacijski centri v zdraviliščih. Uporabljena je deskriptivna metoda obdelave podatkov, ki ocenjuje razvoj izdatkov za zdravstvene obravnave v obdobju pred smrtjo in razmerje (glede na starost, spol in glavno diagnozo) med izdatki za zdravstvene obravnave umrlih in preživelih.

Rezultati. Od 280 milijonov EUR izdatkov za hospitalizacije oseb, umrlih leta 2009, v zadnjih petih letih njihovega življenja je bilo 172 milijonov EUR (60 %) namenjenih njihovemu zdravljenju v zadnjem letu njihovega življenja. V letu 2009 je od 854 milijonov izdatkov za hospitalizacije večji del (75 %) povezanih z obolevnostjo kot pa s smrtnostjo. Največ je bilo namenjeno za hospitalizacije oseb, ki so umrle zaradi raka in bolezni krvi (41,9 %) ter zaradi bolezni obtočil (29,9 %), skupaj 71,8 % od vseh izdatkov. Povprečni izdatek za umrlega do 39. leta starosti je 18.292 EUR, za umrlega med 40. in 69. letom starosti 14.525 EUR in za umrlega nad 70. letom starosti pa 10.483 EUR. Povprečni izdatek se zmanjša od 13.969 EUR za umrle med 70. in 74. letom starosti na polovico (7.652 EUR), za umrle, stare med 85. in 89. letom. Povprečni izdatek za preživelega do 39. leta starosti je 2.095 EUR, za preživelega med 40. in 75. letom starosti pa 3.416 EUR. Za osebe, starejše od 75 let, se krivulja izdatkov postopoma znižuje. Podatek o razmerju med izdatki za umrle in izdatki za preživele je za Slovenijo 4,1, in je v primerjavi z rezultati tujih raziskav sorazmerno manjši.

Zaključki. Rezultati naše raziskave izdatkov za bolnišnične obravnave kažejo njihovo zgostitev v zadnjih letih življenja in njihovo zmanjševanje z naraščajočo starostjo umrlega. Enake značilnosti kažejo tudi rezultati raziskav teh izdatkov v tujini. Izjema je le podatek o razmerju med izdatki za umrle in izdatki za preživele, ki je za Slovenijo 4,1, in je v primerjavi z rezultati tujih raziskav sorazmerno manjši.

Open access