Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for

  • Author: Iwona Jonczy x
Clear All Modify Search
Open access

Iwona Jonczy

Formy występowania wybranych metali w żużlach hutniczych na tle ich właściwości geochemicznych

Badania składu chemicznego żużli hutniczych pochodzących zarówno z bieżącej produkcji, jak i składowanych przez wiele lat na zwałowiskach wykazały, że są one bardzo zróżnicowane. Żużle zawierają znaczne ilości metali, w tym metali ciężkich, obok pierwiastków z grupy niemetali i lantanowców.

W artykule na podstawie badań mineralogiczno-chemicznych żużli stalowniczych oraz żużli po produkcji stali i rud Zn-Pb, scharakteryzowano formy występowania i powiązania ze składnikami fazowymi wybranych metali: żelaza, manganu, cynku, ołowiu i in.

Stwierdzono, że metale w żużlach hutniczych mogą występować w postaci drobnych kropli nie oddzielonych od żużla w procesie hutniczym, tworzyć skupienia polimetaliczne, własne fazy (zwłaszcza tlenkowe) oraz ukrywać się w strukturach faz krzemianowych. Znaczna ilość metali jest rozproszona w szkliwie i substancji amorficznej.

Prowadzone badania dostarczają informacji na temat występowania metali w żużlach hutniczych, co jest szczególnie istotne podczas wykonywania prac związanych z gospodarczym wykorzystaniem żużli. Dotyczy to zwłaszcza coraz częściej podejmowanych prób pozyskiwania pierwiastków z żużli hutniczych. Działania te determinują konieczność analizy składu chemicznego i fazowego żużli, gdyż mogą stanowić ważną wskazówkę np. przy opracowywaniu odpowiedniej technologii odzysku pierwiastków.

Open access

I. Jonczy

Abstract

The article characterizes microstructures of metallurgic slag of varying age remaining from the production of iron and steel and the Zn-Pb ore processing in relation to magmatic rocks and ores. Based on microscopic observations - among others - hypocrystalline, hyaline and felsite (characteristic for magmatic rocks) microstructures were observed in the slag. Also microstructures related to ores, including framework and dendritic, colomorphic and corrosive structures were noted. The diversity of the microstructures presented in the article is a result of the differentiation in the formations of individual components of the slags, which depends, inter alia, on the method and the rate of cooling of the alloys.

Open access

Iwona Jonczy and Łukasz Gawor

Abstract

Characteristics of mining and metallurgical waste dumps in Ruda Śląska was presented in this article. Special attention was paid to the relationship of waste material accumulated on the dumps with resources exploited on studied area. The possibilities of dumps management were also traced and two directions were indicated. The first one is associated with forming a biological covering on the dumps and the second one - with the dumps liquidation and with recovery areas now occupied by the dumps and thus with the secondary use of material collected on them.

Open access

Iwona Jonczy and Borys Borówka

Abstract

The article presents the characterization of a near-surface part of Orzesze beds in the region of the main saddle. The lithological profile of the region in concern has been confirmed to contain claystones with interburdens of sandstones and sands occurring at the surface. Among the claystones, a coal bed was drilled into.

Field observations with a video camera, direct observations made in the boreholes and laboratory studies of the obtained rock samples have indicated high levels of weathering of the clastic formations.

The weathering processes within the sandstones form fissures and rock voids by means of which rainwater flows freely into the deeper parts of the rock mass.

The mineral composition of the sandstones includes mostly quartz, accompanied by plagioclases, micas, breccias and heavy minerals in smaller amounts. The binding material is cement-type and clayey-carbonate. The sands occurring at the surface constitute their eluvium, which is evidenced by similar texture qualities of both the sediments. The claystones contain mostly kaolinite and quartz; in their composition minerals from smectite group were also found. They are characterized by very high absorbability, which leads to their swelling and washing out. It has been found that the weathered parts of rocks indicate significantly lowered compressive strength in comparison to the values assumed in case of the rocks of the Orzesze beds.

Open access

Iwona Jonczy, Miłosz Huber and Lesia Lata

Streszczenie

Odpady hutnicze zc względu na korzystne parametry techniczne są często wtórnie wykorzy- stywane w gospodarce, głównie do produkcji różnego rodzaju kruszyw. Wprowadzenie odpadów- hutniczych do środowiska determinuje konieczność poznania ich składu mincralogiczno-chcmicz- nego, na podstawie którego można ocenić zawartość w odpadach metali ciężkich, ich powiązania zc składnikami odpadów', a tym samym możliwości uwalniania i migracji metali do środowiska. W artykule scharakteryzowano skład mineralny i chemiczny zeszklonych odpadów' hutniczych po produkcji cynku i ołowiu zc starego zwałowiska w' Rudzic Śląskiej, odniesiono się również do wcześniej prowadzonych badań odpadów' stalowniczych. Stwierdzono, żc dominującym składnikiem odpadów- jest szkliwo, w otoczeniu którego występują wytrącenia metaliczne oraz drobne krystality faz krzemianowych. Stosunkowa niska zaw'artość metali ciężkich w' badanych odpadach w' połączeniu zc słabym ich zwietrzeniem (pomimo długoletniego składow'ania na zwałowisku), jak również nie- wielka wymywalność metali, stwarzają perspektywy wykorzystania badanych odpadów' hutniczych np. w drogownictwie jako jeden z kompozytów' do produkcji kruszyw'.

Open access

Krystian Probierz, Łukasz Gawor, Iwona Jonczy and Marek Marcisz

Abstract

The cataloging of over 220 coal mining dumping grounds after hard coal mining was carried out on the area of the Upper Silesian Coal Basin (USCB). Considering the significant content of coal particles in the waste, these object may be perceived as perspective anthropogenic deposits. In order to define the possibilities of recovery, an attempt of linking the quality of coal in the deposit and the in waste material was performed. Another step is the reclamation and use of dumping grounds after completing effective recovery processes.

The purpose of the research was the cataloging, mapping and valorization of coal mining waste dumps from Katowicki Holding Węglowy coal mines, for the needs of reclamation and management of examined objects and defining the potential recovery of coal from the dumps. The valorization of the post-mining waste dumps was done with the use of original methodology, considering the problems of: reclamation, management, accessibility of the dumps as well as environmental hazards. T he directions of the technical reclamation (e.g. landscape objects, tabular dumps) and biological reclamation (e.g. forest direction, mixed reclamation (grass and tree reclamation), grass cultivation, lack of reclamation) were defined. Accessibility with regard to open access/closing of the dump area and the roads leading towards the object were evaluated. T he connection of coal quality in the deposits of KHW S.A. and in waste material enabled the definition and evaluation of the potential possibilities of recovery of coal from the post mining dumping grounds.