Search Results

1 - 6 of 6 items

  • Author: Grzegorz Maj x
Clear All Modify Search
Energy Properties of Sunflower Seed Husk as Industrial Extrusion Residue

Abstract

The paper presents possibilities of using by ‒ products of the agri-food sector, in the form of sunflower husks, for energy purposes. Physical and chemical properties in the form of heat of combustion, calorific value for three moisture levels and ash content for two temperatures of combustion were determined and the carbon content (C), hydrogen content (H) and nitrogen content (N) were calculated pursuant to the PN-EN 15104 standard. Analysis of the heat of combustion and calorific value proved good energy properties of the investigated biomass. For the moisture level of 9%, 16%, 32% the heat of combustion was respectively 19.44 MJ∙kg-1, 17.94 MJ∙kg-1, 15.03 MJ∙kg-1, and the calorific value 18.09 MJ∙kg-1, 16.28 MJ∙kg-1, 13.16 MJ∙kg-1. The average ash content of the investigated biomass for the combustion temperature of 600°C and 815°C was respectively 2.12% and 2.04. In the analyzed biomass the nitrogen content was determined at the level of 1.57%, carbon of 43.87% and hydrogen of 6.29%.

Open access
SYSTEM WYŚWIETLANIA PARAMETRÓW LOTU DLA ŚMIGŁOWCA TYPU Mi-17 – WYNIKI BADAŃ

Abstract

Przedmiotem artykułu są badania w locie nowo opracowanego systemu wyświetlania parametrów lotu (SWPL). Omawiany system przeznaczony jest do zobrazowania na wyświetlaczu przeziernym umieszczonym przed okiem pilota pełnej informacji pilotażowo-nawigacyjnej, ostrzeganiu o sytuacji niebezpiecznej na pokładzie śmigłowca i sygnalizacji błędów pracy systemów pokładowych. System przystosowany jest do pracy w warunkach dziennych i nocnych, przy czym w warunkach nocnych współpracuje z goglami noktowizyjnymi stosowanymi w lotnictwie Sił Zbrojnych RP.

W artykule przedstawiono główne elementy składowe badanego systemu wraz z ich przeznaczeniem i funkcją. Szczegółowo opisano zaimplementowane w systemie rodzaje zobrazowania oraz sposób i ilość prezentowanej na wyświetlaczu przeziernym informacji. Następnie omówiono wymagany zakres i rzeczywisty przebieg prób w locie podlegającego badaniu systemu. Badania realizowano na śmigłowcu Mi-17-1V. Na zakończenie podano wyniki przeprowadzonych badań systemu wyświetlania parametrów lotu, w szczególności dotyczących spełnienia Założeń Taktyczno-Technicznych na badany system.

Open access
System Research Of Multi-Barrel Machine Guns Installed On Board Of The Helicopter Of Mi-17 Type

Abstract

This article presents tests of a multi-barreled machine gun system built on board of a helicopter. The described weapon system consists of three 7.62 mm M-134G multi-barreled machine guns built on the designed frames of shooting positions located in the escape hatch window, the side doors and the rear doors of the transport cabin of the Mi-17-1V helicopter.

The article presents basic tactical and technical parameters of the M-134G multi-barreled machine gun as well as detailed placement and equipment of the shooting positions. Secondly, the adopted range and the actual conduct of tests on the system are discussed. Among other things, its reliability, the impact of its work on the operation of the other on-board systems and vice versa as well as the effectiveness of the helicopter protection are analysed and rated. Finally, the results of conducted tests are given, in particular the system’s compliance with the tactical and technical requirements.

Open access
BADANIA SYSTEMU WIELOLUFOWYCH KARABINÓW MASZYNOWYCH ZABUDOWANYCH NA POKŁADZIE ŚMIGŁOWCA TYPU Mi-17

Abstract

Przedmiotem artykułu są badania systemu wielolufowych karabinów maszynowych zabudowanych na śmigłowcu. Opisywany system uzbrojenia składa się z trzech 7,62 mm wielolufowych pokładowych karabinów maszynowych M-134G zabudowanych na zaprojektowanych ramach stanowisk strzeleckich umiejscowionych w luku awaryjnym okna, drzwiach bocznych i drzwiach tylnych kabiny transportowej śmigłowca Mi-17-1V.

W artykule przedstawiono podstawowe parametry taktyczno-techniczne wielolufowego karabinu M-134G oraz szczegółowe umiejscowienie i wyposażenie stanowisk strzeleckich. Następnie omówiono przyjęty zakres oraz rzeczywisty przebieg badań rozważanego systemu. Badano i oceniono m.in. niezawodność systemu, wpływ jego pracy na działanie pozostałych systemów pokładowych i odwrotnie oraz efektywność ochrony śmigłowca. Na zakończenie przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań systemu oraz jego zgodności z Założeniami Taktyczno-Technicznymi.

Open access
Flight Parameter Display System For The Mi-17 Helicopter – Test Results

Abstract

This article presents flight tests of a newly developed Helmet-Mounted Flight Parameters Display System (SWPL). Presented system is designed to illustrate full piloting and navigational information, warning about emergency on the helicopter’s board and signaling on-board helicopter systems failures on the translucent display. The system is designed to work in day and night time conditions. In night time conditions, the system cooperates with night vision goggles applicable in Polish Air Force. The article presents the main components of the tested system, along with their purpose and function. It also describes in detail the methods of display implemented in the system and the amount of displayed information. The article discusses the required range and the actual course of the flight tests of that system. Tests were conducted on a Mi-17-1V helicopter. The results of the flight tests of the Helmet-Mounted Display System are given in conclusion, in particular regarding meeting the tactical and technical requirements of the system.

Open access
Emission of Fumes of Ursus MF235 under Conditions of Load with The Use of a Movable Dynamometric Stand

Abstract

The article presents calculations of unit fumes emission made based on the measurements of the fumes composition during a load test. The test was carried out with the use of a movable dynamometric stand adjusted for testing agricultural tractors by power take-off shaft. Calculations of unit emission were made based on the assumed flow of air sucked by an engine and the measured composition of fumes emitted during the load test. Results of tests and analyses supply information on the mass of particle matter and the selected gas elements emitted by an engine working under the load which was related to simultaneous determination of the exploitation characteristic of an engine. The presented methodology may be helpful at evaluation of impact of farm tractors on the environment within the hazardous fume components emitted by them.

Open access