Search Results

1 - 10 of 11 items

  • Author: Dorjan Marušič x
Clear All Modify Search
There is no two without three!

There is no two without three!

Open access
Meeting the Bulletin and healthcare system upgrade

Biltenu in nadgradnji zdravstvenega sistema na pot

Open access
Bulletin indexed in the Research Papers in Economics database

Bilten indeksiran v bazi Research Papers in Economics

Open access
Review

Pregled

Open access
In memoriam: prof. dr. Slavko Ziherl (1945-2012)

In memoriam: prof. dr. Slavko Ziherl (1945-2012)

Open access
Model practices

Referenčne ambulante

Osnovno zdravstvo je izpostavljeno velikim obremenitvam, ki so posledica demografskih sprememb, ozaveščenosti ljudi in tudi organizacijskih sprememb v zdravstvu. Ob pomanjkanju zdravnikov je potrebno najti rešitev, ki bo prerazporedila obremenitev zdravnike in ohranila visoko kakovost obravnave bolnikov.

Z uvedbo referenčnih ambulant se v osnovno zdravstvo uvaja nov koncept dela na področju: kadrovskih normativov (zdravniku in zdravstvenemu tehniku je dodana diplomirana medicinska sestra za polovico delovnega časa), vsebine dela (natančno je definirana pot obravnave kroničnih bolnikov, razširjena so področja preventivnega presejanja, hkrati pa je potrebno vzpostavljati registre kroničnih bolnikov in dosegati kazalnike kakovosti) ter organizacije dela (spremenjena struktura tima, spremenjena delitev dela).

Ob velikem zanimanju zdravnikov bo v letu 2011 z delom pričelo 105 referenčnih ambulant, ki so regijsko enakomerno zastopane. S tem je narejen korak, da bodo sčasoma vsi zdravniki prevzeli koncept dela referenčnih ambulant in tako omogočili načrtovano in nadzorovano kakovostno oskrbo bolnikov.

Open access
Recommended reading: Writing (scientific) articles

Pisanje (znanstvenih) člankov

Znanost temelji na kumulativnosti. Brez objav raziskovalnih rezultatov znanosti ne bi bilo. Objavljanje rezultatov znanstvenega raziskovanja je osnovna značilnost procesa znanstvenega informiranja in komuniciranja. Znanstveno delo (članek) objavlja rezultate znanstvenega raziskovanja. Za znanstveni članek je pomembna struktura pisanja in jasnost sporočila. Članek sestavljajo: naslov članka, ime in priimek avtorja, izvleček in ključne besede, uvod, material in metode, rezultati, razpravljanje, morebitne zahvale, literatura, morebitne priloge ter morebitni življenjepis avtorja. Pisanje pripravi avtorja, da jasno oblikuje svoje misli. S člankom avtor seznanja zainteresiranega bralca s svojim raziskovalnim delom.

Open access
Sustainability and longevity of a psychiatric activity network in Slovenia: proposal services to child psychiatry

Vzdržnost in dolgoživost mreže psihiatrične dejavnosti v Sloveniji: predlog storitev na primeru otroške psihiatrije

Ravnovesje med ceno in učinkovitostjo dela je najbolje optimizirati s primerno mešanico strokovnih profilov in izkušenj. V članku sta predstavljeni matematični enačbi za izračun potreb za različne duševne motnje ter potreb po osebju za ustrezno obravnavo določene duševne motnje. Teoretično bi lahko vse oblike zdravljenja opravil pedopsihiater, kar pa bi, zaradi dražjega izobraževanja in plačevanja zdravnikov, po nepotrebnem dvignilo ceno storitvam. Ena od rešitev bi bil kompromis, kjer bi pomemeben delež otrok, ki ne potrebujejo terapije z zdravili, spremljalo nezdravniško osebje. Zagotovo pa bi bilo potrebno razdeliti delo v tri kategorije: na primere, ko naj pedopsihiatrija prevzame vodilno vlogo, primere, ko naj preostale ustanove prevzamejo vodilno vlogo ter primere, pri katerih naj bo pristop od vsega začetka večslojen. S krepitvijo interesa staršev in ostalih svojcev ter s spodbujanjem k organiziranju skupin za samopomoč, bo tudi pedopsihiatrija dolgoročno pridobila. Predstavljeni podatki in razmišljanja v članku naj bodo izziv za razpravo med vsemi udeleženimi pri morebitnem prilagajanju ali celo preoblikovanju pedopsihiatričnih storitev v Sloveniji.

Open access
Health care reforms

Abstract

In large systems, such as health care, reforms are underway constantly. The article presents a definition of health care reform and factors that influence its success. The factors being discussed range from knowledgeable personnel, the role of involvement of international experts and all stakeholders in the country, the importance of electoral mandate and governmental support, leadership and clear and transparent communication. The goals set need to be clear, and it is helpful to have good data and analytical support in the process. Despite all debates and experiences, it is impossible to clearly define the best approach to tackle health care reform due to a different configuration of governance structure, political will and state of the economy in a country.

Open access
Quality indicators and accreditation as a tool for quality management in healthcare in Slovenia

Kazalniki kakovosti in akreditacija kot orodja za vodenje kakovosti v zdravstvu v Sloveniji

Uvod. Proučevanje odstopanj od pričakovanih rezultatov dejavnosti je osnovno orodje za izboljšanje kakovosti. Tudi v zdravstvu se tovrstno proučevanje odvija, zlasti z določitvijo kazalnikov kakovosti in postavitvijo standardov ter presojo njihovega spoštovanja skozi sistem akreditacije. V Sloveniji so se, še posebej v zadnjem letu, vrstile dejavnosti, namenjene razvoju tega področja.

Metode. Potrebno se je bilo uskladiti in se dogovoriti za nacionalni nabor kazalnikov kakovosti ter pogoje za vzpostavitev ustreznega modela akreditiranje zdravstvenih ustanov v Sloveniji. Dogovor zahteva usklajevanje vseh ključnih akterjev in bistveno prispeva k razjasnitvi odnosov odgovornosti med partnerji v sistemu zdravstvenega varstva.

Rezultati. Oblikovan je bil razširjen nabor 72 kazalnikov kakovosti, ki se spremljajo na nacionalni ravni. Postavljene so bile tudi usmeritve glede akreditiranje, ki predvidevajo spodbude za akreditiranje pri mednarodno priznanih organizacijah. Pri tem je ključno upoštevanje nacionalnih in mednarodnih usmeritev, še posebej pa Direktive o pravicah pacientov do čezmejnega zdravstvenega varstva.

Zaključek. Skupna točka vseh partnerjev je zagotavljanje visoko kakovostne in varne zdravstvene obravnave za bolnika.

Open access