Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author: Damir Karpljuk x
Clear All Modify Search
Open access

Maja Meško, Mateja Videmšek, Damir Karpljuk, Zlatka Štok and Iztok Podbregar

Occupational stress among slovene managers with respect to their participation in recreational sport activities

Objective: The aim of this study was to determine the level of stress that managers experience at workplace, and to determine possible differences between the selected independent variables, including gender, age and participation in recreational sports, and the level of occupational stress experienced.

Methods: We studied a sample of 85 managers from randomly selected Slovene companies. The data obtained were processed by the SPSS computer programme and analysed by the following statistical methods: descriptive statistics and frequency distribution for variables; t-test to examine the statistical signifcance of differences between the genders concerning the experience of stress symptoms; and ANOVA to examine statistical signifcance of differences between age groups and physical activity of groups in terms of stress symptoms. All our statistically significant conclusions were drawn at a 95% confidence interval.

Results: The participants assessed their work-related stress as moderate. There were no statistically significant differences in their experiencing of occupational stress with respect to the selected socio-demographic variables, i.e. gender and age. However, the participating managers differed significantly in two variables, i.e. participation in recreational sports activities and experience of occupational stress. The lowest level of stress was experienced by managers practicing recreational sports at least three times a week, and the highest in those not engaged in any recreational sports activities.

Conclusion: Managers who often experience stress need to adopt healthier, more physically active, lifestyles.

Open access

Jera Zajec, Mateja Videmšek, Jože Štihec, Damir Karpljuk, Matej Tušak and Maja Meško

Življenjski Slog Vzgojiteljev in Pomočnikov Vzgojiteljev Kot Element Subjektivnih Teorij

Uvod: S subjektivnimi teorijami vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev avtorji osvetlijo problem kakovostnega preživljanja časa otrok v vrtcih in s tem povezanega prevzemanja življenjskega sloga predšolskih otrok. Z ugotavljanjem razlik v mnenjih, stališčih in v navadah med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev o nekaterih dejavnikih kakovosti preživljanja časa otrok v vrtcu avtorji ugotavljajo, ali imajo vzgojitelji, ki imajo večji vpliv na usmerjenost dela v vrtcu, tudi strožja merila ocenjevanja trenutnega stanja.

Metode: Vzorec anketirancev je obsegal 810 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev iz celotne Slovenije. Podatki so bili zbrani v okviru širšega raziskovalnega projekta z naslovom Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje. Za analizo podatkov smo uporabili statistični program SPSS različice 16.

Rezultati: Analiza rezultatov je pokazala razlike med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v oceni količine in kakovosti športnih pripomočkov ter v odnosu do gibalnih/športnih dejavnosti, in sicer v prid vzgojiteljem, ki so tudi pogosteje gibalno/športno dejavni in pogosteje izvajajo gibalne dejavnosti v vrtcih.

Zaključek: Rezultati raziskave avtorje usmerjajo v preoblikovanje subjektivnih teorij na podlagi celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa. V ta namen predlagajo širitev ponudb preventivnih gibalnih/športnih programov v obstoječe programe izobraževanja bodočih pomočnikov in vzgojiteljev, širjenje ponudb seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja ter obogatitev športno-rekreativnih programov v vrtcih za starše, otroke in za zaposlene. S celostnim pristopom bi pripomogli k preoblikovanju subjektivnih teorij, ki posledično vplivajo tudi na usmerjenost vzgojiteljev in pomočnikov v gibalne dejavnosti predšolskih otrok.

Open access

Mateja Videmšek, Jože Štihec, Damir Karpljuk, Maja Meško, Jera Gregorc and Naja Videmšek

Abstract

Objective. The aim of this study was to analyze the opinions of educators about the occurrence of injuries in children of different ages during organized and non-organized physical activities in kindergarten. Methods. Our sample included 322 teachers from 53 kindergartens in Slovenia. We calculated the frequencies and performed a chi-square test. Results. Most of the children have organized physical activity in kindergarten 1 to 2 times per week; for children in the first age group, it usually lasts for 20 minutes or less; for children in the second age group, it lasts for 20 to 30 minutes. Most physical activities take place in the playroom, where the majority of injuries also occur. Injuries most frequently occur when running and jumping and less frequently during other physical activities. During free play, children are often injured in the outer court between 9 and 12 a.m. Boys are more often injured than girls. Educators indicate unforeseen situations as the most common cause of injury. The most common injuries are bumps on the head, especially in younger children, who stay at home for a few days as a result of these injuries. Parents of younger children are not as satisfied with the actions of educators when injuries occur as parents of older preschool children. Educators rehabilitate the children’s injuries themselves and inform parents about it. Only one third of the educators make a record of injuries, and half of them only when a serious injury has occurred. Conclusions. The analysis results showed statistically significant differences between children of different ages according to the cause of injury, time of injury, the place where the child was injured during organized physical activity, type of activity at the time of injury, injured part of the body, and parental satisfaction with the action of the educator. Based on the results, we proposed some actions to reduce injuries in preschool children in kindergarten.