Search Results

1 - 3 of 3 items

  • Author: Antoni Matuszko x
Clear All Modify Search

Abstrakt

Pod pojęciem ekomiasta rozumiano miasto ekologiczne działające zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Celem opracowania jest przedstawienie działań proekologicznych w zakresie poprawy klimatu w mieście. Na wstępie opisano niekorzystne cechy klimatu miasta w aspekcie globalnego ocieplenia na przykładzie danych klimatologicznych z Krakowa. Zwrócono uwagę na zróżnicowanie przestrzenne warunków klimatycznych w zależności od zagospodarowania terenu. Przedstawiono sposoby poprawy warunków aerosanitarnych i adaptacji miasta do zmian klimatu. Wykazano, że działania proekologiczne podejmowane w Krakowie dają podstawę do stwierdzenia, że Kraków już wkrótce może stać się przykładem ekomiasta, a także wzorem dla innych miast w Polsce.

Abstrakt

Artykuł zawiera rozwinięcie propozycji przedstawionej w artykule pt. Zasady sporządzania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę (). Omawia się tu sposób przeliczania wielkości maksymalnego zapotrzebowania na nowe tereny mieszkaniowe oraz tereny związane z innymi funkcjami w pierwszej fazie sporządzania bilansu terenów, a także sposób postępowania w dalszych fazach. Propozycja ta stanowi alternatywę w stosunku do sposobu dokonywania obliczeń przyjętego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oparta jest na doświadczeniach praktyki projektowej oraz informacjach pochodzących z prac teoretycznych i publikacji na temat rozwoju i zasad kształtowania struktury przestrzennej jednostek osadniczych (miejskich i wiejskich, o różnych wielkościach i funkcjach).

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie propozycji dotyczących zasad postępowania w trakcie sporządzania bilansu terenów. Artykuł jest wynikiem teoretycznych i praktycznych doświadczeń zespołu autorskiego dotyczących prognozowania zapotrzebowania na nowe tereny rozwojowe gmin. Jest oparty na analizie zasad sporządzania bilansu terenów przyjętych w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozpoznaniu doświadczeń praktycznych. Wyniki tej analizy wykazują, że dotychczasowe przepisy budzą wątpliwości w zakresie określonej w nich zasady dokonywania obliczeń. W artykule wskazuje się celowość modyfikacji tej zasady oraz przedstawia się jej zakres i uzasadnienie, proponując jednocześnie konkretne rozwiązania problemu. Rezultatem proponowanych rozwiązań jest uproszczenie oraz zmniejszenie nakładów i kosztów prac nad bilansowaniem terenów przy jednoczesnym zwiększeniu wiarygodności uzyskiwanych wyników.