Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author: Anna Cabak x
Clear All Modify Search
Open access

Joanna Gotlib, Anna Cabak, Ugur Cavlak, Stefan Janev, Irena Kunicka, Berta Paz Lourido and Dariusz Białoszewski

Streszczenie

Systemy kształcenia w rożnych krajach Europy rożnią się czasem trwania studiow, liczbą godzin oraz treściami kształcenia. Celem pracy była ocena satysfakcji ze studiowania studentow wybranych krajow Europy. Materiał i metody: przebadano 299 studentow ostatniego roku z 5 krajow: Bułgaria (BG) - 20, Hiszpania (ES) - 100, Łotwa (LV) - 21, Turcja (TUR) - 58 oraz Polska (PL) - 100 studentow. Anonimowe i dobrowolne badania, autorski kwestionariusz w językach narodowych. Odsetek zwrotu ankiet: 86%. Statistica 9.0, test Kruskalla-Wallisa, p < 0,05. Wyniki: większość studentow wybrałaby ponownie studia na kierunku fizjoterapia, mniejsza grupa PL deklarowała wybor tej samej uczelni (p < 0,05). W opinii 42% PL, 50% ES i 22% TUR liczba godzin praktycznych była zbyt mała (p < 0,05). W opinii 39% PL, 58% ES i 22% TUR czas kontaktu z pacjentem był zbyt krotki (p < 0,05). TUR (4,13) deklarowali większe zadowolenie ze studiowania niż PL (3,73) i ES (3,95) (p < 0,05). ES niżej (p < 0,001) niż PL i TUR ocenili wiedzę w zakresie podstawowych dziedzin klinicznych. 44% ES, 24% PL i 37% TUR czuła się przygotowana do poszukiwania pracy (p < 0,05). Wnioski: 1. System kształcenia może wpływać na poziom satysfakcji ze studiowania kierunku fizjoterapia. 2. Bez względu na system kształcenia studenci odczuwają niedosyt związany ze zbyt małą liczbą godzin poświęcanych na zajęcia kliniczne. Konieczne jest rownież zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na przekazywanie studentom wiedzy na temat najnowszych metod stosowanych w fizjoterapii

Open access

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Anna Cabak, Katarzyna Barczyk, Andrzej Bugajski, Joanna Grzegorczyk, Wojciech Kułak, Piotr Majcher, Olga Nowotny-Czupryna, Maciej Płaszewski, Katarzyna Prokopowicz and Janusz Sierdziński

Postawy studentów fizjoterapii wobec grupy zawodowej oraz towarzystw naukowych związanych z fizjoterapią i rehabilitacją

Cel pracy: celem pracy była analiza postrzegania postaw studentów fizjoterapii uczelni medycznych (PM), uczelni o profilu wychowanie fizyczne (PWF) oraz pozostałych uczelni (IP) wobec własnej grupy zawodowej oraz towarzystw naukowych związanych z fizjoterapią i rehabilitacją. Materiał i metody: badaniami objęto łącznie 593 studentóow 10 polskich uczelni: 4 PM, 2 PWF i 4 IP. Badania zostały przeprowadzone w marcu i kwietniu 2009 roku wśród studentów III roku. Udział w badaniu był dobrowolny. Narzędziem badawczym był anonimowy, autorski, kwestionariusz zawierający łącznie 88 pytań. Do analizy prezentowanych w niniejszej pracy wyników wybrano 5 pytań. Analiza statystyczna: test Kruskalla-Wallisa i test Chi-kwadrat (X2); p < 0,05, STATISTICA 8.0, licencja WUM. Wyniki: w badanej grupie dominowała opinia, że grupa zawodowa fizjoterapeutów w Polsce jest podzielona: 41% PM, 44% PWF i 39% IP (p = NS), jednakże duża grupa badanych nie miała na ten temat zdania: 41% PM, 40% PWF i 42% IP (p = NS). 25% badanej grupy studentów znało Polskie Towarzystwo Fizjoterapii jako organizację naukową zrzeszającą fizjoterapeutów: 33% PM, 35% PWF oraz 16% IP. Tylko 3% wszystkich studentóow potrafiło wymienić również Polskie Towarzystwo Rehabilitacji. Studenci PM i PWF istotnie częściej (p < 0,001) niż studenci IP znali towarzystwa naukowe. Najbardziej znanym czasopismem naukowym z dziedziny fizjoterapii i rehabilitacji była w badanej grupie studentóow Fizjoterapia Polska - 34% oraz Fizjoterapia 32%. Tylko 11% studentów znało tytuł: Postępy Rehabilitacji. Wniosek: organizacje zawodowe i naukowe zrzeszające fizjoterapeutów powinny podjąć działania promocyjne wśród studentóow, zachęcając tę grupę do czynnego udziału w swych pracach, co wpłynęłoby na ściślejszą integrację grupy zawodowej, która pozwoliłaby z kolei na skuteczniejszą walkę o własne interesy zawodowe.