Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for

  • Author: Andrzej Jarosiński x
Clear All Modify Search
Open access

Andrzej Jarosiński

Purification of sphalerite concentrate in the chemical and flotation way

In this paper the results of the investigation of magnesium removal, from zinc concentrate derived from zinc-lead ore enrichment plant, have been presented. The characteristics of the initial concentrate and the occurrence forms of dolomite in this material are estimated. It was found that magnesium is collected in the finest fraction of the initial material. The influence of chemical treatment and flotation on the quality improvement of zinc concentrate is determined. This method permits to obtain zinc concentrate containing below 0,3% Mg and about 0,7% Ca.

Open access

Andrzej Jarosiński and Katarzyna Fela

Application of sulphuric(VI) acid leaching for magnesium removal from zinc concentrate

In this paper the results of investigation of magnesium removal from raw zinc concentrate have been presented. The raw materials derive from ZG Trzebionka and ZGH Bolesław. The differences in zinc and magnesium contents are characteristic of these materials. The experiments were carried out in the periodical reactor at 25°C using the H2SO4 solution of 20, 50, and 70%(v/v) concentration. The weight ratio of the solid phase to the liquid phase was 1:10 and 1:2. On the basis of the experimental results it can be stated that the application of sulphuric(VI) acid leaching permits to increase the zinc yield in Zn-Pb ore processing. This method permits to obtain zinc concentrate containing more than 60% Zn and MgO below 0.3% and CaO about 1.4%.

Open access

Andrzej Jarosiński and Katarzyna Fela

The optimization of low-magnesium zinc concentrate production process

In this paper the result of the study on chemical leaching of zinc concentrate with H2SO4 solution was presented. The object of this work was to assess the effect of some parameters such as acid concentration, the leaching agent amount /stoichiometry amount or excess of acid were applied/, reaction time and temperature on the process. The investigation was performed as a active experiment according to Hartley's plan. The process optimisation procedure was based on the fuzzy logic system. Mainly, the parameters such as magnesium leaching efficiency and zinc losses were taken into account. It was stated that the highest magnesium leaching efficiency of 77.8% with low Zn-losses was reached when H2SO4 solution concentration was 2.5% for 20%-excess of acid, at temperature 25°C and process time of 1 hour.

Open access

Andrzej Jarosiński and Artur Przybyła

Precipitation of jarosite as a purifying procedure of the solution obtained after leaching of zinc secondary material

Zinc oxide derived from processing of the slime obtained in an industrial process of electrolytic zinc obtaining was leached with the aqueous sulfuric acid solution. The effect of temperature and time on the extent of leaching was determined. The conditions lead to zinc recovery of about 90%. It was found that the extent of arsenic leaching did not depend upon the time and temperature of leaching. Next the conditions of the solution purification procedure were determined. It was found that jarosite formation as well as the degree of arsenic removal is connected with trivalent iron concentration in the solution.

Open access

Andrzej Jarosiñski, Adam Kozak, Sylwester Żelazny and Piotr Radomski

Streszczenie

Występowanie złóż rud cynku i ołowiu w skałach dolomitowych sprawia, że otrzymane koncentraty sfa-lerytowe zawierają domieszkę dolomitu. Praktyka wskazuje, że znaczna część wprowadzanego magnezu z su­rowcami cynkowymi przechodzi do ostatniej fazy produkcji, elektrolizy cynku. Obecność magnezu w elektrolicie obniża przewodnictwo elektryczne elektrolitu i powoduje pogorszenie wskaźników techniczno-ekonomicznych. Celem opisanych w tym artykule badań było opracowanie metody usuwania magnezu z surowego koncentratu sfalerytowego na drodze chemiczno-flotacyjnej, stosując zużyty elektrolit pochodzący z elektrolizy cynku. Opracowanie ukierunkowano wokół doświadczalnego zobrazowania istniejących zależności i ustalenia opty­malnych warunków zaproponowanej procedury. Stopień wyługowania magnezu wynosił około 80%. Straty cynku wynosiły poniżej 2%, natomiast stężenie magnezu w roztworze wynosiło 20%. Z tych roztworów można odzys­kiwać magnez i cynk, co będzie przedstawione w następnej publikacji.

Open access

Piotr Radomski, Andrzej Jarosiński and Lucyna Madejska

Streszczenie

W pracy przedstawiono wstępne wyniki otrzymywania wodorotlenku magnezu o wysokiej czys- tości i mikro- lub nanostrukturzc na bazie surowców technicznych. Wodorotlenek magnezu może znaleźć potencjalne zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych jako dodatek opóźniający zapłon. Musi cechować się wysoką powierzchnią właściwą (powyżej 100 m2/g), silnym rozdrob- nieniem oraz wysoką czystością. W badaniach stosowano techniczny siarczan magnezu, który przed procesem otrzymywania wodorotlenku magnezu oczyszczano z zastosowaniem metod hydrolitycz- nych. Z oczyszczonych roztworów krystalizowano sól siedmiowodną, która była surowcem do otrzymywania wodorotlenku magnezu. Badania prowadzono dla różnych stężeń siarczanu mag- nezu 0,2-2,0 mol/dm3, jako czynnik strącający stosowano wodorotlenek sodu w przedziale stężeń 0,4-0,5 mol/dm3. Otrzymany osad analizowano przy użyciu technik SEM oraz BET, czystość określano technikami kolorymetrycznymi.

Open access

Lukasz Jarosinski, Andrzej Rybak, Karolina Gaska, Grzegorz Kmita, Renata Porebska and Czeslaw Kapusta

Abstract

Efficient heat dissipation from modern electronic devices is a key issue for their proper performance. An important role in the assembly of electronic devices is played by polymers, due to their simple application and easiness of processing. The thermal conductivity of pure polymers is relatively low and addition of thermally conductive particles into polymer matrix is the method to enhance the overall thermal conductivity of the composite. The aim of the presented work is to examine a possibility of increasing the thermal conductivity of the filled epoxy resin systems, applicable for electrical insulation, by the use of composites filled with graphene nanoplatelets. It is remarkable that the addition of only 4 wt.% of graphene could lead to 132 % increase in thermal conductivity. In this study, several new aspects of graphene composites such as sedimentation effects or temperature dependence of thermal conductivity have been presented. The thermal conductivity results were also compared with the newest model. The obtained results show potential for application of the graphene nanocomposites for electrical insulation with enhanced thermal conductivity. This paper also presents and discusses the unique temperature dependencies of thermal conductivity in a wide temperature range, significant for full understanding thermal transport mechanisms.

Open access

Peter Fečko, Alena Kašpárková, Eva Pertile, Vlastimil Kříž, Barbara Tora, Andrzej Jarosiński and Iva Janáková

Application of pyrolysis residue from waste materials in black coal flotation

The paper deals with the verification of the floatability of pyrolytic oils, which were obtained through the pyrolysis of waste, namely mixed plastics, tyres and waste rubber in combination with black coal from Lazy Mine, and classical collector Montanol 551 in black coal flotation. Black coal from ČSA OKD, a.s. coal preparation plant was used for flotation tests. The results imply that it is possible to produce collectors from waste materials which may be applied in the flotation of black coal. Next, the paper focused on the identification of a suitable combination of pyrolytic oils and Montanol 551 in order to reach ash content in the concentrate below 10%.

Open access

Maria Kusnierova, Maria Prascakova, Dalibor Matysek, Vladimir Cablik, Peter Fecko and Andrzej Jarosiñski

Streszczenie

Mulit jest minerałem glinokrzemianowym o wyjątkowych właściwościach i odgrywa istotną rolę w wytwa­rzaniu ogniotrwałych wyrobów. W przyrodzie występuje bardzo rzadko i z tych też względów jest otrzymywany na drodze syntezy z naturalnych pierwotnych surowców (silmanit, andaluzyt, cyjanit), ale jego głównym źródłem jest kaolinit.

Proces mulityzacji jest związany z przemianą minerałów glinu w mulit. Efektywność przemiany związków glinu w mulit jest zawsze mniejsza w stosunku do teoretycznej zawartości Al2O3 w tworzywie. Proces przemiany zależy od obecności mineralizatorów, temperatury, czasu wypału itp.

Celem tej pracy była ocena możliwości wykorzystania odpadów energetycznych zawierających takie skład­niki jak Al i Si. Do skorygowania składu stosowano glin w postaci gibbsytu. Przebadano wpływ różnych stosunków popiołu lotnego i gibbsytu jak i wpływ temperatury przemiany na skład mineralny (fazowy) przygo­towanych kompozytów typu mulitu.