Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for

  • Author: Agnieszka Szymańska x
Clear All Modify Search
Open access

Edyta Mikołajczyk and Agnieszka Jankowicz-Szymańska

Wpływ otłuszczenia na wysklepienie stóp i ukształtowanie kończyn dolnych u 7-latków

Wprowadzenie: tendencję do sedenteryjnego trybu życia i unikania wysiłku fizycznego obserwuje się w każdej grupie wiekowej, także u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Efektem tego jest rosnąca liczba osób z nadwagą lub otyłością, uskarżających się na bóle kręgosłupa oraz pogorszenie jakości postawy ciała w populacji dzieci i młodzieży. Materiał i metody: badaniami objęto grupę 90 dzieci w wieku 7 lat, w tym 45 dziewcząt i 45 chłopców. Dokonano pomiarów masy i wysokości ciała oraz grubości brzusznego fałdu skórno-mięśniowego. Wykonano 180 odbitek plantokonturograficznych stóp, na których wykreślono kąt Clarke'a. Oceniono przebieg osi długiej kończyn dolnych, mierząc nasilenie koślawości lub szpotawości kolan za pomocą cyrkla liniowego. Wyniki: nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie pomiędzy dziewczętami i chłopcami dotyczących wysokości ciała, masy ciała a także stopnia otłuszczenia. U 45% badanych dziewcząt i 65% badanych chłopców zaobserwowano obniżenie wysklepienia podłużnego stopy. Koślawość kolan odnotowano u 31% dziewcząt i 15,5% chłopców. Szpotawe ustawienie kończyn dolnych obserwowano jedynie u 2% dziewcząt. Wśród badanych chłopców wada ta nie występowała. Wykorzystując korelację porządku rang Spearmana (p < 0,05) stwierdzono istnienie silnej zależności pomiędzy masą ciała i wielkością fałdu skórno-tłuszczowego a ustawieniem kolan. Oznaczenie współczynnika Pearsona dla zależności pomiędzy wielkością fałdu tłuszczowego oraz wartością BMI a wysklepieniem podłużnym stopy wskazuje na brak silnej korelacji. Wnioski: płaskostopie statyczne jest wadą często występującą u 7-latków, zwłaszcza u chłopców. Stan otłuszczenia, jak również ustawienie kończyn dolnych nie wpływa w sposób istotny na stopień wysklepienia stóp. Nadmierna ilość tkanki tłuszczowej, wyrażona zwiększoną masą ciała oraz zwiększeniem grubości fałdu skórno-tłuszczowego na brzuchu zwiększa prawdopodobieństwo koślawego ustawienia kolan u dzieci obojga płci.

Open access

Jolanta Szymańska, Agnieszka Koszuta and Joanna Rosiak

Abstract

Introduction. Many factors affect the oral health of the population. These include individual factors, the effectiveness of dental care, life styles and political, economic and environmental factors. Aim. The aim of the study was to evaluate the type of financing dental care and frequency of dental visits among patients treated with implants because of missing teeth. Material and methods. The survey was conducted among 464 patients of both genders aged 20-74 years, treated with dental implants at the Non-Public Healthcare Centre “Dental” in Tomaszów Mazowiecki. The patients answered questions included in anonymous questionnaire. The questions concerned age, education, type of dental care financing and frequency of dental visits. Results. Results of the survey indicate that among patients treated with implants there were over 14-times more people benefiting from dental care in private clinics providing preventive and restorative treatments at full cost, compared with people using dental services funded by the National Health Fund. Just over 16% of the surveyed patients frequently enough, i.e. at least once in 6 months reported to the dentist. The frequency of dental visits increased with the education level - people with vocational and secondary education most often visited a dentist irregularly, when necessary, while those with higher education - once a year. Patients below 60 years reported to the dentist 1-2 times a year, whereas older - irregularly, when necessary. Conclusion. In preparing the patient for the treatment of missing teeth with implants one should be aware of his need for paying special attention to oral health and regular, sufficiently frequent follow-up visits which has a substantial impact on the course and therapeutic success in the implant prosthetic treatment

Open access

Agnieszka Koszuta and Jolanta Szymanska

Abstract

Social, economic and technological progress results in an increasing range of treatment and rehabilitation methods for patients with partial or complete edentulism. The role of the dentist is to inform the patient about the full range of available missing teeth treatment options leading to complete rehabilitation of the masticatory organ in agreement with the patient’s aesthetic and functional expectations. The aim of the paper was to identify the type of prostheses used by patients before opting for implantsupported teeth replacements, according to the patients’ age, sex, marital status, place of residence and education. The study covered 464 patients, women and men, aged 20-74, treated with dental implants. The patients answered questions in an anonymous questionnaire. The influence of the prosthetic replacement type according to age and marital status was highly statistically significant, whereas it was statistically significant according to sex, place of residence and education. The female respondents who previously used tissue-borne complete or partial dentures opted for implant treatment more frequently. The respondents younger than 40 and between 40-60 years of age who did not previously used any prosthetic replacements opted for implant treatment more frequently. The respondents who did not use any prosthetic replacements decided to undergo implant treatment most frequently, regardless of their marital status, education and place of residence. The patients opted for implant treatment to improve their quality of life, despite the high cost of such therapy.

Open access

Jolanta Szymanska, Agnieszka Koszuta and Katarzyna Drop

Abstract

The number of patients who take the decision to have implantoprosthetic treatment keeps increasing. The aim of this study was to determine the sources of knowledge about possibilities of treating missing teeth with implants. The survey was conducted among 464 patients of both sexes aged from 20 to 74 years, treated with dental implants at the Non-Public Healthcare Centre “Dental” in Tomaszów Mazowiecki. The patients answered questions in an anonymous questionnaire. The questions included age, place of residence and source of knowledge about implants. Persons aged up to 40 years frequently obtained knowledge about the possibility of using implants from the media; patients aged 40-60 years - from their dentist, and people over 60 years of age - from family or friends. Persons living in rural areas or small town frequently acquired knowledge of the possibility of dental implants from the dentist, the city residents - from family or friends. The results of the survey indicate that the dentist is most commonly the main source of information about the possibility of replacing the missing teeth with implants, less family and friends and the media. The source of acquiring knowledge in this field varies depending on the age and place of residence of the persons concerned.

Open access

Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Magdalena Pałucka and Edyta Mikołajczyk

Jakość postawy ciała uczniów I i VI klasy podstawowej szkoły muzycznej

Cel pracy: U około 65% młodzieży szkolnej w Polsce diagnozuje się odchylenia od wzorca postawy prawidłowej. Autorki zwracają uwagę na rolę nauczyciela wychowania fizycznego w rozpoznawaniu wad postawy i procesie ich korekcji. Celem badań jest ocena postawy ciała uczniów I i VI klasy podstawowej szkoły muzycznej i określenie zależności pomiędzy jakością tej postawy a rodzajem wykonawstwa muzycznego. Materiał i metody: Badaniami objęto 53 uczniów, w tym 28 pierwszo- i 25 szóstoklasistów (27 dziewcząt i 26 chłopców). Dzieci podzielono na dwie grupy: pierwszą stanowili uczniowie grający na instrumencie symetrycznie obciążającym narząd ruchu, a drugą grający na instrumentach asymetrycznych. Wszystkie dzieci poddane zostały wzrokowej analizie postawy ciała. Zanotowano także wzrost i masę ciała badanych, a ponadto przeprowadzono krótką ankietę. Wyniki: Budowa somatyczna dziewcząt i chłopców w obu przedziałach wiekowych nie wykazała różnic istotnych statystycznie. Odsetek występowania wad postawy bytł bardzo wysoki. Niemal połowa uczniów charakteryzowała się odchyleniami od prawidłowego ustawienia kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej. Jeszcze częstsze były asymetrie poszczególnych segmentów ciała w płaszczyźnie czołowej. Nieprawidłowości te nasilały się z wiekiem. U dzieci grających na instrumentach symetrycznie angażujących narząd ruchu przeważały wady w płaszczyźnie strzałkowej, a u grających na instrumentach asymetrycznych - w płaszczyźnie czołowej. Wnioski: Wśród uczniów szkoły muzycznej wady postawy ciała są zjawiskiem powszechnym. Technika wykonawstwa muzycznego, związana z rodzajem instrumentu, wpływa na jakość postawy ciała dziewcząt i chłopców. Jakość postawy ciała pogarsza się w miarę upływu czasu poświęconego na grę na instrumencie muzycznym. Nauczyciel wychowania fizycznego powinien szczególnie starannie obserwować dzieci w celu wczesnego wykrycia odchyleń od postawy prawidłowej i podjęcia działań kompensacyjnych.

Open access

Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Beata Nowak and Łukasz Słomski

Wiedza rodziców na temat wad postawy ciała

Wady postawy ciała stanowią poważny problem społeczny. Gwałtowny rozwój technicyzacji doprowadził do ograniczenia aktywności fizycznej także wśród najmłodszych, co przejawia się masowo występującymi zaburzeniami postawy. Dlatego właśnie tak bardzo istotne jest zwiększanie świadomości rodziców odnośnie do zagrożeń wynikających z nieprawidłowości postawy ciała, znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia oraz rozpoznawania podstawowych wad postawy. Badaniu została poddana grupa 388 rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do 18 szkół podstawowych z terenu wszystkich województw. Badani byli proszeni o wypełnienie ankiety mającej ocenić stan ich wiedzy na temat wad postawy. Pytano także o sposób spędzania wolnego czasu i rodzaj uprawianej przez dzieci aktywności fizycznej. Ankieta miała również ustalić, z jakich źródeł rodzice czerpią wiadomości na temat wad postawy ciała. Z przeprowadzonych badań wynika że 34,53% dzieci uczęszczających do szkół podstawowych ma postawę nieprawidłową. Wiedza rodziców na temat wad postawy ciała jest znikoma. Aż 45% rodziców nie potrafi wymienić żadnej z wad, niecałe 15% potrafi scharakteryzować plecy okrągłe, a jedynie 8% umie podać poprawną definicję skoliozy. Jednocześnie wielu rodziców wyraziło chęć uczestnictwa w prelekcji na temat wad postawy w szkole, w której uczy się ich dziecko. Głównym źródłem informacji na temat profilaktyki wad postawy ciała jest dla rodziców lekarz pediatra (24%) i telewizja (20%). Tylko co czwarty rodzic uzyskał informacje na temat zagrożeń wynikających z pogorszenia jakości postawy ciała od nauczyciela. Niemal 79% rodziców uważa, że ich dzieci wystarczająco aktywnie spędzają czas wolny, chociaż w zorganizowanych formach aktywności fizycznej bierze udział niecałe 24% z nich. Mimo iż coraz więcej mówi się o problemie wad postawy ciała wiedza rodziców na ten temat jest wciąż bardzo mała. Wydaje się, że znaczniejszą rolę w propagowaniu wiedzy dotyczącej zapobieganiu wadom postawy powinni odegrać nauczyciele z racji swojego przygotowania zawodowego i stałego kontaktu z uczniami i ich opiekunami.

Open access

Agnieszka Szymańska

Abstract

The research aimed to describe the differences in preschool children’s families in terms of parental influence. One of the important factors predicting a child’s behavior at kindergarten was parental directiveness. Directiveness was conceptualized as one of the acts of speech by which the speaker coaxes another to do something. Two types of directiveness were distinguished: warm-hearted directiveness and aggressive directiveness. Two hundred and four participants, parents of kindergarten children, took part in the research. Selection for the research sample was conducted according to the teacher’s representation of a child’s behavior at kindergarten (well-behaved or badly-behaved). Parents completed psychological tests measuring their level of parental control (conceptualized as teaching the child the rules of social behavior) and, finally, the level and type of directiveness (warm-hearted or aggressive). The purpose of the analysis was to discover which of the enumerated variables best explained a child’s behavior at kindergarten. Canonical correlation, discriminant analysis and data mining methods were used for the analysis. Analyses were performed with the help of the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) and STATISTICA Data Miner 8 software. The results indicate that the level and type of parental directiveness is the most important factor that distinguishes children in groups, the split being due to the children’s behavior at kindergarten.

Open access

Agnieszka Szymańska

Abstract

The study focused on verifying the relationship between the ability to meet parental goals, parental difficulty, the child's representation in the parent's mind, and aggressive directiveness. The project refers to Tomaszewski’s theory of action as well as to Gurycka's theory of parental mistakes, in which the inability to achieve parental goals is treated as the main cause of experienced parental difficulties. The analyses were performed on data collected from 158 mothers of preschool children. The analyses were performed using structural equations as well as associative algorithms and artificial intelligence algorithms: cluster analysis and artificial neural networks. The structural model revealed strong relations between variables. The cluster analysis revealed three characteristic profiles in the maternal population that are distinguished by the level of analyzed variables. The artificial neural network revealed that, on the basis of the variables included in the model, the parents’ results in aggressive directiveness can be predicted.

Open access

Mateusz Kaczmarek and Agnieszka Szymańska

Abstract

Nonlinear structural mechanics should be taken into account in the practical design of reinforced concrete structures. Cracking is one of the major sources of nonlinearity. Description of deflection of reinforced concrete elements is a computational problem, mainly because of the difficulties in modelling the nonlinear stress-strain relationship of concrete and steel. In design practise, in accordance with technical rules (e.g., Eurocode 2), a simplified approach for reinforced concrete is used, but the results of simplified calculations differ from the results of experimental studies.

Artificial neural network is a versatile modelling tool capable of making predictions of values that are difficult to obtain in numerical analysis. This paper describes the creation and operation of a neural network for making predictions of deflections of reinforced concrete beams at different load levels. In order to obtain a database of results, that is necessary for training and testing the neural network, a research on measurement of deflections in reinforced concrete beams was conducted by the authors in the Certified Research Laboratory of the Building Engineering Institute at Wrocław University of Science and Technology. The use of artificial neural networks is an innovation and an alternative to traditional methods of solving the problem of calculating the deflections of reinforced concrete elements. The results show the effectiveness of using artificial neural network for predicting the deflection of reinforced concrete beams, compared with the results of calculations conducted in accordance with Eurocode 2. The neural network model presented in this paper can acquire new data and be used for further analysis, with availability of more research results.

Open access

Beata Kubic-Filiks, Agnieszka Koszuta and Jolanta Szymanska

Abstract

Chronic nicotinism has negative effects, both local and systemic. Its local effects are related to both the immediate thermal influence, as well as the toxic action of the substances contained in the smoke. In addition, the microflora colonizing dental plague is changed. The damage and the inflammatory processes that are incurred, affect the bone tissue of the alveolar processes, the mucosa, gums, and the tooth enamel. In this study, the tobacco smoking-related profile of patients being treated by way of implants was determined. Moreover, the relationship between cigarette smoking and pain sensation was assessed in patients undergoing surgical and prosthetic procedures in the oral cavity. The questionnaire survey covered 464 patients receiving prosthetic treatment at the “Dental” Non-Public Health Care Centre in Tomaszow Mazowiecki. The patients answered questions concerning their sex, age, the period of smoking, number of cigarettes smoked per day and the sensation of pain during bone reconstruction, implant placement and prosthetic procedures. The most numerous group of patients treated with implants were women: either non-smoking or smoking for less than 20 years at a level of less than 20 cigarettes a day, and men aged 40-60 years who have been smoking for over 20 years, at more than 20 cigarettes a day. The results of the survey reveal that non-smoking patients felt pain during bone reconstruction, implant placement and prosthetic procedures more frequently.