Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author: Agnieszka Szczygielska x
Clear All Modify Search
Open access

Agnieszka Szczygielska and Jacek Kijeński

Studies of properties of polypropylene/halloysite composites

The results of the studies on the synthesis, mechanical and thermal properties of polypropylene composites with various amount of halloysite filler are presented. Halloysite (HNT) belongs to the silica type characterized by a two-layer 1:1 structure. This work was aimed to develop a method for the modification of halloysite in its prime use as a filler for polypropylene by extrusion. The composites contain 1, 3, 5 and 7 wt.% of HNT. The degree of crystallinity of the composites decrease with increasing halloysite content. The results confirm the expectations that composites of interesting physicochemical, mechanical and thermal properties can be obtained. The mechanical properties studied show that the filler modification method used leads to the synthesis of polymer composites of improved thermal and mechanical properties.

Open access

Agnieszka Szczygielska

Abstract

This work refers to one of the hierarchical organizations, which is the police. The example of the Municipal Crowd Management (Stołeczne Stanowisko Kierowania; SSK) has been chosen as the basis for a detailed analysis presented in this article. The Department, as the place where the work of many individuals, departments and services is integrated, must demonstrate a high level of knowledge, competence, and coordination activities. The innovative technologies appear to be the unquestionable support. They should primarily serve the needs of managing knowledge on the efficient actions in relation to the socio- market requirements. In case of this organization, these solutions play a vital part in the creation of intelligent organization to support its activities focused on delivering effective public services and thus contributing to build the knowledge economy in Poland. An attempt to present the discussed issues has been taken in this study.

Open access

Grzegorz Puzio, Agnieszka Stopa, Izabela Staszczak–Gawełda, Szymon Krupnik, Marek Żak and Anna Szczygielska–Babiuch

Streszczenie

Wstęp: Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych stanowi u osób starszych jedną z głównych przyczyn dysfunkcji narządu ruchu oraz jest najczęstszą przyczyną wykonywania endoprotezoplastyki stawów biodrowych u osób po 65 r.ż. Postęp medycyny i rehabilitacji pozwala osobom starszym na utrzymanie wysokiej sprawności funkcjonalnej oraz samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego.

Cel pracy: Przedstawienie najczęstszych problemów z zakresu czynności dnia codziennego po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego u pacjentów geriatrycznych.

Materiał i metody: Zbadano 189 pensjonariuszy placówek opieki instytucjonalnej w wieku 70-98 lat (MEAN 81,77; SD 6,5), w tym 123 kobiety i 66 mężczyzn. Do oceny funkcjonalnej zastosowano skalę oceny podstawowych czynności życia codziennego ADL oraz skalę złożonych czynności życia IADL. Wykonano stratyfikację na wiek (Gr I: 70-79 r.ż., Gr II- >80 r.ż.). Analizę statystyczną wykonano w programie STATISTICA v10. Weryfikację hipotez podjęto na podstawie testu Manna-Whitneya przy założeniu α=0.05.

Wyniki: Wszystkie badane osoby miały największe problemy w ADL w zakresie czynności samodzielnego kąpania się (43%) oraz kontrolowaniu wydalania moczu i stolca (66,66%). W skali IADL największe trudności badani mieli z gospodarowaniem pieniędzmi (71%), ponad połowa nie była w stanie wyjść poza odległość spaceru (54%). Po wprowadzeniu stratyfikacji na wiek, wynik główny ADL nie różnił się istotnie pomiędzy grupami (5 pkt. vs 5 pkt., p>0.05), istotne statystycznie różnice wykryto w skali IADL pomiędzy grupami (Gr I 20 pkt vs Gr II 18pkt., p<0.05).

Wnioski: W 4 tygodnie po endoprotezoplastyce osoby objęte opieką instytucjonalną prezentują ubytki funkcjonalne w zakresie pielęgnacji. Treningi aktywności podstawowych i złożonych czynności dnia codziennego powinny być podstawowym elementem postępowania interdyscyplinarnego w geriatrii.