Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author: Agnieszka Jankowicz-Szymańska x
Clear All Modify Search
Open access

Edyta Mikołajczyk and Agnieszka Jankowicz-Szymańska

Wpływ otłuszczenia na wysklepienie stóp i ukształtowanie kończyn dolnych u 7-latków

Wprowadzenie: tendencję do sedenteryjnego trybu życia i unikania wysiłku fizycznego obserwuje się w każdej grupie wiekowej, także u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Efektem tego jest rosnąca liczba osób z nadwagą lub otyłością, uskarżających się na bóle kręgosłupa oraz pogorszenie jakości postawy ciała w populacji dzieci i młodzieży. Materiał i metody: badaniami objęto grupę 90 dzieci w wieku 7 lat, w tym 45 dziewcząt i 45 chłopców. Dokonano pomiarów masy i wysokości ciała oraz grubości brzusznego fałdu skórno-mięśniowego. Wykonano 180 odbitek plantokonturograficznych stóp, na których wykreślono kąt Clarke'a. Oceniono przebieg osi długiej kończyn dolnych, mierząc nasilenie koślawości lub szpotawości kolan za pomocą cyrkla liniowego. Wyniki: nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie pomiędzy dziewczętami i chłopcami dotyczących wysokości ciała, masy ciała a także stopnia otłuszczenia. U 45% badanych dziewcząt i 65% badanych chłopców zaobserwowano obniżenie wysklepienia podłużnego stopy. Koślawość kolan odnotowano u 31% dziewcząt i 15,5% chłopców. Szpotawe ustawienie kończyn dolnych obserwowano jedynie u 2% dziewcząt. Wśród badanych chłopców wada ta nie występowała. Wykorzystując korelację porządku rang Spearmana (p < 0,05) stwierdzono istnienie silnej zależności pomiędzy masą ciała i wielkością fałdu skórno-tłuszczowego a ustawieniem kolan. Oznaczenie współczynnika Pearsona dla zależności pomiędzy wielkością fałdu tłuszczowego oraz wartością BMI a wysklepieniem podłużnym stopy wskazuje na brak silnej korelacji. Wnioski: płaskostopie statyczne jest wadą często występującą u 7-latków, zwłaszcza u chłopców. Stan otłuszczenia, jak również ustawienie kończyn dolnych nie wpływa w sposób istotny na stopień wysklepienia stóp. Nadmierna ilość tkanki tłuszczowej, wyrażona zwiększoną masą ciała oraz zwiększeniem grubości fałdu skórno-tłuszczowego na brzuchu zwiększa prawdopodobieństwo koślawego ustawienia kolan u dzieci obojga płci.

Open access

Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Beata Nowak and Łukasz Słomski

Wiedza rodziców na temat wad postawy ciała

Wady postawy ciała stanowią poważny problem społeczny. Gwałtowny rozwój technicyzacji doprowadził do ograniczenia aktywności fizycznej także wśród najmłodszych, co przejawia się masowo występującymi zaburzeniami postawy. Dlatego właśnie tak bardzo istotne jest zwiększanie świadomości rodziców odnośnie do zagrożeń wynikających z nieprawidłowości postawy ciała, znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia oraz rozpoznawania podstawowych wad postawy. Badaniu została poddana grupa 388 rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do 18 szkół podstawowych z terenu wszystkich województw. Badani byli proszeni o wypełnienie ankiety mającej ocenić stan ich wiedzy na temat wad postawy. Pytano także o sposób spędzania wolnego czasu i rodzaj uprawianej przez dzieci aktywności fizycznej. Ankieta miała również ustalić, z jakich źródeł rodzice czerpią wiadomości na temat wad postawy ciała. Z przeprowadzonych badań wynika że 34,53% dzieci uczęszczających do szkół podstawowych ma postawę nieprawidłową. Wiedza rodziców na temat wad postawy ciała jest znikoma. Aż 45% rodziców nie potrafi wymienić żadnej z wad, niecałe 15% potrafi scharakteryzować plecy okrągłe, a jedynie 8% umie podać poprawną definicję skoliozy. Jednocześnie wielu rodziców wyraziło chęć uczestnictwa w prelekcji na temat wad postawy w szkole, w której uczy się ich dziecko. Głównym źródłem informacji na temat profilaktyki wad postawy ciała jest dla rodziców lekarz pediatra (24%) i telewizja (20%). Tylko co czwarty rodzic uzyskał informacje na temat zagrożeń wynikających z pogorszenia jakości postawy ciała od nauczyciela. Niemal 79% rodziców uważa, że ich dzieci wystarczająco aktywnie spędzają czas wolny, chociaż w zorganizowanych formach aktywności fizycznej bierze udział niecałe 24% z nich. Mimo iż coraz więcej mówi się o problemie wad postawy ciała wiedza rodziców na ten temat jest wciąż bardzo mała. Wydaje się, że znaczniejszą rolę w propagowaniu wiedzy dotyczącej zapobieganiu wadom postawy powinni odegrać nauczyciele z racji swojego przygotowania zawodowego i stałego kontaktu z uczniami i ich opiekunami.

Open access

Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Magdalena Pałucka and Edyta Mikołajczyk

Jakość postawy ciała uczniów I i VI klasy podstawowej szkoły muzycznej

Cel pracy: U około 65% młodzieży szkolnej w Polsce diagnozuje się odchylenia od wzorca postawy prawidłowej. Autorki zwracają uwagę na rolę nauczyciela wychowania fizycznego w rozpoznawaniu wad postawy i procesie ich korekcji. Celem badań jest ocena postawy ciała uczniów I i VI klasy podstawowej szkoły muzycznej i określenie zależności pomiędzy jakością tej postawy a rodzajem wykonawstwa muzycznego. Materiał i metody: Badaniami objęto 53 uczniów, w tym 28 pierwszo- i 25 szóstoklasistów (27 dziewcząt i 26 chłopców). Dzieci podzielono na dwie grupy: pierwszą stanowili uczniowie grający na instrumencie symetrycznie obciążającym narząd ruchu, a drugą grający na instrumentach asymetrycznych. Wszystkie dzieci poddane zostały wzrokowej analizie postawy ciała. Zanotowano także wzrost i masę ciała badanych, a ponadto przeprowadzono krótką ankietę. Wyniki: Budowa somatyczna dziewcząt i chłopców w obu przedziałach wiekowych nie wykazała różnic istotnych statystycznie. Odsetek występowania wad postawy bytł bardzo wysoki. Niemal połowa uczniów charakteryzowała się odchyleniami od prawidłowego ustawienia kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej. Jeszcze częstsze były asymetrie poszczególnych segmentów ciała w płaszczyźnie czołowej. Nieprawidłowości te nasilały się z wiekiem. U dzieci grających na instrumentach symetrycznie angażujących narząd ruchu przeważały wady w płaszczyźnie strzałkowej, a u grających na instrumentach asymetrycznych - w płaszczyźnie czołowej. Wnioski: Wśród uczniów szkoły muzycznej wady postawy ciała są zjawiskiem powszechnym. Technika wykonawstwa muzycznego, związana z rodzajem instrumentu, wpływa na jakość postawy ciała dziewcząt i chłopców. Jakość postawy ciała pogarsza się w miarę upływu czasu poświęconego na grę na instrumencie muzycznym. Nauczyciel wychowania fizycznego powinien szczególnie starannie obserwować dzieci w celu wczesnego wykrycia odchyleń od postawy prawidłowej i podjęcia działań kompensacyjnych.

Open access

Dariusz Tchórzewski, Przemysław Bujas and Agnieszka Jankowicz-Szymańska

Abstract

The authors attempted to determine whether: (1) there are differences in stability between the conditions of standing in ski boots and barefoot, (2) the type of surface affects stability, and, (3) the level of stability differs between the frontal and sagittal planes. The study included 35 young male recreational skiers aged 20.71 ±0.63 years. Measurements of stability were taken by means of a Libra seesaw balance board. The conditions of soft surface were created by attaching an inflated cushion to the board. The experiment was carried out on both rigid and soft surface for both movement planes and two different conditions: maintaining the seesaw balance board in the horizontal position and performance of a particular balancing task. All the tests were performed with visual feedback. Restricted ankle joint mobility that results from wearing ski boots caused a reduction of stability in studied subjects, particularly in the sagittal plane. The differences found in the study were likely to be caused by the difficulty the beginners experienced in re-organizing muscular coordination in hip joint strategy and effectively using mechanical support of ski boots that reduces lower limb muscle tone. The use of the soft surface improved stability exhibited by the subjects in the frontal plane without compromising the stability in the sagittal plane. The soft surface might have contributed to a reduction in excessive corrective movements, thus improving stability in studied subjects.The aim of this study was to determine the effect of limitation of foot mobility and disturbances in afferent information from the plantar mechanoreceptors due to wearing ski boots on the level of postural stability in beginner skiers under conditions of the unstable support surface.