Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author: Wojciech Franus x
Clear All Modify Search
Open access

Boźena Gołębiowska, Adam Pieczka and Wojciech Franus

Olivenite-Adamite Solid Solution From Oxidation Zone in Rędziny (West Sudetes, Poland)

An extensive hydrothermal polymetallic mineralization with a well developed oxidation zone rich in secondary minerals occurs in dolostones several hundred meters from the Karkonosze granite at Rędziny. Using XRD and FTIR methods, mineral phases representing transitional members of the olivenite-adamite solid solution have been identified. Electron microprobe analyses reveal the most common varieties to be zincian olivenite and cuprous adamite with compositions ranging from (Cu1.17Zn0.83)(AsO4)(OH) to (Zn1.38Cu0.62)(AsO4)(OH). The two minerals are subordinate in the weathering zone which can be characterized as having been a zone of low Cu2+ and Zn2+ activity and with mineralizing solutions of increased pH. A high Ca2+ concentration due to the ubiquitous presence of carbonate rocks resulted in the expansion of the stability field of another arsenate, conichalcite (or Zn-bearing conichalcite), which is a common mineral there.

Open access

Ewa Lewicka and Wojciech Franus

Streszczenie

Artykuł przedstawia wyniki badań dwóch pastylek uformowanych z surowców skaleniowo- -kwarcowych o różnym uziamieniu i składzie chemicznym, na powierzchni których po wypaleniu w 1200°C ujawniły się różnej wielkości (odpowiednio 7-8 i 500-600 \im) ciemne wrostki o meta- licznym połysku. W celu identyfikacji mineralogicznej tych niejednorodności oraz ustalenia przyczyn ich zróżnicowania przeprowadzono badania metodą mikroskopii scanningowej (SEM/EDS) oraz obserwacje mikroskopowe w świetle przechodzącym i odbitym. Badania te pozwoliły na powiązanie genezy powstania wrostków ze składem mineralnym i chemicznym próbek w stanie surowym, a zwłaszcza udziałem w nich faz żelazistych. Jako główną fazę mineralną budującą wrostki zidenty- fikowano hematyt. Wysnuto przypuszczenie, że powstanie jego skupień w procesie wypalania mogło być skutkiem rozpadu minerałów będących nośnikami żelaza (biotyt, chloryt) oraz wydzielenia z powstałego stopu wtórnej, skoncentrowanej żelazonośnęj fazy mineralnej. Różnicę wielkości wytrąceń autorzy wiążąz różnym uziamieniem surowców wykorzystanych do sporządzenia pastylek. Istnienie zależności pomiędzy wielkością ziaren a stopniem spieczenia i jednorodnością tworzywa ceramicznego po wypaleniu potwierdzają opublikowane badania innych autorów. Optymalne roz- drobnienie surowców stosowanych zwłaszcza w procesie szybkiego wypalania mas ceramicznych ma kluczowe znaczenie dla uzyskania tworzywa pozbawionego niepożądanych wrostków, o zwartej mikrostrukturze i wymaganych parametrach.

Open access

Agnieszka Brochocka, Aleksandra Zagawa, Rafał Panek, Jarosław Madej and Wojciech Franus

Abstract

In this work, a method for introducing zeolites and mesoporous siliceous materials into the melt-blown process for the production of polypropylene nonwovens was developed and the functional materials obtained were tested. Both types of additives were introduced in the melt-blown technology using a device placed in the duct of the die assembly. Nine types of polypropylene melt-blown nonwovens were made with different types of zeolites (clinoptilolite, Na-X, Na-A, Na-P1, sodalite, Na-P1 with hexadecyl trimethylammonium bromide (HDTMA), ZeoEco 20, and BioZeo R.01) or mesoporous silica material (Mobil Composition of Matter No. 41 , abbreviated as MCM-41). The nonwovens were studied in terms of protective and functional parameters: sodium chloride and paraffin oil mist aerosol penetration, airflow resistance, and sorption capacity for toluene, ammonia, acetone, and cyclohexane, in accordance with the requirements of the European standards concerning respiratory protective equipment. The tests showed that zeolites and MCM-41 can be successfully incorporated within the structure of elementary polymer fibers using an environmentally friendly “dry” melt-blown technology with nonwovens modified so as to impart multiple functionalities in one integrated technological process. The developed method of introducing the studied materials to polypropylene melt-blown nonwovens led to the production of new multipurpose materials with good protective and functional properties. The best polypropylene nonwovens were produced with the addition of 250 g/m2 of MCM-41 or Na-P1 zeolite modified with HDTMA.

Open access

Rafał Panek, Magdalena Wdowin, Lidia Bandura, Ewa Wisła-Walsh, Paweł Gara and Wojciech Franus

Abstract

This paper presents the possibility of receiving the granular forms of a zeolitic material of the Na-P1 type obtained from high-calcium fly ash in a semi-technical scale by means of three compacting techniques. The compaction process was carried out using cement, molasses and water glass as binders. Each of the proposed compacting methods affected the textural parameters of the obtained granular zeolite forms, as well as the binders used. In comparison to the other binders it was found that the cement binder had the smaller impact on the values of the textural parameters of the obtained compacted zeolite forms. The surface area for the zeolite Na-P1 was 98.49 m2·g-1, for the cement as a binder was 69.23 m2·g-1, for the molasses was 52.70 m2·g-1and for the water glass was 40.87 m2·g-1. For this reason, the briquetting and extruding tests were carried out using cement as a binder.